Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД, ул. Д-р Любен Русев № 1, За: Мария Мушева, Република България 1113, София, Тел.: 02 9702283, E-mail: ubalnp@yahoo.com, Факс: 02 8709309

Място/места за контакт: Адресът на управление на възложителя: гр. София, ул. Д-р Любен Русев № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обект на настоящата обществена поръчка е “Строително-монтажни работи на обекти на територията на МБАЛНП “Св. Наум” ЕАД, гр. София – по четири обособени позиции”, съгласно Техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обществената поръчка обхваща четири позиции, описани подробно в Техническата спецификация, част от документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

59540 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията, на която се помещава МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Възложителят изисква гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка, която е в размер на 3% от стойността на договора за възлагане на изпълнението на обществената поръчка; Пликът с офертата съдържа: Списък на документите в офертата – оригинал, в свободна форма; Административни сведения – оригинал, по образец; Декларация с посочване на данни за ЕИК на основание чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър; Удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ – за участниците, които нямат ЕИК и не са вписани в Търговския регистър – заверено от участника копие; Удостоверение за актуално състояние – за участниците, които не са вписани в Търговския регистър, но подлежат на вписване в съдебен регистър – заверено от участника копие; При участник обединение – заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият обединението ; Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато офертата не е подписана от представляващия участника); Документ за регистрация по ЗДДС или декларация, че участникът не е регистриран по ЗДДС - заверено от участника копие; Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата – оригинал, по образец; За строителството, включено в списъка по т. 4.3.2.9.от документацията за участие, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката участникът: а) посочва публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството ИЛИ б) прилага удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, ИЛИ в) прилага копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; За доказване на техническите възможности за изпълнение на поръчката възложителят изисква признат опит в изпълнението на строителство - за последните 5 години преди подаването на офертата участниците да са изпълнили строителни дейности, които са еднакви или сходни с дейностите, предмет на тази обществена поръчка. Съответствието с този критерии за подбор на възложителя се удостоверява с документите по т. 4.3.2.9. и 4.3.2.10 от документацията за участие. Валидна застраховка (професионална отговорност) – заверено копие на валидна застраховка за професионална отговорност на лицето (лицата), което ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнението на задълженията им с минимална застрахователна сума, определена по реда на НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, както следва: - за всички обособени позиции (І, ІІ, ІІІ, ІV) - за строежи V категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5 ЗУТ - 70 000 (седемдесет хиляди) лева. Застраховката трябва да е със срок на валидност минимум до срока на валидност на офертите; Декларации за липсата на посочените от възложителя обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП – оригинал, по образец; Декларация за ползването на подизпълнители – оригинал, по образец; Удостоверение и талон за вписване в ЦПРС при Камарата на строителите в България или декларация за вписване на участника с посочване на обхвата на вписването – на основание чл. 49, ал. 1 от ЗОП; Техническо предложение в оригинал, по образец; Ценово предложение в оригинал, по образец

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател "Цена" с максимална стойност от 35 точки; ПОказател "Техническа оценка" с максимална стойност от 50 точки и Показател "Срок за изпълнение на поръчката" с максимална стойност от 15 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/08/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Желаещите да закупят и да получат от Възложителя документация за участие в обществената поръчка на хартиен носител могат да направят това в сградата на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД”, адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев” № 1 от 8:30 часа до 16:00 часа, всеки работен ден в срока, съгласно публичната покана, а именно: до 16:00 ч. на 17.08.2015 г. в деловодството на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД, гр. София, ул. „Д-р Любен Русев” №1. Възложителят е длъжен да предостави документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. Дата, час и място на отваряне на офертите:В 10:30 ч. на 18.08.2015 г. в учебната зала на ДКБ, гр. София, ул. „Д-р Любен Русев” №1.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/08/2015