BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изграждане на водопровод по общински пътища и път III-805, свързващ водопроводните мрежи на с. Радиново и гр. Пловдив в землището на с. Радиново и с. Костиево, община Марица. В тази връзка е изработен проект, съобразен с всички изисквания на действащите към момента нормативни документи. Проектът е неразделна част от документацията за настоящата публична покана. Възложителят ще заплати възложените строително-монтажни работи по следната схема: Авансово плащане - 40 % (четиридесет процента) от общата стойност в срок от 14 (четиринадесет) дни след подписване на договор с избрания изпълнител. Остатъкът от сумата, представляващ 60 % (шестдесет процента) от общата стойност – до 30 (тридесет) дни след завършване на СМР, изготвяне на Акт обр. 19 и след подписване от двете страни на Приемо-предавателен протокол за приемане от страна на Възложителя на извършената работа по всеки етап от поръчката. Окончателното изплащане може да бъде извършено в срок до 60 (шестдесет) дни, поради естеството на поръчката.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45231300

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обемът на строително-монтажните работи по всеки етап са описани в Количествените сметки и проекта. Посочената стойност е максималната съгласно чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП и участниците не могат да предлагат ценови оферти с по-висока стойност.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

264000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общински пътища и път III-805, Община Марица, област Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие и проекта, които са публикувани на интернет адреса на Възложителя, посочен в настоящата покана - раздел ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА, категория "Публични покани", в досието на поръчката. 2. При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите ще бъдат оценявани на база „най-ниска цена”. К – Цена обща, в лева, без ДДС – 0 – 100 точки Предложената цена да бъде в лева без ДДС, с точност до втория десетичен знак, записана цифром, съгласно приложения Образец 2. Необходимо е да се предложат единични цени за всяка позиция от приложените към документацията количествени сметки. Да се предложи цена за всеки етап и крайна обща цена за изпълнение на поръчката. В предложената цена не трябва да се включва стойността на тръби, фасонни части, водопроводна арматура и инертни материали. Доставката им е задължение на Възложителя. В случай, че конкретна предложена цена е с повече от 20 % по-ниска от средната цена на останалите оферти, офертата няма да подлежи на разглеждане и оценка. Участник, предложил оферта с най-ниска цена (обща), ще бъде класиран на първо място и ще бъде оценен с максималния брой точки – 100. За класиране на офертите на участниците ще се приложи следната формула: К = (К мин/К конкретна)*100

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/08/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на 20.08.2015 г. (четвъртък) в 09,00 часа. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Публични покани", в досието на поканата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/08/2015