Версия за печат

BG-Генерал Тошево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение Държавно горско стопанство Генерал Тошево към СИДП ДП Шумен, ул.Трети март №42, За: Златан Денчев- ръководител счетоводен отдел при ТП ДГС Генерел Тошево, РБългария 9500, Генерал Тошево, Тел.: 05731 2105, E-mail: dgs.g_toshevo@dpshumen.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Генерал Тошево, гр.Генерал Тошево, ул.Трети март №42

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsgtoshevo.dpshumen.bg/?p=508.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на услуга по хигиенизиране и поддържане външния вид и интериора на служебните автомобили на „ДГС Генерал Тошево ” ТП при ДП „ СИДП” гр. Шумен” Обект на поръчката - извършване на услуга по хигиенизиране и поддържане външния вид и интериора на служебните автомобили на „ДГС Генерал Тошево” ТП при ДП „ СИДП” гр. Шумен, както следва: 1. Външно измиване, което включва следните дейности: - ръчно (чрез изтъркване или безконтактно) измиване с водоструйка и миещ автокозметичен препарат; - подсушаване на външните повърхности на купето, стъклата и огледалата; - почистване колонки на врати, багажник и прагове. - почистване с препарат на джанти, тасове и гуми от замърсявания. 2. Комплексно измиване и почистване, освен описаното външно измиване включва и вътрешно почистване на автомобила, а именно: -изпиране на стелките; -почистване в дълбочина с прахосмукачка на замърсявания по седалки, под и багажник; -почистване на прах на вътрешните повърхности и детайли в купето на МПС; -почистване на вътрешната повърхност на стъкла, огледало и прагове. 3. Температурата на водата, използвана за различните операции да бъде съобразена с вида МПС, за да не уврежда боята, лаковият слой върху боята, пластмасовите или др.части на автомобила. 4. При констатирани щети в резултат на извършената услуга Изпълнителят на поръчката следва да поеме и възстанови в пълен обем ( 100% сто процента) нанесените щети върху МПС. Място на изпълнение на услугата- оборудвана база /собствена или наета/ на Изпълнителя Ако базата не е на територията на ТП ДГС Генерал Тошево , участника следва да осигури за своя сметка придвижването на съответното МПС до същата Срок на договора- 31.12.2015г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112300

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

500 лева без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на изпълнение на услугата- оборудвана база /собствена или наета/ на Изпълнителя Ако базата не е на територията на ТП ДГС Генерал Тошево , участника следва да осигури за своя сметка придвижването на съответното МПС до същата

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнител може да бъде всяко физическо лице или търговец по смисъла на Търговския закон, както и техни обединения(не се изисква обединението да има определена правна форма, за да може да подаде оферта); Участникът да разполага с необходимата техническа обезпеченост за изпълнение предмета на поръчката; Отстраняване на участници: при изготвяне на офертата не е изпълнил обявените от възложителя условия; представил е непълна и/или несъответстваща на изискванията на Възложителя оферта и/или ценовото му предложение надвишава финансовия ресурс на Възложителя. Начин на плащане: Стойността на услугата се заплаща в левове по банков път с платежно нареждане, в 10(десет) дневен срок след получаване на данъчна фактура. Данъчна фактура се издава ., като към нея се прилага двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършените услуги. Срок на валидност на предложението- не по- малко от 30 дни от крайният срок за депозиране на оферти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/08/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА СЕ ПРИЕМАТ в деловодството на ТП „ДГС Генерал Тошево” , гр.Генерал Тошево , обл.Добрич, ул."Трети март" №42 всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа , в срок до 19.08.2015г. в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост върху който участникът посочва предмета на поръчката и идентификационни данни за подателя: наименование на участника, ЕИК/Булстат, адрес за кореспонденция, електронен адрес. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл. 101в от ЗОП : данни за лицето, което прави предложението, , както и следните писмени доказателства: 1. Оферта ( по образец) 2.Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; за чуждестранните юридически лица – еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, в официален превод; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. . 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката 4. Ценово предложение в съответствие с образеца. Ценовото предложение не може да надхвърля пределната стойност , посочена от възложителя и следва да включва всички разходи по изпълнението на поръчката 5. Декларация за запознаване с условията в документацията по приложен образец; 6. Декларация за ЕИК;7. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП; 8.Декларация за по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА-. Срок на валидност на офертата не по-малко от 30 дни. ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Офертите ще бъдат разгледани от Комисия на 20.08.2015г. от 11.00 часа в административната сграда на ТП ДГС Генерал Тошево, гр.Генерал Тошево, обл.Добрич, ул.Трети март №42. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ: Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка , участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 , т.1 и декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП , в срок от 7 /седем/ календарни дни от уведомяването му, че е определен за изпълнител.Дкументите се представят под формата на оригинал или нотариално заверен препис

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/08/2015