BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул.Г.М.Димитров № 52А, За: Снежина Съботинова, Република България 1797, София, Тел.: 02 9396715, E-mail: Snejina.Sabotinova@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://damtn.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е "Осигуряване на дейности за информация и публичност", в изпълнение на проект "Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008“, по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 13-31-4/24.04.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Дейностите предмет на настоящата поръчка представляват Дейност 4 от проекта и същите трябва да са съобразени с Приложение 13 към Насоките за кандидатстване (информацията е налична на сайта на ОПАК). Срокът за изпълнение на предмета на обществената поръчка е не по-късно от 10.10.2015 г.Обектът на поръчката е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, поради което същата е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Съобразно изискванията на чл. 16г, ал. 5 от ЗОП, определените в настоящата документация критерии за подбор не се прилагат за участници, подали оферти, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. В случай, че участникът е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, в представянето му по Приложение № 2, в офертата си, същият включва декларация, с която се декларира дали той, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз. Когато в поръчката участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра по ал. 5, т. 2, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на Възложителя, офертите на останалите участници няма да се разглеждат и оценяват. В случай, че не са постъпили оферти от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и/или от техни обединения, или постъпилите такива не отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат разгледани офертите на останалите участници по общия ред. Когато участник - специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания е посочил, че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър се прилага и за посочените подизпълнители.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79810000, 30192121, 22120000, 55120000, 18936000

Описание:

Услуги по печатане на печатни изделия
Химикалки
Публикации
Услуги по организирането на срещи и събрания в хотели
Чанти от текстилни материали


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1) Организиране на информационни дни (в т. ч. наем зала, техническо оборудване, кетъринг и кафе пауза) – 2 броя; 2) Публикация на прессъобщение в национален ежедневник – 1 брой; 3) Изработване на цветни плакати – 30 броя; 4) Изготвяне на рекламни материали (в т. ч. чанта, тефтер-бележник, химикалка, флаш памет и календар) - 100 броя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

6073 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в тази обществена поръчка, възлагана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 . от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в поканата и в указанията към нея. От участие се отстраняват оферти, които са непълни или не отговарят на предварително определените условия на публичната покана и в указанията към нея.Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата минимум 2 (две) услуги, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. Сходни с предмета на поръчката са услуги, свързани с осигуряване на информация и публичност като: организиране на публични събития и/или информационни кампании/дни и изработване на различни рекламно-информационни материали.Документи, с които се удостоверява посоченото изискване: Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата (Приложение № 11), с приложени доказателства за извършените услуги, включени в списъка (удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата). Участникът следва да разполага със следните експерти за изпълнение на обществената поръчка:Ключов експерт - Ръководител екип: Образование и квалификация: висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър” в област „Социални, стопански и правни науки” с професионално направление: „обществени комуникации и информационни науки” или „икономика”, или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област; Професионален опит: минимум 5 години опит по специалността, в съответното професионално направление; опит като ръководител в минимум 2 услуги/дейности/проекти/договори, сходни с предмета на поръчката. Сходни с предмета на поръчката са услуги, свързани с осигуряване на информация и публичност като: организиране на публични събития и/или информационни кампании/дни и изработване на различни рекламно-информационни материали.Ключов експерт „Организатор Публични събития”: Образование и квалификация: висше образование – образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър” в област „Социални, стопански и правни науки” с професионално направление: „обществени комуникации и информационни науки” или „икономика”, или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област; Професионален опит: минимум 3 години опит в организирането на публични събития; участие в организирането на минимум 2 събития с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка; Ключов експерт „Дизайн и предпечат”:Образование и квалификация: висше образование – образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър” в област „Изкуства” с професионално направление: „Изобразително изкуство” или еквивалентна образователна степен, придобита у нас или в чужбина, в еквивалентни на посочената област;Професионален опит: минимум 3 години опит в областта на дизайна и предпечатната подготовка;участие в минимум 2 услуги/дейности/проекти/договори с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. По своя преценка участникът може да предложи и допълнителни неключови експерти, чиято функция е подпомагането на ключовите при осъществяване на дейностите от предмета на поръчката.Документи, с които се удостоверява посоченото изискване - Информация за образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които ще отговарят за извършването на услугата (Приложение № 12).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/08/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. ДАМТН предоставя достъп по електронен път до указанията към поканата, съдържаща пълното описание на предмета на поръчката и изисквания към участниците и изпълнението, документите с които се доказват, условията за подаване на оферта, образци на документи, техническа спецификация и проект на договор. Допълнителната информация и документи могат да бъдат намерени на интернет адреса на възложителя: http://www.damtn.government.bg, раздел "Профил на купувача". 2. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 24.08.2015 г. от 14:00 часа в сградата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52 А, п.к.1797. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. След отварянето на офертите Комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/08/2015