Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на резервни части за трактори ЮМЗ, МТЗ и Т16М и фадроми L220, KCC100 и JCB, периодично, след заявка, за срок от 2 (две) години след подписване на договор с избрания Изпълнител, франко складова база в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250. Примерните номенклатурни позиции са описани в Примерна спецификация. Възложителят си запазва правото да променя номенклатурните позиции в зависимост от своите нужди и възможности. В случай, че не са оферирани единични цени за всяка номенклатурна позиция от Примерната спецификация, офертата няма да бъде разглеждана.Възложителят ще заплаща всяка доставка по банков път, до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на доставката, представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

16800000

Описание:

Части за машини, използвани в селското и горското стопанство


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Точните количества не могат да бъдат посочени към момента, тъй като заявките ще бъдат периодични и съобразно потребностите на Възложителя. Посочената стойност не задължава Възложителя да я оползотвори в пълен размер.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко складова база в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250.

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие и в Техническата спецификация, която е публикувана на интернет адреса на Възложителя, посочен в настоящата покана - раздел ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА, категория "Публични покани", в досието на поръчката. 2. При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 - Цена обща с тежест 80 точки; Предложената цена да бъде в лева без ДДС, с точност до втория десетичен знак, записани цифром, и да включва всички разходи по доставката до складова база на Дружеството - гр. Пловдив, бул. „Шести септември” 250. Необходимо е да се предложат единични цени за всяка номенклатурна позиция от Примерната спецификация. На оценка подлежи сумата от получената обща цена на поръчката.В случай, че не са предложени единични цени за всяка номенклатурна позиция от Примерната спецификация, офертата няма да бъде разглеждана.Този критерий се оценява по следната формула: К1обща = (К1обща мин/К1обща конкретна)*80 К2 – Срок на доставка – тежест 20 точки; Срокът на доставка не може да бъде по-кратък от 1 /един/ работен ден. В случай, че офертата не отговаря на това изискване, същата няма да бъде разглеждана.Този критерий се оценява по следната формула: К2 = (К2 мин/К2 конкретен)*20 Крайната комплексна оценка КО не може да бъде по-висока от 100 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/08/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на 17.08.2015 г. (понеделник) в 09.00 часа. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Публични покани", в досието на поканата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/08/2015