Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III № 136, За: Николай Панайотов - началник на отдел Калибровка; Мария Костадинова - юрисконсулт в отдел АПО, Република България 1618, София, Тел.: 02 9406451; 02 9406432, E-mail: m.ivanova@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Място/места за контакт: Отдел Калибровка

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki/kompleksno_serv_obslujvane_air.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Понастоящем дейността на Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух се регламентира със Заповед № РД-66/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите, в която са определени броят и видът на пунктовете, съответните контролирани атмосферни замърсители, методите и средствата на измерване. Част от провеждания автоматичен мониторинг на въздуха представлява дейността на 14 нови автоматични станции, доставени и пуснати в действие през 2007 и 2008 год. За нормалното функциониране на станциите от значение е осигуряването на сервизно обслужване. Правилното и регулярно извършване на сервизни дейности на апаратурата, поместена в станции има значение за поддържането и в техническо изправно и надеждно състояние, а това от своя страна гарантира получаването на достоверна информация. От друга страна, по такъв начин се изпълняват и част от процедурите по текущ контрол на качеството, описани в съответните европейски норми, въведени като БДС, в които е записано изискването за „извършване на редовна поддръжка с цел гарантиране точността на средствата за измерване“. Навременното отстраняване на технически неизправности в процеса на изпълнение на договорите за сервизно обслужване има значение не само за получаване на навременна и достоверна информация за състоянието на въздуха, но и за постигане на изискванията на европейското и национално законодателство по отношение на минимален времеви обхват.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50410000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка и изпитване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Комплексното сервизно обслужване на 14 станции за контрол качеството на атмосферния въздух в Изпълнителна агенция по околна среда включва основно и допълнително оборудване и обхваща следните дейности:1.Технически преглед на апаратурата;2.Отстраняване на възникнали повреди по заявка на операторите за неработещо оборудване;3. Извършване на профилактика-само на основното оборудване;4.Прекалибриране на цифров калибратор на поток.Разположение на автоматичните станции:Кърджали-парк „Студен кладенец“;Горна Оряховица-зелена площ между ул. „19-ти февруари“ и ул. „Иван Вазов“;Плевен-ул. „Дойран“;Несебър-площадка между СОУ „Любен Каравелов“ и Управление „КСБ и Екология“;Шумен- площадка между Хуманитарна гимназия и ученически салон;Благоевград-дворът на НИМХ-БАН;София-парк „Витоша“, „Копитото“;София-кв. „Павлово“, бул. „Цар Борис III“ № 136 (двора на ИАОС);Пловдив-кръстовище на Баня старинна;Смолян- кръстовище в кв. „Райково“;Видин-кръстовище на ул. „Гео Милев“ и ул. „Христо Ботев“;Ловеч-дворът на СОУ „Васил Левски“;Сливен-зелена площ до ул. „Бургаско шосе“;Добрич-ОУ „Хан Аспарух“.Измервани параметри и основно измервателно оборудване (модел) в автоматични станции:Кърджали-анализатор на фини прахови частици ФПЧ 10 (Thermo SCIENTIFIC, 5030 SHARP);анализатор за серен диоксид (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 43i);СНМП (стандартен набор от метеорологични параметри)-външна температура, влажност,посока и скорост на вятъра, налягане,слънчева радиация, пробонабиращо устройство за ФПЧ 10 (Charlie HV и Sentinel PM);Горна Оряховица-анализатор за фини прахови частици ФПЧ 10 (Thermo SCIENTIFIC, 5030 SHARP);анализатор за серен диоксид (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 43i);анализатор на азотни оксиди (Thermo SCIENTIFIC, Thermo electron 42i);анализатор за озон (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 49i); СНМП-външна температура, влажност,посока и скорост на вятъра,налягане, слънчева радиация.Плевен-анализатор за фини прахови частици ФПЧ 10 (Thermo SCIENTIFIC, 5030 SHARP);анализатор за серен диоксид (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 43i );анализатор за азотни оксиди (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 42i);анализатор за въглероден оксид (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 48i); анализатор за бензен, ксилен, толуен (CHROMATOTEC – GC 866) в комплект с нулев генератор; СНМП-външна температура, влажност, посока и скорост на вятъра, налягане, слънчева радиация; пробонабиращо устройство за ФПЧ 10 (Charlie HV и Sentinel PM);Несебър-анализатор за фини прахови частици ФПЧ 10 (Thermo SCIENTIFIC, 5030 SHARP); анализатор за серен диоксид (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 43i); анализатор за азотни оксиди (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 42i);анализатор за озон (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 49i); анализатор за бензен, ксилен, толуен (CHROMATOTEC-GC 866) в комплект с нулев генератор; СНМП-външна температура, влажност, посока и скорост на вятъра, налягане, слънчева радиация;пробонабиращо устройство за ФПЧ 10 (Charlie HV и Sentinel PM);Шумен-анализатор за фини прахови частици ФПЧ 10 (Thermo SCIENTIFIC, 5030 SHARP); анализатор за серен диоксид (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 43i); анализатор за азотни оксиди (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 42i); анализатор за озон (Thermo SCIENTIFIC 49i); СНМП-външна температура, влажност, посока и скорост на вятъра, налягане, слънчева радиация;Благоевград-анализатор за фини прахови частици ФПЧ 10 (Thermo SCIENTIFIC, 5030 SHARP); анализатор за серен диоксид (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 43i); анализатор за азотни оксиди (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 42i); анализатор за озон (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 49i); анализатор за бензен, ксилен, толуен (CHROMATOTEC-GC 866) в комплект с нулев генератор; СНМП-външна температура, влажност, посока и скорост на вятъра, налягане, слънчева радиация; пробонабиращо устройство за ФПЧ 10 (Charlie HV и Sentinel PM);Продължава в Раздел Допълнителна информация

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

33333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните технически възможности и квалификация: 1.1. Да е производител или оторизиран представител на фирмата – производител/ дистрибутор на станциите за контрол качеството на атмосферния въздух и/или на газанализаторната апаратура за измерване на отделните замърсители на въздуха по предмета на поръчката (серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон, бензен) с права за сервизна дейност на територията на Република България за срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата поръчка. Изискването се доказва с оторизационно писмо (оригинал или заверено копие) актуално към датата на подаване на предложението, или еквивалентен документ – договор, декларация или др., издаден от производителя или оторизиран негов представител. В случай когато е предоставена оторизация от фирма доставчик, е необходимо да бъде приложен документ ( договор, писмо или др.), доказващ правото му за извършване и преотстъпване на съответната дейност, дадено му от фирмата производител. В случай, че участникът е производител на посочената апаратура, това се удостоверява чрез декларация, в свободен текст, представена в оригинал. 1.2. Да разполага с квалифициран екип в областта на сервизното обслужване. Най-малко двама от предложените експерти, отговорни за изпълнение на поръчката, трябва да имат минимум 2 (две) години опит в сервизиране на апаратура, сходна с обекта на поръчката. Изискването се доказва с представяне на Списък на лицата, които ще отговарят за изпълнението на поръчката (Образец № 6) с посочване на образование, професионална квалификация и опит. 1.3. Да е изпълнил минимум две услуги с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, през последните три години, до датата на подаване на офертата. Изискването се доказва с представяне на Списък на услугите (най-малко две на брой), еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, до датата на подаване на офертата, заедно с доказателства за извършените услуги (Образец № 5). Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 1.4. Да има внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалентно с обхват покриващ предмета на поръчката. Изискването се доказва с копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството - ISO 9001:2008 или еквивалентен. Освен посочения сертификат или негов еквивалент, ще бъдат приемани и доказателства за въведени еквивалентни мерки съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП. 1.5. Да разполага с технически оборудвана сервизна база. Изискването се удостоверява с попълване на декларация в свободен текст.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/08/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължава от Раздел III- Количество или обем: София Копитото-анализатор на фини прахови частици ФПЧ 10 (Thermо SCIENTIFIC, 5030SHARP);анализатор за серен диоксид (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron43i); анализатор за азотни оксиди (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron42i);анализатор за озон (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron49i);анализатор за въглероден оксид (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron48i);анализатор за бензен, ксилен,толуен (CHROMATOTEC-GC 866) в комплект с нулев генератор;СНМП-външна температура, влажност,посока и скорост на вятъра,налягане,слънчева радиация; пробонабиращо устройство за ФПЧ10 (Charlie HV и Sentinel PM)-два броя; ФПЧ2,5 - (Charlie HV и Sentinel PM)-един брой;София Павлово-анализатор за фини прахови частици ФПЧ10 (Thermo SCIENTIFIC, 5030SHARP);анализатор за серен диоксид (Thermo SCIENTIFIC,Thermo Electron43i);анализатор за азотни оксиди (Thermo SCIENTIFIC,Thermo Electron42i);анализатор за озон (Thermo SCIENTIFIC,Thermo Electron 49i);анализатор за въглероден оксид (Thermo SCIENTIFIC,Thermo Electron48i); анализатор за бензен, ксилен,толуен (CHROMATOTEC-GC 866) в комплект с нулев генератор;СНМП-външна температура, влажност, посока и скорост на вятъра, налягане,слънчева радиация,пробонабиращо устройство за ФПЧ10 (Charlie HV и Sentinel PM)-два броя;Пловдив-анализатор за фини прахови частици ФПЧ10 (Thermo SCIENTIFIC, 5030SHARP);анализатор за серен диоксид (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron43i);анализатор за азотни оксиди (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron42i);анализатор за въглероден оксид (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 48i);анализатор за бензен,ксилен,толуен (CHROMATOTEC-GC 866) в комплект с нулев генератор;СНМП-външна температура,влажност,посока и скорост на вятъра,налягане,слънчева радиация; пробонабиращо устройство за ФПЧ10 (Charlie HV и Sentinel PM)-два броя;Смолян-анализатор за фини прахови частици ФПЧ10 (Thermo SCIENTIFIC, 5030SHARP);СНМП-външна температура,влажност,посока и скорост на вятъра,налягане,слънчева радиация;Видин-анализатор за фини прахови частици ФПЧ10 (Thermo SCIENTIFIC, 5030SHARP); анализатор за серен диоксид (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 43i);СНМП-външна температура, влажност,посока и скорост на вятъра,налягане, слънчева радиация;Ловеч-анализатор за фини прахови частици ФПЧ10 (Thermo SCIENTIFIC, 5030 SHARP); СНМП-външна температура,влажност,посока и скорост на вятъра,налягане, слънчева радиация;Сливен-анализатор за фини прахови частици ФПЧ10 (Thermo SCIENTIFIC,5030SHARP);анализатор за серен диоксид (Thermo SCIENTIFIC, Thermo Electron 43i); СНМП-външна температура, влажност,посока и скорост на вятъра,налягане,слънчева радиация;Добрич-анализатор за фини прахови частици ФПЧ10 (Thermo SCIENTIFIC, 5030SHARP); СНМП-външна температура,влажност,посока и скорост на вятъра,налягане,слънчева радиация;София Калибровъчна лаборатория- анализатор за бензен,ксилен,толуен (CHROMATOTEC-GC 866) в комплект с нулев генератор; пробонабиращо устройство за ФПЧ10 (Charlie HV и Sentinel PM);Допълнително оборудване:Пробонабиращ тракт-Кърджали, Горна Оряховица, Плевен, Несебър, Шумен, Благоевград, София Копитото, София Павлово, Пловдив, Видин, Сливен-11 бр;Дигитален чарт рекордер-Кърджали, Горна Оряховица, Плевен, Несебър, Шумен, Благоевград, София Копитото, София Павлово и Пловдив-9 бр;Мачта за СНМП (стандартен набор от метеорологични параметри)-14 бр;Непрекъснато захранване (UPS системи) към апарати (Charlie HV и Sentinel PM)-11 бр.Офертите се подават на адреса на Възложителя: Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София, бул. "Цар Борис III"№ 136, ет.1, стая 101-Деловодство.Разглеждането и оценяването на офертите ще се извърши на 20.08.2015 г. от 11:00 ч. в сградата на ИАОС. Лица, които могат да присъстват при отваряне на офертите - участниците в настоящата обществена поръчка, илитехни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/08/2015