BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Диагностично консултативен центрър 4 ЕООД ВАРНА, бул.Цар Освободител 100, За: Вяра Мутафова, България 9002, Варна, Тел.: 052 648249, E-mail: dkc_4varna@abv.bg, Факс: 052 648174

Място/места за контакт: Технически секретар кабинет 104

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dkc4varna.com.

Адрес на профила на купувача: http://dkc4varna.com/profil_na_kupuvacha.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка, въвеждане в експлоатация на ЕМГ система за нуждите на ДКЦ 4 – Варна ЕООД и обучение на медицински персонал за работа с апаратурата ” 1. Апаратът трябва да е фабрично нов, да не е демонстрационен, да не е използван и да е произведен след 01.01.2015 г. ( прилага се декларация - свободен текст- от участника); 2. Апаратът следва да отговаря на минималните технически и функционални изисквания, посочени в Приложение №1 на настоящата покана. 3. Срокът на доставка на апарата да е не по – голям от 45 календарни дни 4. Гаранционният срок на апаратурата да бъде не по – малък от 12 месеца.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33121300

Описание:

Електромиографи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Доставка, въвеждане в експлоатация на ЕМГ система за нуждите на «ДКЦ 4 – Варна» ЕООД и обучение на медицински персонал за работа с апаратурата ” – 1 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ДКЦ 4 – Варна» ЕООД

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всеки участник следва да представи оферта, съдържаща: • Административни данни – по образец • Декларация за регистрация по закона за Търговския регистър • Оферта - по образец • Таблица на съответствие на предлаганото оборудване с минималните изисквания към техническите параметри на Възложителя ( Приложение №1); • Валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ на името на участника – копие, заверено „Вярно с оригинала”. • Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставка на оборудване, еднакво или сходно с предмета на поръчката (т.е. апаратура за функционална диагностика на нервната система), изпълнени за последните три години, включително стойностите, датите и получателите. Минимум два изпълнени договора. Препоръки за добро изпълнение на посочените договори. Минимум две референции. • Сертификат на участника за внедрена система за управление на качеството по стандартa ISO 9001:2008, или еквивалент, с обхват на сертификата: внос, дистрибуция, търговия на едро и дребно с медицинска апаратура, оборудване и консумативи, монтаж и сервиз на медицинска апаратура и оборудване, обучение за работа с медицинска апаратура – прилага се копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала”; • Сертификат на производителя за внедрена система за управление на качеството по стандартa ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват на сертификата: разработка, производство, инсталация, сервизиране, дистрибуция на активни медицински изделия – прилага се копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала” • Сертификат за СЕ - маркировка на предлаганото оборудване и декларация за съответствие - копие, заверено с „Вярно с оригинала” • За сервизните специалисти – копия, заверени „Вярно с оригинала” от дипломи /сертификати за преминати курсове на обучение при производителя за монтаж, инсталация, сервиз на оферираното оборудване и за провеждане на обучения на медицински специалисти за работа с него. Минимум двама инженерни специалисти, обучени от производителя. • Валидно оторизационно писмо от производителя на оборудването за продажба, извършване на доставки, монтаж и сервиз на територията на България, издадена на името на участника – заверено от участника копие; • Декларация от участника ( свободен текст), че оферираният апарат е фабрично нов, не е използван, не е демонстрационен и произведен след 01.01.2015 г. • Оригинални проспекти / каталози или продуктови листи на производителя, в които да са подчертани и номерирани всички минимално изисквани от Възложителя параметри доказващи наличието на съответните функции, характеристики или опции; • Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3; чл. 47, ал. 2, т. 1 и т. 3 и чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП-по образец • Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3; чл. 47, ал. 2, т. 1 и т. 3 и чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП- по образец • Декларация по чл.56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – по образец • Декларация по чл.56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – по образец • Ценова оферта – по образец. Всички документи, подготвени от участниците в процедурата следва да бъдат на български език. Документи, чийто оригинал е на чужд език, се представят и в превод на български език. Представените от участниците копия на документи, за които изрично не е указано друго, задължително трябва да имат заверка “Вярно с оригинала”. Срокът, през който участникът е обвързан с офертата трябва да бъде не по- къс от 60 дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/08/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на доставения апарат, съгласно приложен Проект за договор ; Приложения и образци за участие на поръчката се на мират на адрес: http://dkc4varna.com/profil_na_kupuvacha.php?read=15

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/08/2015