Версия за печат

BG-Брацигово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Брацигово, ул.Атанас Кабов № 6 А, За: Васил Гюлеметов, Република България 4579, Брацигово, Тел.: 03552 2065, E-mail: kmet@bratsigovo.bg, Факс: 03552 2101

Място/места за контакт: община Брацигово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratsigovo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bratsigovo.bg/op.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Инсталация за производство на електроенергия до 30 kw върху съществуваща сграда “ Поръчката включва доставка и монтаж на фотоволтаични модули 250 Wp поликристални 60 клетки КПД 15,29 %за добив на електроенергия до 30 kw от слънчева радиация и съпътстващо оборудване от инвертори,кабели и табла. Инсталацията се монтира върху съществуваща сграда „Болница „ находяща се в УПИ VII-Болница ,кв.31 по РП на гр.Брацигово, с административен адрес бул.“Трети март“ № 35 А и е предназначена за нуждите на „Дневен център за възрастни хора с увреждания“ гр.Брацигово.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45300000

Описание:

Строителни и монтажни работи на инсталации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството и обема са съгласно количествено-стойностна сметка на възложителя чиято прогнозна стойност е 110 000 лв. с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

110000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Брацигово

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът следва да е изпълнил през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата поне 3 обекта с обща мощност 10 мегавата. Строителството следва да е изпълнено в посочения период и изпълнението да е приключило успешно, за което се представят следните доказателства: Списък на строителството, което да е еднакво или сходни с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, /по образец № 11/ с посочване на : • публични регистри,в които се съдържа информация за актове за въвеждане на строежите в експлоатация ,която информация включва данни за компетентните органи ,които са издали актове,стойността,датата,на която е приключило изпълнението и вида на строителството , или • Удостоверения за добро изпълнение,които съдържат стойността,датата на която е приключило изпълнението,мястото,вида и обема на строителството,както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания ,удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, • Копия на документи,удостоверяващи изпълнението,вида и обема на изпълнените строителни дейности. 6.2.2. Удостоверение от Камарата на строителите за строежи от трета категория; 6.2.3. Изпълнителят да е официален представител на оборудването с гаранционен и след гаранционен сервиз ; Доказва се с заверено копие на договор за официален представител на оборудването с гаранционен и след гаранционен сервиз. В случай, че участникът в процедурата е обединение на физически и/или юридически лица, изискването се прилага за обединението като цяло. 6.2.4. Изисквания за квалификация на участниците: Участникът следва да представи Списък на лицата ангажирани в изпълнението на поръчката /образец № 10/който да включва ръководител на обекта –строителен техник с висше или средно професионално образование и монтажници,които да притежават персонална професионална квалификация за монтаж на фотоволтаични системи. Доказва се с копие на документ на персонална професионална квалификация за монтаж на фотоволтаични системи които се прилагат към списъка . До участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана се допускат участници, за които не са налице следните обстоятелства: a)Осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: Престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс; Подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс; Участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс; Пестъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс Престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс; b)При които лицата по чл.47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; c)Които са сключили договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Изискванията по буква ,,а’’ по-горе се прилагат по отношение на лицата определени в чл.47, ал.4 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 6.1. с декларация. Не може да участва в обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по т. 6.1, буква ,,а”. При подписване на договора за обществената поръчка, участникът, определен за изпълнител, е длъжен да предостави документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5. Офертите се представят в писмен вид на български език, в 1 (един) екземпляр на хартиен носителв заечатан плик.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е „икономически най-изгодна оферта” при следните показатели: -Срок на отложено плащане /К1/- 15 (петнадесет) точки -Срок за изпълнение на поръчката /К2/- 25 (двадесет и пет) точки -Предложена цена /К3/- 60 (шестдесет) точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/08/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите е публично и ще се извърши на 21.08.2015 г.от 10.00 часа в сградата на Младежки дом гр.Брацигово,ул."Христо Смирненски " № 1. Цялата документация в електорен вариант е публикувана на адрес : www.bratsigovo.bg/op.php - Профил на купувача на община Брацигово За допълнителна информация : Цонка Кушлева -Гл.експрет "Обществени поръчки " ,тел.03552/2065 в. 120,мол.тел. 0894689385

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/08/2015