Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. Цар Освободител №1, За: инж. Иван Димитров, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611384, E-mail: eng.ivandimitrov@gmail.com, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-027.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Консултантска услуга – строителен надзор, на обект: „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци с. Сотиря, Община Сливен, II-ри етап “ Възлаганата в настоящата обществена поръчка консултантска услуга – упражняване на строителен надзор е част от проект, който има за цел закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци с. Сотиря, Община Сливен, II-ри етап. Общата цел на настоящата обществена поръчка е осигуряване на ефективен и качествен строителен надзор върху строително-монтажните дейности, необходими за изпълнението на проекта. Предметът на поръчката е осъществяване на консултантска услуга. Осъществяването на строителния надзор по време на строителството, включва: •Упражняване на строителен надзор върху изпълняваните на обектите СМР в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, вкл. надзор върху законосъобразното започване на строежа, върху съставяните при строителството актове и протоколи по ЗУТ и изготвяне на окончателен доклад по чл. 168 ал. 6 от ЗУТ; •Проверка на доставяните на обекта материали и оборудване за съответствие с нормативните и други приложими изисквания, и разрешаване влагането им в строежите; •Упражняване на контрол за изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти; •Упражняване на контрол по спазването на условията за безопасност на труда съгласно проекта за организация на строителството и опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа, •Упражняване на технически контрол. •Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството •Упражняване на контрол за правилно изпълнение на строително-монтажни работи и годност на строежа за въвеждане в експлоатация. •Изпълняване на функциите на контрол като представител на Възложителя за управление на строителния процес, ежедневен контрол на изпълняваните СМР като качество и количество. Административно съдействие и представляване на Възложителя при съгласуване на проекти, свързване към мрежи на техническата инфраструктура и разрешаване ползването на обектите; •Изготвяне на технически паспорти на обекта съгласно чл. 176б от ЗУТ, ако е приложимо; •Изпълняване функциите на консултант на Възложителя за изготвяне на периодичните доклади към управляващите органи на проекта, контрол върху графиците и други дейности по управление на инвестиционните проекти. •Контрол на документация за извършваната работа; •Сътрудничество с общинските органи, РДНСК и други контролиращи органи; организация на съгласувателните режими с държавни и общински институции и експлоатационни предприятия; •Организиране на експертизи и допълнителни ППР при необходимост; При поява на непредвидени и допълнително възникнали СМР подписва четиристранен протокол с представител на Възложителя, изпълнител и проектант и незабавно изготвя доклад за необходимоста им до Възложителя. Консултантът е длъжен при поискване на информация от Възложителя за изпълнението на обекта да му я представи незабавно.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71521000, 71247000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството
Контрол на строителните работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Възлаганата в настоящата обществена поръчка консултантска услуга – упражняване на строителен надзор е част от проект, който има за цел закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци с. Сотиря, Община Сливен, II-ри етап. Общата цел на настоящата обществена поръчка е осигуряване на ефективен и качествен строителен надзор върху строително-монтажните дейности, необходими за изпълнението на проекта. Подробна информация за обществената поръчка се съдържа в Техническата спецификация – Приложение № 1.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

52000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Депо за неопасни отпадъци с. Сотиря, Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи:1. Данни за лицето, което прави предложението-Обр. №1;2.В случай,че участникът участва като обединение (или консорциум),което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ-споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират,че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка;2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка.В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3.Техническо предложение-Обр. №2;4.Ценово предложение-Обр. №3;5.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б.„а” до б.„д” и ал.5 от ЗОП–попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Обр. №4,от лицата посочени в чл.47,ал.4 от ЗОП.6.Списък на услугите,които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка,изпълнени през последните три години,считано от датата на подаване на офертата,с посочване на стойностите,датите и получателите,заедно с доказателство за извършената услуга–Обр. №5.Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.Мин. изисквания:Всеки участник трябва да притежава признат опит в строителния надзор и да е изпълнил поне 1 (една) еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката.Заб.:Еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката е услуга за строителен надзор на депа.6.2.Декларация посочваща образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на инженерно-техническия състав на участника, включително отговорника по качеството, които ще използва при изпълнение на поръчката–свободна форма;Мин. изисквания:Всеки участник трябва да разполага с инженерно-технически персонал за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на консултантската услуга, включително за осигуряване на контрола на качеството, свързани с предмета на обществената поръчка, включващ ръководен екип от специалисти, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка, с необходимите квалификация и професионален опит.Мин. изисквания към инженерно-техническия персонал:Консултантът е длъжен да упражнява строителен надзор и извършва координация при изпълнение на строителството на обекта чрез технически правоспособни лица, съгласно действащата нормативна уредба за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.Ключовите специалисти на консултанта трябва да бъдат на обекта, съгласно изработен и представен от консултанта график на ангажираност на ключовите специалисти по време на целия строителен период.Консултантът трябва да предвиди участието им и след завършване на строителните работи, при проверки на представители на Управляващия орган на ОПОС,Европеската комисия,Европейската служба за борба с измамите и др., и по време на гаранционния срок за съобщаване на дефекти.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка са следните: 1.Технически показатели /ТП/ - 50 точки, в т. ч.:ТП1 „Методология и организация за изпълнение на консултантската дейност” - 30 точки; ТП2 Програма за управление на риска - 20 точки;Финансов показател /ФП/ - Предложена цена - 50 точки Точни указания за определяне на комплексната оценка на офертите:Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести по следната формула:КО = ТП+ФП, Където: КО е Комплексна оценка, ТП е Технически показатели,ФП е Финансов показател.Техническите и финансовият показатели се определя по следния начин: ТП=ТП1+ТП2, където ТП1 е „Методология и организация за изпълнение на консултантската дейност” и е с максимален брой точки 30; ТП2 е „Програма за управление на риска” и е с максимален брой точки 20.Максималната стойност на ТП е 50 точки, като показателя се изчислява по следния начин:ТП1 „Методология и организация за изпълнение на консултантската дейност”. Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат на сравнителен анализ и се оценяват по критерии, посочени в документацията за участие. ТП2 „ Програма за управление на риска”: Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат на сравнителен анализ и се оценяват по критерии посочени в документацията за участие. Максималната стойност на ФП е 50 точки, като показателя се изчислява по следния начин: ФП = ФП min/ФПi х 50, където: ФПi e цената за изпълнение на обществената поръчка, предложена от конкретния участник; ФПmin e минималната цена, за изпълнение на обществената поръчка предложена от някой от участниците; Крайното класиране на участниците се извършва след получаване на комплексната оценка (КО), за всяко подадено предложение.За нуждите на тази методика всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на съответната формула, се закръгляват към втория знак след десетичната запетая.Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока комплексна оценка (КО) на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са равни се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по – благоприятна стойност по този показател. Ако и оценките по този показател са равни комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител. Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/08/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Задължителният минимален състав на екипа трябва да включва ключови специалисти в областите,покриващи предмета на поръчката,както следва:1.Ръководител на екип:1.1.Висше техническо образование,образователно квалификационна степен магистър по ПГС или еквивалентно1.2.професионален опит-не по-малко от 5 (пет) години в упражняване на строителен надзор;2.Отговорник по контрола на качеството и по безопасни условия на труд:2.1.професионален опит-минимум 2 год. на подобна позиция.3.Инженерно–техническия състав определен за надзор на строителството на обекта да е от минимум 5 специалиста,с образователна степен магистър и професионален опит не по-малко от 3 (три) год.Инженерно–техническият състав може да включва лица извън основния списък на правоспособни лица на консултанта.6.3.Декларация свободна форма,че отговаря на изискването на чл.166,ал.3 от ЗУТ.Мин. изисквания:Всеки участник трябва да отговаря на изискването на чл.166,ал.3 от ЗУТ–консултантът не може да сключва договор за строителен надзор за строежи, за които той или наетите от него по трудово правоотношение физически лица са строители и/или доставчици на машини, съоръжения,технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на ТЗ.7.Видовете работи от предмета на поръчката,които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка,и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите–свободни форми.8.Декларация за приемане на условията в проекта на договора-Обр. №6;9.Нот. заверено пълномощно на лицето/ата,подписало/ли офертата,в случай,че няма/т представителни функции.10.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.Заб.:Към документацията е приложен Проект на договор-Обр. №7,който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т.3.5,т.3.Съдържание на офертата,от док. за участие.Когато участник в общ. поръчка е обединение,което не е ЮЛ се представят документи по т.3 от документацията,спазвайки чл.56,ал.3,т.1 и т.2 от ЗОП.Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица.В тези случаи,освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства,че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители,свързани предприятия и други лица,независимо от правната връзка на участника с тях.Валидността на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Източник на финансиране: Общ. пор. ще се финансира със средства от ОПОС и собствени средства от общ. бюджет.Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство,Община Сливен,гр. Сливен,бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите: 19.08.2015 г.,16:00 часа, в стая №19, в сградата на Община Сливен,гр. Сливен, бул.„Цар Освободител” №1.Преди сключване на договор класираният на първо място участник,представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.Публичната покана,документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg-Профил на купувача-http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-027.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/08/2015