Версия за печат

BG-Свиленград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свиленград, бул. България №32, За: Грозденка Дюлгерова, РБългария 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74308, E-mail: op_otdel@abv.bg, Факс: 0379 74371

Място/места за контакт: Общинска администрация, стая 308

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://svilengrad.nit.bg/publichni-pokani/izrabotvane-za-izrabotvane-na-texnicheski-proekt-2/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изработване на технически проекти за обект: „Енергийна ефективност на ЦДГ „Детелина”, гр.Свиленград”, кв. „Капитан Петко войвода”, УПИ I , кв.19 по плана на гр.Свиленград. Сградата се състои от два етажа и е с РЗП 1778,01 кв.м.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.Проектът да съдържа следните части: -Архитектура; - ОВК; - Енергийна ефективност; - Електро; - ПБЗ; - ПУСО; - Пожарна безопасност; - Конструктивно становище; Максималната стойност за извършване на услугата е 11 200 лв. с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

9333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Свиленград”, кв. „Капитан Петко войвода”, УПИ I , кв.19 по плана на гр.Свиленград

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Проектът трябва да се изготви във фаза “Технически проект”. Съобразно фазата на проектиране, проектът трябва да съдържа графична част и текстова част, които да са съобразени с изискванията на Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти(Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 51 от 5.06.2001 г., в сила от 5.06.2001 г.), както и с всички действащи нормативни разпоредби. Разработените инвестиционни проекти да се представят в 4 (четири) екземпляра на хартиен носител задължително с мокри печати и в 1 (един) екземпляр на електронен носител в DWG формат или еквивалентен, а текстовите части в Word формат.Проектните разработки, записани на магнитен носител – CD – 1 брой, да включват: обяснителназаписка, чертежи по графичната част във формат DWG или еквивалентен, количествени сметки, ведомости, челeн лист, етикети и входната информация. ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА: 1.Проектът да съдържа следните части:Архитектура;ОВК;Енергийна ефективностЕлектро;ПБЗ;ПУСО;Пожарна безопасност; Конструктивно становище; 2.Количествени сметки и Количествено – стойностни сметки по всички части. 3.Чертежите да съдържат всички необходими детайли, според фазата на проектиране, осигуряващи изпълнението на отделните видове СМР. 4.Предвидените в проекта видове работи и съоръжения да осигуряват необходимата надеждност, дълготрайност и ремонтна пригодност на отделните елементи; 5.Проектите да бъдат подписани и подпечатани от правоспособни специалисти. В проектите да се включат пълният обем енергоспестяващи мерки за постигане най-малко клас на енергопотребление „С” и повече от 60% енергийни спестявания. В проектите да бъдат включени както задължителните мерки за енергийна ефективност така и съпътстващите СМР, свързани с възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването. Енергоспестяващите мерки да са насочени към основните структурни елементи на сградата (външни стени, включително врати и прозорци, покрив, подове), системата за отопление и електрическата система /осветление, слаботокова и силова инсталация/ При разработването на проекта да се заложи използването на съвременни технологични решения, инсталации и материали, за създаване на оптимални условия за обитаване и експлоатация на сградата, както и възможност за използване на сградата от хора в неравностойно положение/. Конкретните проектни решения да бъдат разработени в техническа фаза и в достатъчна степен за цялостно изпълнение на всички СМР (строително-монтажни работи), включително подробни количествени сметки по всички части. Проектната документация трябва да осигурява възможност за възлагане на строителство чрез процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП). Техническият проект ще подлежи на съгласуване и одобряване и ще е основание за издаване на Разрешение за строеж, съгласно изискванията на ЗУТ.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/08/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълен достъп по електронен път до документацията за участие и приложенията може да се намери на следния адрес: http://svilengrad.nit.bg/publichni-pokani/izrabotvane-za-izrabotvane-na-texnicheski-proekt-2/. Разглеждането на офертите ще се извърши на 19.08.2015г. от 14:00 ч. в малката заседателна зала на Общинска администрация- гр. Свиленград.Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители /чл.68.ал.3 от ЗОП/, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на ОбА-Свиленград. Офертите да бъдат изпращани на следния адрес:гр. Свиленград, бул. "България"№32, Общинска администрация,стая 302.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/08/2015