Версия за печат

BG-Брацигово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Брацигово, ул.Атанас Кабов № 6 А, За: Васил Гюлеметов, Република България 4579, Брацигово, Тел.: 03552 2065, E-mail: kmet@bratsigovo.bg, Факс: 03552 2101

Място/места за контакт: община Брацигово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratsigovo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bratsigovo.bg/op.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Ремонт перално помещение в Комплекс за социални услуги деца и семейства /КСУДС/ гр.Брацигово“ Поръчката включва строително ремонтни работи по части както следва : Архитектурна - демонтаж, доставка и монтаж на фаянс,терикот,ламперия ,направа на вароциментова мазилка ,шпакловка ,грендиране ,боядисване с латекс,доставка и монтаж на стилажи и др. ВиК – демонтаж ВиК инсталация,доставка и монтаж на тръби с различни Фи,монтаж на сушилня,пералня и др. Ел.инсталация - демонтаж ел.инсталация,монтаж на кабели ,тръби и др. Вентилация – доставка и монтаж на осов вентилатор с дел 250 м3,доставка и монтаж на въздуховод,пускател за ветилация и др. Подробно видовете строително монтажни работи са представени в количествено стойността сметка на възложителя неразделна част от документацията на поръчката.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството СМР са съгласно количествено-стойностна сметка на възложителя възлизаща на прогназна стойност 20 000 лв.с ДДС, неразделна част от документацията на поръчката .

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Брацигово

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В обществената поръчка могат да участват като подават оферти всички български и чуждестранни физически и/или юридически лица, включително и техни обединения. 1 Общи изисквания: До участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана се допускат участници, за които не са налице следните обстоятелства: a)Осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: Престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс; Подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс; Участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс; Престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс Престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс; b)При които лицата по чл.47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; c)Които са сключили договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Изискванията по буква ,,а’’ по-горе се прилагат по отношение на лицата определени в чл.47, ал.4 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата с декларация.Не може да участва в обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по , буква ,а”.При подписване на договора за обществената поръчка, участникът, определен за изпълнител, е длъжен да предостави документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5. 2.Изискване към офертите:За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на условията, съдържащи се в поканата за участие .Всяка оферта трябва да съдържа следната информация и приложения: 1. Представяне на участника /Образец №1/ включващо: Посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър , БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата. При участници обединения копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Към него се представят доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал.1 от ЗОП, съответно: 2. Декларация по чл. 47, ал.9 за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1 и чл. 47, ал.5 от ЗОП – /Образец №2/. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. 3. Ценово предложение – /Образец №3/ 4. Техническо предложение – /Образец № 4/ задължително като минимум изискуемата по образеца информация при съблюдаване на изискванията към офертата и условията 5. Декларация по чл.56. ал.1, т.8 от ЗОП- /Образец №5/ 6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - /Образец№6/ 7. Декларация по чл.56, ал. 1, т. 12 – /Образец №7/ 8. Декларация по чл.56, ал. 1, т. 11 – /Образец №8/ 9.Срок на валидност на офертата - /Образец №9/ Офертите се представят в писмен вид на български език, в 1 (един) екземпляр на хартиен носител, в запечатан непрозрачен плик . /Останалите изисквания от документацията за участие, поради липса на място за публикуване/.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Срок на отложено плащане /К1/- 15 (петнадесет) точки Срок за изпълнение на поръчката /К2/- 25 (двадесет и пет) точки Предложена цена /К3/- 60 (шестдесет) точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/08/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация на поръчката може да намерите в електронен вариант на адрес :www.bratsigovo.bg/op.php - профил на купувача на община Брацигово . За допълнителна информация : Цонка Кушлева -Гл.експрет "Обществени поръчки" тел.06552,2065 в.120 ,моб.тел.0894689385 Отварянето на офертите ще се извърши на 21.08.2015 г. от 13.30 часа в сградата на Младежки дом гр.Брацигово ,ул."Христо Смирненски " № 1 .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/08/2015