Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, бул. Шипченски проход № 69, За: инж. Теодор Николов, Република България 1574, София, Тел.: 02 8079973, E-mail: t.nikolov@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Място/места за контакт: дирекция Инфраструктура, акватория и собственост

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/bg/zop/95.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Административната сграда, находяща се в гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69 се стопанисва от ДП „Пристанищна инфраструктура”, Агенция за ядрено регулиране, Съвет за електронни медии и Комисия за регулиране на съобщенията. Сградата се състои от два корпуса (северен и южен), свързани чрез топла връзка. Северният корпус се състои от две едноетажни сгради, а южният е 9 етажна сграда – приземен етаж, осем надземни етажа. Необходимостта от предприемане на енергоспестяващите мерки е в резултат на извършено обследване по енергийна ефективност на сградата и предписаните технико-икономически оценки. На основание чл. 8, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), ведомствата, стопанисващи сградата са взели решение за общо провеждане на обществената поръчка и възлагането й чрез публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП от името на ДП „Пристанищна структура” като възложител. Обществената поръчка включва следните дейности: топлинно изолиране на външните стени на сградата; топлинно изолиране на пода на главния корпус; изграждане на външна система за отводняване от климатичните инсталации.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Административната сграда, обект на настоящата поръчка, е построена в периода 1967-1970 г. През годините е правено саниране на отделни части от южния (главния) и северния корпус. На южния корпус е направена топлоизолация с EPS и декоративна драскана мазилка на приземния етаж. От северния корпус не е изолирана единствено североизточната фасада на едноетажната сграда, стопанисвана от АЯР. Фасадните стени на сградата на южния корпус от първия етаж до покрива са два основни типа. Първият и с най-голяма площ се състои от вътрешна мазилка, тухлен зид и външна мазилка. Вторият тип е от вътрешна мазилка, стоманобетон, тухлен зид и външна мазилка. Състоянието на фасадите от главния корпус е лошо и амортизирано, не отговарящо на хигиенните изисквания и норми, естетиката и изискванията за една съвременна административна сграда. Поради замръзването и размразяването на преминаващите през зидовете водни пари мазилката по външните стени е надута и напукана, а на места и обрушена.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

195000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

бул. Шипченски проход № 69, гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Топлозиолационните работи за административната сграда находяща се в гр. София, община Слатина, бул. „Шипченски проход” № 69 следва да се извършат съгласно действащите в Република България нормативни документи. При изпълнението на строително-ремонтните работи е необходимо да се спазват правилата и изискванията на всички действащи нормативни документи по техническата безопасност, охрана на труда и пожарна безопасност в периметъра на строителните операции, извършвани от Изпълнителя. Топлоизолацията на външните стени да е изпълнена с пенополистирол – EPS с вградени графитени частици с дебелина 8 см, коефициент на топлопроводност не по- голям от 0,031 W/moK и обемна плътност не по-малка от 17 кг./м3. Топлозиолационните плоскости да бъдат залепени със специално за целта лепило. Същите да бъдат дюбелирани, след залепването им по фасадата, с пластмасови дюбели с разходна норма мин. 5-6 бр/кв.м2. Върху фиксираните плочи се полага шпакловка, армирана със стъклофибърна мрежа. Краищата на отделните ивици мрежа да се препокриват най – малко 10 см. Разходът на лепилото за залепване на изолационните плоскости да не бъде по – малък от 3-4 кг/кв.м, а разходът за шпакловка не по – малък от 4 кг/кв.м. Грундиране с препоръчан за лепилния състав и мрежата грунд. Нанасяне на минерална мазилка с цвят предварително съгласуван с Възложителя. Всички материали по технологичната последователност на полагането на топлоизолацията да бъдат напълно съвместими. Изискване на възложителя е всички предложени за влагане материали да бъдат от един производител за да покрият изцяло съвместимостта по между си. Част от предмета на поръчката е изграждане на външна система за отводняване от климатичните инсталации. Същата следва да бъде изградена скрита в топлоизолацията. Всеки от участниците следва да направи задължителен оглед на място, за да може да предложи подходяща за целта система и да калкулира нейната стойност. Всички неточности или пропуски в остойностяването на системата са за сметка на участника. Подовото топлоизолиране на главния корпус ще се извърши на таванната плоча на подземния етаж чрез полагане на екструдиран пенополистирол (EXP) с дебелина 3 см с коефициент на топлопроводимост не по- голям от 0,035 W/moK и обемна плътност не по- малка от 30 кг./м3. Участниците в обществената поръчка трябва да представят оферта, съдържаща следните задължителни части: • Остойностена количествена сметка (Приложение 2.1.) с приложени към нея анализни цени на отделните видове работи; • Обяснителна записка за предвидената технология и организация за изпълнение на СМР, с приложени линеен график и диаграма на работната ръка; • Срок за изпълнение на СМР; • Гаранционен срок на обекта не по – кратък от минималния гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4, т.3 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Избраният комплексен критерий за оценка на постъпилите от участниците оферти е „икономически най-изгодна оферта”. Комплексната оценка (КО) се изчислява по следната формула: КО = ОТП + ОЦП, където ОТП – „Оценка на техническо предложение”, с макс. брой точки 40; ОЦП – „Оценка на ценовото предложение”, с макс. брой точки 60. ОТП се оформя на база три оценки: ОТП = ОС + ОГС + ОТ, където ОС – оценка на показател „Срок за изпълнение” – максимум 5 точки. ОГС – оценка на показател „Гаранционен срок” – максимум 10 точки. ОТ – оценка на показател „Организация на изпълнението” – максимум 25 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/08/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

До участие в поръчката се допускат всички български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения, които отговарят на условията, посочени в ЗОП и изискванията, обявени от възложителя в документацията за участие и в публичната покана. Когато участник в поръчката е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. Участникът следва да има актуална регистрация в Централния професионален регистър към Камарата на строителите. Участникът трябва да има опит в извършването на еднакви или сходни с предмета и обема на поръчката работи, а именно – външно топлоизолиране на обществени, административни или жилищни сгради, високо строителство.Участникът следва да разполага с екип от ръководни технически лица, които ще отговарят за изпълнението на строителните и монтажни работи, с професионална квалификация и професионален опит, както следва: - технически ръководител- квалифициран специалист с образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър”, с техническа специалност и опит минимум 5 (пет) години в областта на строителството и - координатор по безопасност и здраве, отговарящ на изискванията по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, и опит на подобна позиция минимум 3 години. Участниците следва да подготвят и представят своята оферта в съответствие с изискванията на чл. 101в от ЗОП, публичната покана, документацията за участие и приложенията и образците към нея. От участие в поръчката ще се отстранява участник, чието предложение за срока надвишава 120 дни или чието ценово предложение надвишава прогнозната стойност на поръчката, или в чието ценово предложение е предвиден процент на непредвидените разходи повече от 10% от общата стойност на СМР без ДДС. Изискванията към участниците, изискуемите документи и информация са подробно описани в документацията за участие, публикувана в Профил на купувача, раздел Публични покани, на адрес: www.bgports.bg. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на възложителя. Офертите ще бъдат отворени от назначена от възложителя комисия в ГУ на ДП „Пристанищна инфраструктура“, гр. София 1574, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4, заседателна зала, на 24.08.2015 г., 11.00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/08/2015