Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -Габрово, ул. Априловска 15, За: Мая Георгиева Карагьозова, РБългария 5300, Габрово, Тел.: 066 800770, E-mail: nmo@abv.bg

Място/места за контакт: НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nmogabrovo.com.

Адрес на профила на купувача: www.nmogabrovo.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет: „Изграждане на климатична инсталация на Национален музей на образованието - Габрово“. Изграждане на нова отоплителна инсталация - VRF система и свързаните с нея строително ремонтни дейности в Национален музей на образованието –Габрово.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45300000

Описание:

Строителни и монтажни работи на инсталации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

до 100000,00 лв. с ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

100000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Габрово, гр. Габрово, ул. Априловска 15

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изграждане на отоплителна инсталация – VRF система, , с термопомпени инверторни агрегати/DC Inverter/, за двата етажа –общо 2 бр с отоплителна мощност 50 КВ,за всеки един. Отоплителни вътрешни тела да се монтират касети за вграждане в окачен таван, а в офисите - тела за високостенен монтаж.Общ брой на вътрешните тела-23. Всяко тяло да е със самостоятелно управление – за избор на режим, скорост на вентилатора и избор на желана температура. Kомпресорите /външните тела/ е предвидено да бъдат монтирани на открита тераса /кота +4.00/. Системите да са на директно изпарение /фреон 410А/. Всички тръбни връзки да са над окачени тавани или в кутии от гипсокартон,. Медните тръби да се монтират в тръбна изолация с дебелина 13мм. Външните тела да се монтират върху метална рама от метален профил и виброустойчиви тампони. Климатичната система трябва да работи при температури до -20 оС с променлива мощност, съобрзно включените вътрешни тела. При изграждане на новата отоплителна инсталация е необходимо да се монтира окачен таван тип ”армстронг” в коридорите на първи и втори етажи. Вследствие пробиване на отвори през стените за тръби и ел.кабели е предвидена шпакловка и боядисване на двата коридора. Външната стена на коридора на първи етаж да се изолира с гипсокартон и вата. Осветителните тела в коридорите да се сменят с тела за вграждане в окачен таван, като се използват същите ел.връзки. В офисите съществуващите окачени тавани са с отвори, които пропускат топлина в пространството над окачен таван. Тези пространства да се затворят с гипсокартон. В експозиционните зали отоплителните касети да се вградят в съществуващият окачен таван. За тази цел се предвижда прорязване на отвори, впоследствие шпакловка и боядисване. След завършване на СМР помещенията да се почистят от строителни отпадъци и прах. Подробности в документацията на "Профила на купувача" /www.nmogabrovo.com/

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

”финансова оценка” ”гаранционен срок” ”техническа оценка”

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/08/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.nmogabrovo.com

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/08/2015