Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Областна администрация Бургас, ул. Цар Петър № 1, За: Станка Стоянова, Мария Динева, България 8000, Бургас, Тел.: 056 894163; 056 894124, E-mail: maria.dineva@bsregion.org, Факс: 056 894124

Място/места за контакт: Областна администрация Бургас, отдел ПНО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bsregion.org.

Адрес на профила на купувача: www.bsregion.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“ЧАСТИЧНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВОДНОСПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЕКТИ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ МОРСКИ ПЛАЖОВЕ: „ЕВРОПА“ („КЪМПИНГ ЕВРОПА“), „КОРАЛ“, „ПОМОРИЕ – СЕВЕР“ и „РОСЕНЕЦ – ИЗТОК“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

75125000

Описание:

Услуги на държавното управление за развитие на туризма


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

53000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Област Бургас

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията, побликувана на интернет сайта на Областна администрация Бургас - www.bsregion.org, в раздел "Профил на купувача". Офертата трябва да съдържа техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчката, както и срок на валидност на офертата. Участникът трябва да осигури необходимото оборудване и персонал, съгласно Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи - съоръжения и инвентар;Декларация, че участникът е в състояние да осигури необходимото оборудване и персонал, съгласно Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи; Списък с изпълнен/и договор/и с предмет аналогичен на настоящата обществена поръчка. Срок за изпълнение: до 30.09.2015 год.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/08/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се подава в сградата на Областна администрация Бургас, ул.Цар Петър №1, Деловодство, в запечатан непрозрачен плик, върху който участникът посочва наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.Офертата, трябва да съдържа документи посочени в Конкурсните условия, раздел "Изисквания към кандидатите. Указания за подготовка и съдържание на офертата", побликувани на интернет сайта на Областна администрация Бургас - www.bsregion.org, в раздел "Профил на купувача". Непредставянето на някои от документиe изисквани от възложителя води до отстраняване на участника от участие в процедурата. Източник на финансиране - бюджетен параграф, от който ще бъде извършен разхода. Цялата документация за участие в процедурата и образците на документите са публикувани и могат да бъдат получени на интернет страницата на Възложителя www.bsregion.org, секция "Профил на купувача" Всеки участник има право да предостави само една оферта. Варианти на офертата не се приемат; Офертите ще бъдат отворени на 13.08.2015 г. от 10,00 часа в Сградата на Областна администрация Бургас.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/08/2015