BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция по околна среда, бул. „Цар Борис III“ № 136, За: Елеонора Стойкова - ст. юрисконсулт, Р. България 1618, София, Тел.: 02 9406432, E-mail: e.stoykova@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Място/места за контакт: отдел Административно правно обслужване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki/porachki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка обхваща сервизно обслужване и доставка на консумативи за 19 (деветнадесет) системи за чиста вода, разпределени в 3 самостоятелно обособени позиции. Сервизното обслужване включва следните дейности: 1) диагностика и отстраняване на възникнал проблем в работата на системата; 2) профилактика (почистване и тестване); 3) ремонт и подмяна на резервни части Доставката на консумативи се осъществява по вид и количество, съгласно направеното разпределение, посочено в таблици към съответните обособени позиции, в срок до 40 дни, считано от датата на подписването на договора. Консумативите се монтират от участника избран за Изпълнител при необходимост и след установяване изхабяването/ замърсяването на стария такъв.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50412000, 31000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за изпитване
Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обществената поръчка е разделена на 3 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – “Сервизно обслужване и доставка на консумативи за дейонизатори модел „Purite Prestige”; Обособена позиция № 2 – “Сервизно обслужване и доставка на консумативи за дейонизатори модел „Purite Select HP 320” и Обособена позиция № 3 – “Сервизно обслужване и доставка на консумативи за дейонизатори модел „Demiwa 5rosa/IWA 20 iol”. Подробно описание - количество и прогнозна стойност за всяка обособена позиция може да се види в документацията за обществената поръчка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

26681 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Централна и регионални лаборатории на Изпълнителна агенция по околна среда, съгласно т.4от документацията „Адреси за изпълнение на доставката/услугата“.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Оферта за участние в процедурата за обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП може да подаде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията на Възложителя и за което не са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП с декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - (Образец № 3). Декларацията се попълва от съответните лица, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Всеки участник може да подава само една оферта за една или повече обособени позиции. В зависимост от броя на обособените позиции, за които се подава оферта, се попълват n – на брой образци № 2, в съответствие с обособените позиции. Не се допускат варианти на офертата. Не може да представя самостоятелна оферта лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник. Минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участника: 1. Да е производител на подлежащата на сервизно обслужване апаратура или оторизиран от фирмата – производител или от оторизиран неин представител да извършва такава дейност, в т.ч. и доставка на необходимите консумативи за посочената апаратура или подобна. Забележка: За подобна апаратура се приема апарати за чиста вода. В случай, че участникът е производител на посочената апаратура и консумативи, това се удостоверява чрез декларация, свободен текст представена в оригинал. 2. Да разполага с квалифициран екип в областта на сервизното обслужване. Най-малко двама от предложените експерти, отговорни за изпълнение на поръчката, трябва да имат минимум 2 (две) години опит в сервизиране на апаратура, сходна с обекта на поръчката. 3. Да е изпълнил минимум две доставки и услуги с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, през последните три години, до датата на подаване на офертата. 4. Да има внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалентно в областта на производство и/или дистрибуция, и сервизно обслужване, сходно с предмета на поръчката. 5. Да разполага с технически оборудвана сервизна база. Изискването се удостоверява с попълване на декларация в свободен текст. 6. Да предостави каталог /в оригинал или заверено копие с подпис и печат/ на хартиен или електронен носител, за предлаганите консумативи, от който да е видно, че има пълно съответствие между описаните консумативи в предложението на участника с посочения каталожен номер и декларираната фирма – производител.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/08/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се подават на адреса на Възложителя: Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, ет.1, стая 101. Разглеждането и оценяването на получените предложения ще се извърши на 24.08.2015 г. от 10.00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда. Лица, които могат да присъстват при отваряне на офертите - участниците в настоящата обществена поръчка, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Възложителят предоставя пълен достъп до документацията на следния адрес http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki/servizno-obsluzhvane_sistemi_chista-voda

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/08/2015