Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Клон - териториално поделение Бургас на Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, Ул. Княз Ал. Батенберг №1, За: Донка Димитрова, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 876880, E-mail: office.bourgas@bgports.bg, Факс: 056 876881

Място/места за контакт: Клон - териториално поделение Бургас на Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/bg/zop/97.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е: Изработване на предпроектно проучване за проектиране и изграждане на обект: „Сграда за конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море, с прилежащи офис площи”. 1. Изготвяне на прединвестиционно и обемно-устройствено проучване за ОБЕКТ: „Сграда за конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море, с прилежащи офис площи”. 2.Финансово-икономически анализ за разходи и ползи за обосноваване финансирането на обекта, включително изготвяне на количествено-стойностна сметка по уедрени показатели. 3. Изготвяне на технически условия за изпълнение на проектиране и изграждане на обекта и на документация за провеждане на процедура по ЗОП. Основаната цел при реализиране на обекта е да бъдат задоволени обществените нужди от изграждане на многофункционална сграда, осигуряваща възможности за провеждане на изложения, конгреси и конференции, концерти и др. обществени мероприятия, развиване на научна и научно-образователна дейност, осигуряване на атрактивно обслужване при висок комфорт и не на последно място използване на възможностите за паркиране на нива и освобождаване на максимални площи на ниво терен за разходки и дейности на открито. За обслужването на сградата в прилежащата територия следва да бъдат осигурени и зони за отдих, експозиции и мероприятия на открито.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71210000

Описание:

Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Бургас

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

- Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил поне 1 (една) услуга, с предмет, сходен с предмета на поръчката, за последните 3 години, считано от крайния срок за подаване на офертата посочен в публичната покана. Под „сходни“ с предмета на настоящата поръчка следва да се разбира услуга, свързана с проектиране на обществени сгради с РЗП над 700 кв.м. Документи, с които се доказва: Списък за изпълнените услуги с предмет, сходен на предмета на поръчката за последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертата. В списъка задължително се посочват стойностите, датите и получателите, като към списъка следва да се приложат доказателства за извършването на посочените услуги – (Приложение № 8). Изисквания към екипа за изпълнение на поръчката: - Минимален брой ключови специалисти, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка със следните квалификация и професионален опит: - Ръководител на екипа – архитект, с трудов стаж по специалността не по-малко от 5 (пет) години, - Инженер ВиК - с не по-малко от 3 години опит по специалността; - Инженер ОВИ – с не по-малко от 3 години опит по специалността; - Електроинженер – с не по-малко от 3 години опит по специалността; - Архитект – с не по-малко от 3 години опит по специалността; - Строителен инженер - конструктор – с не по-малко от 5 години опит по специалността; - Геолог – инженер-геолог, с не по-малко от 3 години опит по специалността; - Геодезист – инженер по геодезия, с не по-малко от 3 години опит по специалността Забележка: При изпълнение на предмета на поръчката всички дейности трябва да се извършват от лица, притежаващи съответната професионална квалификация и правоспособност, отговаряща на нормативните изисквания за конкретната дейност. Към момента на сключване на договор, за всеки един от проектантите следва да се представят удостоверения за пълна проектантска правоспособност за 2015 г., издадени от КАБ или КИИП, а за участници чуждестранни лица – еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени, както и документи, удостоверяващи квалификацията им. - Финансист – магистър по финанси и/или еквивалентна специалност, с не по-малко от 3 години опит по специалността. Да е изготвил поне 1 (един) финансово-икономически анализ за разходи и ползи за обосноваване финансирането на обекти, сходни с предмета на поръчката. Под „сходни“ с предмета на настоящата поръчка следва да се разбира услуга, свързана с проектиране на обществени сгради с РЗП над 700 кв.м. - Юрист – с професионална квалификация „юрист” и притежаващ удостоверение за придобита юридическа правоспособност, с не по-малко от 3 години опит по специалността. Да е участвал в изготвянето на поне 1 (една) документация за провеждане на процедура по ЗОП – за проектиране. Документи с които се доказва: Списък на лицата, които ще участват при изпълнение на обществената поръчка (Приложение № 9), с приложени Автобиографии на всяко едно от лицата – (Приложение № 10) - Декларация за приемане на клаузите на договора – изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация, подписана от участника (Приложение № 5); - Декларация за използване/не използване на подизпълнители – съгласно образец (Приложение № 6); - Декларация от подизпълнителя (в случай че участникът е заявил участие на такъв) – съгласно образец (Приложение № 7); Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Продължава в поле „Допълнителна информация“

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Срок за изпълнение /в календарни дни/ – К1, с макс. брой 20 точки 2. Техническо предложение - К2 , с макс. брой 30 точки 3. Предлагана цена - К3, с макс. брой 50 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/08/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от поле „Изисквания за изпълнение на поръчката“ - Участникът представя Техническо предложение за изпълнение на поръчката – (Приложение № 3). Техническото предложение ще бъде оценено съгласно разписаната методика за оценка на офертите. - Ценово предложение се подготвя по образец – (Приложение № 4). Всички необходими документи за участие в публичната покана са публикувани в "Профила на Купувача" на Възложителя. Отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворени от назначена от възложителя комисия в Клон-ТП Бургас на ДП „Пристанищна инфраструктура“, гр. Бургас, бул. „Ал. Батенберг“ № 1, ет. 4, заседателна зала, на 17.08.2015 г., в 11:00 часа. На заседанието могат да присъстват лица, съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/08/2015