Версия за печат

BG-Смолян

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД гр.Смолян, ул.П.Р.Славейков № 2, За: Донка Щерева, България 4700, Смолян, Тел.: 0301 62749, E-mail: vik_odit_sm@abv.bg, Факс: 0301 62629

Място/места за контакт: Водоснабдяване и канализация ЕООД гр.Смолян

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik-smolyan.com.

Адрес на профила на купувача: www.vik-smolyan.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на фасонни части и фитинги от полиетилен висока плътност PE-HD PE 100 за водоснабдяване с диаметри от ф 25 до ф355”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44162500, 44167000, 44167110

Описание:

Тръбопроводи за питейна вода
Фитинги
Фланци


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно текущи заявки на Възложителя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Централен склад на Възложителя в Смолян

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Юридически, икономически, финансови и технически изисквания на участника в процедурата 1.1. Копия от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 ат Закона за търговския регистър, когато участника е юридическо лице или едноличен търговец. 1.2Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47 ал.1,2 и 5 от ЗОП. Наличието на някои от обстоятелствата по чл.47 ал.1,2 и 5 води до отстраняване на участника в процедурата 1.3 Доказателства за икономическо и финансово състояние съгласно чл.50 ал.1 т. 2 и 3 от ЗОП. 1.4. Декларация съдържаща списък на основните договори за доставки изпълнени през последните 3 години, включително стойностите, броя на доставените фитинги, датите и получателите, придружени с препоръки за добро изпълнение с адрес телефон, факс и e-mail адрес на получателите. 1.5 Гаранции 1.5.1 Гаранция за участие в процедурата в размер на 400 (четиристотин) лева представляващо 1%(един процент) от стойността на поръчката по сметка IBAN BG91IABG 74911000795600 BIG IABGBGSF при ASSET BANK –Смолян 1.5.2 Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1800 (хиляда и осемстотин) лева представляващо 3% (три процента) от стойността поръчката по сметка IBAN BG91IABG 74911000795600 BIG IABGBGSF при ASSET BANK –Смолян 2 Технически характеристики на изделията, които са предмет на поръчката Документи по чл.51 ал.1 т.1, 4,5 и 6 от ЗОП.2.1 Санитарно разрешително от МЗ или хигиенна оценка за допустим контакт с питейна вода 2.2. Сертификат за съответствие на строителния продукт и декларация за съответствие на качеството съгласно Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. 2.3 Сертификат ISO 9001-2008 на производителя за внедрени системи за качество или еквивалентен сертификат на производителя преведени на български език 2.4 Сертификат на производителя на суровината 2.5 Сертификат за произход на изделията 2.6.-Сертификат ISO на участника в процедурата. 2.7-Референции за изпълнени доставки предмет на поръчката. 2.8.Документ че участника е производител или официален представител на фирмата производител на предлаганите изделия за България със срок не по малък от срока на действие на договора за изпълнение на поръчката.. 2.9 Гаранционен срок 3. Изискване за товаро – разтоварна дейност от страна на доставчика.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1- предлагана цена – с тегловен коефициент 85 К2- предложен срок на доставка с тегловен коефициент 10 К3 – предложен срок на аварийна доставка с тегловен коефициент 5 КО = К1 + К2+К3

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/08/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие одобрена от Възложителя със заповед РД-ЗА-267/10.08.2015 е публикувана на профила на купувача в интернет адрес на Възложителя: www.vik-smolyan.com ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1.Данни за участника, които подава офертата;2.Копия от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 ат Закона за търговския регистър,когато участника е юридическо лице или едноличен търговец; 3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47 ал.1,2 и 5 от ЗОП.; 4. 3Доказателства за икономическо и финансово състояние съгласно чл.50 ал.1 т. 2 и 3 от ЗОП.; 5. Декларация съдържаща списък на основните договори за доставки с изпълнени през последните 3 години ,включително стойностите, броя на фитингите, датите и получателите ,придружени с препоръки за добро изпълнение; 6.Гаранции - 6.1. Гаранция за участие в процедурата в размер на 400 (четиристотин) лева представляващо 1%(един процент) от стойността на поръчката по сметка IBAN BG91IABG 74911000795600 BIG IABGBGSF при ASSET BANK –Смолян; 6.2. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1800 (хиляда и осемстотин) лева представляващо 3% (три процент) от стойността поръчката по сметка IBAN BG91IABG 74911000795600 BIG IABGBGSF при ASSET BANK –Смолян (внася се при подписване на договора от Участника определен за изпълнител); 7.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, която трябва да съдържа следната информация:; 7.1 Техническо описание на изделията от предмета на поръчката подлежащи на изпълнение-посочва се подробно наименованието ,вида и техническите параметри . 7.2.Описание на техническите възможности на участника за осигуряване на доставките-складова база,транспорт,като посочат и дали са собствени или наети за срок не по –кратък от срока на действие на договора за изпълнение на поръчката.; 7.3 Санитарно разрешително от МЗ или хигиенна оценка за допустим контакт с питейна вода;7.4. Сертификат за съответствие на строителния продукт и декларация за съответствие на качеството съгласно изискванията на Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.;7.5Сертификат ISO 9001-2008 на производителя за внедрени системи за качество или еквивалентен сертификат на производителя преведени на български език;7.6 Сертификат на производителя на суровината 7.7Сертификат за произход на изделията;7.8.-Сертификат ISOна участника в процедурата.;7.9-Референции за изпълнени доставки предмет на поръчката.;7.10.Документ че участника е производител или официален представител на фирмата производител на предлаганите изделия за България със срок не по малък от срока на действие на договора за изпълнение на поръчката ;7.11 Каталози ,проспекти или други информационни материали за предлаганите изделия с тяхното описание.;8.Срок на доставка –посочва се в работни дни ,но не по кратък от 1(един)работен ден ,считано от датата на представяне на писмена заявка от Възложителя.;9.Ценово предложение,изготвено по образеца на Възложителя;9.1 Предложена цена от участника –единична цена за всяка позиция без ДДС;9.2.Срок на плащане-посочва се в календарни дни, считано от датата на издаване на фактурата;10.Срок на валидност на офертата минимум 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.;11.Парафиран проекто-договор;12.Списък на документите съдържащи се в офертата Офертата и всички документи, които са част от нея ,следва да бъдат представени в оригинал или заверени, когато са ксерокопия, с гриф „Вярно с оригинала” с подпис и печат от лицето/лицата ,които представляват Участника,съгласно представените документи за регистрация.Офертата се предава на български език.Документите и данните в офертата се подписват само от лицата с представителна власт,назовани в регистрацията или удостоверението за актуално състояние и или изрично упълномощени за това лица, за което се изисква да се представи изрично заверено пълномощно.Пълномощното трябва да съдържа всички данн

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/08/2015