Версия за печат

BG-Ихтиман

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ихтиман, ул. Цар Освободител 123, За: инж. Тони Кацаров - зам.кмет, Република България 2050, Ихтиман, Тел.: 0724 82381, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Място/места за контакт: гр. Ихтиман

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: ihtiman-obshtina.com.

Адрес на профила на купувача: ihtiman-obshtina.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Община Ихтиман, наричано по-нататък „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, Ви кани за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” на Закона за обществените поръчки за услуга с предмет ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ СЪС СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ИХТИМАН

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000, 90000000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране
Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” на Закона за обществените поръчки за услуга с предмет ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ СЪС СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ИХТИМАН

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Ихтиман

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците представят следните документи:Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан от участника; Представяне на участника, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; Техническо предложение; Ценово предложение; Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП; Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; Доказателства за технически възможности на участника – представят се следните документи: Списък - декларация за услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка и услуга. Минимално изискване: Участникът следва да има изпълнен минимум 1 (един) договор за услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка (услуги по рекултивация на замърсени терени), изпълнен през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. - Списък - декларация за предложените експерти за изпълнение на поръчката, придружен от документи за всеки един от ключовите експерти, доказващи професионалната му квалификация и опит (автобиография, копия от дипломи, сертификати, свидетелства, договори, трудови книжки, референции и др.) Минимално изискване: Участникът следва да разполага минимум със следните технически лица - екип от проектанти, за изпълнение на поръчката, притежаващи пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица. Профилите на ключовите експерти и изискванията за професионален опит са както следва:Ключов експерт 1: Проектант „Геодезия“. Квалификация и умения: Завършено висше образование – специалност „Геодезия“ или еквивалентно; Да е вписан в регистъра на КИИП с пълна проектантска правоспособност в Национална професионална секция „Геодезия и приложна геодезия“; Професионален опит: Да притежава минимум 7 години професионален опит, от които минимум 5 години като проектант. Ключов експерт 2: Проектант „Екология и рекултивация на терени“. Квалификация и умения: Завършено висше образование в областта на инженерните науки; Да е вписан в регистъра на КИИП с пълна проектантска правоспособност в Национална професионална секция „Минно дело, геология и екология“, част „Екология и рекултивация на терени“; Професионален опит: Да притежава минимум 7 години професионален опит, от които минимум 5 години като проектант. Ключов експерт 3: Координатор по безопасност и здраве. Квалификация и умения: Завършено висше образование в областта на инженерните науки; Професионален опит: Да притежава минимум 5 години професионален опит, от които минимум една година като Координатор по безопасност и здраве. Участниците следва да имат предвид, че при изпълнение на поръчката следва да използват посочените от тях в офертата експерти. Всяка промяна следва да бъде мотивирана и одобрена от Възложителя. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Тези трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: КО = ТО + ФО, където • ТО е ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА на офертата на участника - максимално възможна оценка 50 т., включваща следните показатели: o Показател 1 (П1) – Обяснителна записка – максимално възможна оценка 20 т. o Показател 2 (П2) – Рискове при изпълнение на поръчката – максимално възможна оценка 20 т. o Показател 3 (П3) – Срок за предаване на идеен проект съгласно Техническото задание – максимално възможна оценка 10 т. Техническата оценка се изчислява по следната формула: ТО=П1+П2+П3 • ФО е ФИНАНСОВА ОЦЕНКА на офертата на участника - предложена от участника крайна цена - максимално възможна оценка 50 т. По подробна последователност и методика на оценка е описана в Документацията.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/08/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана и образците на документи, свързани с поръчката са публикувани на сайта на Община Ихтиман: ihtiman-obshtina.com. Офертата се представя в здрав, запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Ихтиман, ул. "Цар Освободител" №123 от участника или упълномощен негов представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер. Върху плика следва да се посочи предмета на поръчката, името на участника, седалище и адрес на управление (за физическо лице - постоянен адрес), адрес за кореспонденция, телефон, факс и адрес на електронна поща. Срокът за подаване на офертите е до 17:00 часа на 14.08.2015 г. Място, дата и час на отваряне на офертите : 17.08.2015 г. от 10:00 часа в заседателната зала на 4 (четвърти) етаж, в административната сграда на община Ихтиман, находяща се на ул."Цар Освободител" № 123 гр. Ихтиман.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/08/2015