BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ /ЕГ/ ПЛОВДИВ- град Пловдив, град Пловдив, бул.България № 123, За: Директор-Николай Атанасов Радев; ПДАСД-Васил Лалбонов, 4003, Пловдив, Тел.: 032-945343, E-mail: ezikova_gimnazia_plovdiv@abv.bg, Факс: 032-956051

Място/места за контакт: град Пловдив, бул.България № 123

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.eg-plovdiv.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.eg-plovdiv.com/bg/buyer-profile.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на строително-монтажни работи – текущ ремонт на сградите на Общежитие №1 и Общежитие №2 на ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ“, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.“България“ № 123, по следните две обособени позиции: Обособена позиция 1: Боядисване на коридори, стълбища и учебни зали; ремонт на бани и тоалетни; доставка на бои и полиуретанов лак; доставка и монтаж на врати в Общежитие №1 и Общежитие №2 на ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ“, с подробно описание на видовете и количествата СМР и материали, съгласно Техническа спецификация – Приложение №1 към документацията на Възложителя; Обособена позиция 2: Ремонт на ВиК инсталации; доставка и монтаж на тръби и тръбни изолации в Общежитие №1 и Общежитие №2 на ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ“, с подробно описание на видовете и количествата СМР и материали, съгласно Техническа спецификация – Приложение №2 към документацията на Възложителя

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Извършване на ремонтните строително-монтажни работи, включват: По Обособена позиция №1 - Стъргане на боя и латекс по стени и тавани; кърпежи по стени и тавани; грундиране на стени и тавани; двукратно боядисване с алкидна боя на стени; трикратно боядисване с латекс на стени и тавани; доставка и монтаж на крила фазерни врати; подготовка и боядисване двукратно на фазерни врати; ремонт на бани и тоалетни, изразяващ се в къртене и изнасяне на фаянс и строителни отпадъци; възстановяване на бетонови плочи и кърпеж стени; демонтаж фазерни врати; доставка и монтаж на алучиниеви врати; доставка и полагане на фаянс; грундиране на стени и тавани; трикратно боядисване с латекс на стени и тавани; подготовка и двукратно боядисване на метални врати; доставка на полиуретанов лак за паркет-двукомпонентен; доставка на алкидна боя, с подробно описание на видовете и количествата СМР и материали, съгласно Техническа спецификация – Приложение №1 към документацията”, за нуждите на ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ“, като финансирането е с предоставени бюджетни средства на училището. По Обособена позиция №2 – Демонтаж вертикални водни клонове; пробиване на отвори в железобетонна плоча; доставка и монтаж на тръби; подмяна на главен захранващ водопровод; доставка и монтаж на тръбна изолация; доставка и монтаж на вентилационна инсталация, с подробно описание на видовете и количествата СМР и материали, съгласно Техническа спецификация – Приложение №2 към документацията”, за нуждите на ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ“, като финансирането е с предоставени бюджетни средства на училището.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

57000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Пловдив, бул."България"№123

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на строително–монтажните работи следва да е съгласно действащите нормативни документи, правилници и стандарти в РБългария. Вложените при изпълнение на строително-монтажните работи материали следва да отговарят на действащите стандартизирани норми. При изпълнение на предмета на поръчката трябва да бъдат представяни всички сертификати за произход, качество и съответствие на влаганите материали. Доставката и отчитането на извършените строително монтажните работи ще се извършва въз основа на доказване на действително извършените видове дейности от изпълнителя чрез подробни количествени сметки, проверени от Възложителя; представяне на Приемо-предавателни протоколи Акт обр.19 за цялостно приемане на всички видове строително монтажни работи, извършени при изпълнение на поръчката. Извършената работа ще се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при условие, че е завършена изцяло технологията с всички необходими операции на СМР; представени са всички декларации за съответствие/изпитване и сертификати за качество на влаганите материали и изделия; издадена е от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура; Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4, т. 4 от Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти като минималният гаранционен срок не може да бъде по-малък от 5 (пет) години. В случай че участник е посочил по-кратки срокове от указаните, то неговото техническо и ценово предложение няма да бъдат оценявани. Посочените от участниците Максимални гаранционни срокове не могат да надвишават три пъти минималния срок, т.е. да бъдат по големи от 15 (петнадесет) години. В случай че участник е посочил по-дълъг срок от 15 години, то неговото техническо предложение няма да бъде оценявано. Срокът за извършване на всички строително-монтажни работи, включени в обема на поръчката е съгласно предложението на кандидата, но не повече от 20/двадесет/ календарни дни, считано от сключването на договора. Оферти с цени, надвишаващи прогнозните цени на Възложителя - 57 000,00лв. (петдесет и седем хиляди лева) без ДДС, от които 46 500лв. без ДДС за Обособена позиция №1 и 10 500лв. без ДДС за ОП №2 ще се отстраняват от участие и няма да се допускат до класиране от комисията.Във формираната обща цена на обществената поръчка, трябва да се съдържат всички съпътстващи разходи за доставка на материалите и извършване на всички СМР, посочени в техническата спецификация, за труд–трудови възнаграждения и осигуровки на ангажираните за изпълнението на поръчката лица; разходи за организация, механизация, контрол; печалба и други разходи във връзка с изпълнение на поръчката. Ценовата оферта следва да има подробна разбивка за отделните видове и количества СМР, като Изпълнителят не следва да оферира обща по-висока цена от прогнозната стойност. Участникът следва да посочи и технико-икономически показатели формирали цената, която предлага за изпълнение на СМР. Единичните цени на видовете СМР да бъдат изготвени със следните елементи на ценообразуване: Средна часова ставка; Допълнителни разходи върху труда; Допълнителни разходи върху механизацията; Доставно-складови разходи; Печалба; Разходни норми -УСН, Билдинг, СЕК. Възложителят ще заплати авансово 20% от предложената обща цена за СМР по банкова сметка на избраният кандидат след издадена данъчна фактура в 3 дневен срок след получаването й. Окончателното плащане на извършените СМР Възложителят ще осъществи след цялостното изпълнение на обществената поръчка, приемане на изпълнените СМР с подписан между страните Констативен протокол Акт обл.19 за качествено извършени СМР, издадена и получена от Изпълнителя фактура, в посочен от кандидата срок, но не по-малко от 7(седем) дни и не повече от 30 (тридесет) дни. Изискванията продължават в поле Допълнителна информация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на офертите се извършва след определяне на комплексна оценка, изчислена на база на оценки по всеки показател, с посочена относителната тежест, която възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта. Комисията разглежда предложенията, като ги класира с комплексна оценка КО = К1+ К2 + К3 по следните критерии: 1. Оценка на Офертата за предложена обща цена без ДДС за извършване на СМР, предмет на поръчката /К1/, с относителна тежест 60% и максимален брой точки до 60. Предложената от всеки кандидат цена се изчислява по следната формула: К1 = (К1 мin / К1уч. ) x 60 Където К 1уч е предложената от съответния участник цена. К1 мin. е предложената най-ниска цена от участник. Максимален брой точки по този показател 60. 2. Срок за изпълнение и предаване на възложените СМР след сключване на договора, посочен от участника, но не по-дълъг от 20 календарни дни /К2/, с относителна тежест 30% и максимален брой точки - 30 точки. Оценката по този критерии ще се формира по следният начин: К2 = (К2 мin / К2уч. ) x 30 Където К 2уч е предложеният от съответния участник срок за извършване и предаване на СМР. К2мin. е предложеният най-кратък срок от участник. Максимален брой точки по този показател 30. 3. Гаранционен срок / К3/ с относителна тежест 10% и максимален брой точки до 10 точки. Оценката по този критерии ще се формира от предложения гаранционен срок над минимално изискуемия 5(пет) години съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – от 6(шест) години и не повече от тройния размер на минималния срок – до 15(петнадесет) години включително, както следва: К3 = (К3уч/ К3мах) x 10 Където К 3уч е предложеният от съответния участник гаранционен срок за СМР. К3мах. е предложеният най-дълъг гаранционен срок от участник. Максимален брой точки по този показател 10т. Точки за предложен минимален гаранционен срок 5 години не се дават. Максимален брой точки по всички показатели 100т. Офертата получила най-голям брой точки се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/08/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ПРОДЪЛЖЕНИЕ КЪМ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Представената оферта да съдържа най-малко следната информация: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Административни сведения за участника – попълнен образец; 2. Заявление за участие – попълнен образец, включващо срок на валидност на офертата; 3. Техническо предложение – попълнен образец, което да включва: - Срок за изпълнение – посочен в календарни дни; - Гаранционен срок на строително-монтажните работи – посочен в години- Срок за отстраняване при възникнали дефекти - посочен в календарни дни; Образци на декларации-съгласно указанията на Възложителя публикувани в профила на купувача 4. Ценово предложение – попълнен образец, което да включва единични цени на всички видове СМР и материали по количествената сметка и обща цена, включително и показатели за ценообразуването при извършване на СМР;5. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код - за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност;6. Валидна застраховка за професионална отговорност в проектирането и строителството по чл.171, ал. 1 от ЗУТ. Участникът в процедурата трябва да отговаря на изискванията на чл. 47, ал.1, ал.2 и ал. 5 от ЗОП, подробно посочени в указанията. Валидност на офертата не по-малко от 90 дни от отварянето.Възложителят предвижда отстраняване на кандидат или участник при наличие на някое от обстоятелствата по чл.47, ал.2, от т.1 до т.5 от ЗОП и на основание чл.47, ал.3 от ЗОП се посочват тези обстоятелства в поканата за участие: - при който лице по чл. 47,ал.4 от ЗОП, е свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; - е сключило договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от тези обстоятелствата. Посочените изисквания за допустимост се отнасят, както за участника, така и за подизпълнителя, а когато участникът е обединение - за всяко от лицата, включени в обединението. За наличието или липсата на изискванията на чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, участниците представят декларации по образец на Възложителя. Участникът трябва да има опит в изпълнението на договори със същите или сходни СМР, минимум пет броя за последните пет години, като представят Декларация-Списък по образец на Възложителя. Към списъка трябва да бъдат приложени и съответните удостоверения /референции/ за добро изпълнение от Възложители (минимум 5 броя), които задължително да съдържат вида на поръчката, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, дата и подпис на законния представител и данни за контакт. Офертите на участниците се подават в канцеларията на ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „Пловдив“, на адрес: град Пловдив-4003, бул."България" № 123, така както е посочено в публичната покана - всеки работен ден от 08:30ч. до 16:30ч. от датата на публикуване на публичната покана и до 12.00 часа на 13.08.2015г. лично или от упълномощен от участника представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик,скъсани и незапечатани пликове се връщат на подателя. Отварянето на офертите ще се извърши от комисия в сградата на Езикова гимназия "Пловдив", бул. „България” №123 на 13.08.2015г. в 14:00 часа. Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и др. заинтересовани лица. Подробни указания за подготовка на офертата и документацията към нея са публикувани на профила на купувача на адрес: http://www.eg-plovdiv.com/bg/buyer-profile.php.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/08/2015