Версия за печат

BG-Попово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен, бул. Михаил Маджаров № 68, За: инж.Стела Атанасова, Република България 7800, Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105

Място/места за контакт: ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dlschernilom.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dlschernilom.dpshumen.bg/?p=605.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка чрез заплащане на фабрично нов един брой колесен трактор необходим за дейността на ТП ДЛС „Черни Лом”гр.Попово

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

16700000

Описание:

Трактори


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на един (1) брой фабрично нов колесен трактор , съгласно утвърдена "Техническа спецификация" , която е приложена към документацията на публичната покана и същата е видна в сайта на Възложителя с адрес: http://dlschernilom.dpshumen.bg, в раздел:ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА . Участниците трябва да имат възможност да извършат доставка на предлагания фабрично нов колесен трактор с транспорт за тяхна сметка до посоченото място от Възложителя. За изпълнение на доставката предмет на настоящата публична покана Възложителя е определил финансов ресурс до който може да заплати, но не повече от 30 000.00лв. (тридесет хиляди лева) без вкл. ДДС, представляваща общата стойност за извършване на доставката с включени всички разходи по изпълнението.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административна сграда на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово с адрес: гр.Попово, обл.Търговище, бул. "Михаил Маджаров" № 68

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Подробно описаните изисквания за изпълнение на доставката могат да бъдат получени от деловодството на ТП ДЛС Ч. Лом гр. Попово всеки раб. ден за времето от 08,00-12,00 и от 13,00-16,30 часа вкл. в срока посочен като срок за получаване на офертите и на сайта на ТП ДЛС Ч. Лом гр. Попово с адрес http://dlschernilom.dpshumen.bg в раздел ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА;2.Условия и начин на пл.:Плащането ще се извършва по банков път на две вноски, въз основа на кр. единична цена в лева без вкл. ДДС, съг. ценовото предложение на уч. и други съгл. пр. на договор: 2.1. Първа вноска: авансово плащане в размер на 10% от стойността на колесния трактор след подписване на договора за възлагане на изпълнението в рамките на 5 (пет) работни дни;2.2. Втора вноска: в размер на 90% от стойността на кол. трактор в 30( тридесет) дневен срок след извършена доставка на същия, съставяне на приемо –предавателен протокол за тези действия и представяне на фактура от страна на Изпълнителя, и други условия съгласно пректа на договор.3.Гаранция за добро изпълнение съгласно чл.59, ал.3 и чл.60 от ЗОП- парична сума или банкова гаранция по избор на участника в размер на 5% (пет процента) от достигната стойност на поръчката, се внася , респ. се представа след като участникът бъде определен за изпълнител на поръчката преди сключване на договора.Гаранциите под формата на парична сума се внасят по банков път по сметка на възложителя IBAN : BG63UNCR70001521388161, BIC: UNCRBGSF, при банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, а банковата гаранция – оригинал на безусловна, неделима и неотменяема банкова гаранция, издаден от българска или чуждестранна банка следва да е със срок на валидност:за гаранцията за изпълнение – с 30 (тиридесет) дни по-дълъг от срока на договора.Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката.4.Критерии за оценка на офертите: Предложена крайна единична цена в лева за извършване на доставките без включено ДДС. Крайното класиране на участниците се извършва на база най- ниска цена. На първо място се класира УЧАСТНИКЪТ предложил НАЙ-НИСКА КРАЙНА ЕДИНИЧНА ЦЕНА в лева без ДДС .5.Оферти за участие се приемат в деловодството на ТП ДЛС Ч. Лом гр. Попово с адрес: гр.Попово, обл.Търговище,бул. М. Маджаров № 68 всеки работен ден от 08,00-12,00 и от 13,00-16,30 часа вкл. в срока указан като срок за получаване на офертите.6.Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл.101 в от ЗОП, а именно:6.1.Данни за лицето, което прави предложението ( Представяне на участника-образец);6.2.Техническо предложение-образец;6.3. Ценово предложение- образец; 6.4. Декларация за приемане условията на проект на договор- образец;6.5.Срок на валидност на офертата.7.Сключване на договор: Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник. При сключване на договор, класираният на първо място участник представя:7.1.документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата в която е установен предвижда включване на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя ; 7.2.декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП; 7.3.документ за внесена или учредена банкова гаранция за добро изпълнение.Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при същите условия с участника класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора:1.откаже да сключи договор;2.не представи някой от документите по чл.47, ал.1, т.1 и чл.47, ал.5 от ЗОП;3.не отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 или ал.5 от ЗОП;4.не представи изискуемата гар. за добро изпълнение.8.Срок на договора- от датата на скл. на договора но не повече от заявения срок за изпълнение на доставката.9. Срок на валидност на предложението- 90(деветдесет) дни от кр. срок за получ. на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/08/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията по настоящата публична покана е публикувана на сайта на поделението с адрес: http://dlschernilom.dpshumen.bg в раздел ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА. Получените оферти ще се разглеждат на 25.08.2015г. от 10:00 часа в заседателната зала на административната сграда на ТП ДЛС Черни Лом гр. Попово, с адрес: гр. Попово, обл. Търговище, бул. Михаил Маджаров № 68

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/08/2015