BG-Ямбол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Тунджа, пл. Освобождение 1, За: Галина Иванова – началник отдел Обществени поръчки, Р. България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, стая 309, ет. 3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www. tundzha.net.

Адрес на профила на купувача: http://tundzha.net/profil-na-kupuvacha/150-publichni-pokani/3369-remont-na-pokrivi-na-obshtinski-sgradi-nahodyashti-se-na-teritoriyata-na-obshtina-tundzha-po-obosobeni-pozitzii.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обос. позиц.1-„Ремонт на покриви на администрат. сграда–кметство,находяща се в УПИ I, кв.43 по ПУП на с.Гълъбинци и Народно читалище „П. Р. Славейков–1928“,находящо се в УПИ I, кв.43 по ПУП на с.Гълъбинци”,за обект – админ. сграда–кметство с.Гълъбинци–демонт. на керемиди от покрив,частична подмяна на ламперия и ДПК, полагане на хидроизол. под керемиди,пренареж. на керемиди на двойна скара,подмазв. на капаци с вароцимент. р-твор– разваляне и възстанов. на тухлена зидария по комини,измазване на комини с вароцимент. мазилка,направа на шапки на комини,смяна на обшивка от поцинк. ламар. по комини;за обект–Народно читалище „П.Р.Славейков – 1928“ – с.Гълъбинци– демонт. на керемиди,частична подмяна на лампер. и ДПК,полагане на хидроизол. под керемиди,пренареждане на керемиди на двойна скара– подмазване на капаци с вароцимент. разтвор; обособ. позиц. 2 „Ремонт на покриви на ОДЗ „Изворче“ с.Кабиле находящо се в УПИ Х-242 в кв.17 по ПУП на с.Кабиле и МС-Дом на покойника,находяща се в ПИ № 000262 /гробищен парк/ по КВС за землището на с.Калчево“, за обект - ОДЗ „Изворче с. Кабиле– ремонт на покрив – южен скат,- демонтаж на бетонови керемиди и покриване с тип ”Марсилски” керемиди, подмяна на дъсчена обшивка,полагане на хидроизол. под керемидите,подмяна на челната дъска, ламарин. обшивка по комини,бояджийски работи по засегнатите места от течовете;за обект - Дом на покойника с. Калчево:– ремонт на дървената покривна конструкц, подмяна на отделни греди и ребра на местата където са изгнили,амортиз. и деформир.,частична подмяна на дъсчена обшивка по покрива с иглолистни дъски, с дебелина 2,5см,хидроизолац.под керемиди на тъкана основа,препокриване с керемиди на летви с частична доставка,препокриване и подмазв. на капаци.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45261000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Покривни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

За обос. позиция 1 - „Ремонт на покриви на административна сграда – кметство, находяща се в УПИ I, кв. 43 по ПУП на с. Гълъбинци и Народно читалище „П. Р. Славейков – 1928“, находящо се в УПИ I, кв. 43 по ПУП на с. Гълъбинци” – 12 833.33 лв. без включен ДДС, в т.ч.:- за обект – административна сграда – кметство с. Гълъбинци – 7083.33 лв. /седем хиляди осемдесет и три лева и 33 стотинки/ без включен ДДС;- за обект – Народно читалище „П. Р. Славейков – 1928“ – с. Гълъбинци – 5750 лв. /пет хиляди седемстотин и петдесет лева/ без включен ДДС.2. За обос. позиция 2 - „Ремонт на покриви на ОДЗ „Изворче“ с. Кабиле, находящо се в УПИ Х-242 в кв. 17 по ПУП на с. Кабиле и МС-Дом на покойника, находяща се в ПИ № 000262 /гробищен парк/ по КВС за землището на с. Калчево“– 13 416.67 лв. без включен ДДС, в т. ч.:- за обект - ОДЗ „Изворче“ с. Кабиле – 10 416.67 лв. без включен ДДС;- за обект - Дом на покойника с. Калчево – 3000 лв. без включен ДДС. Заложените за изпълнение количества и видове работи са посочени в приложената към документацията за участие количествена сметка, публикувана в профила на купувача: http://www.tundzha.net/profil-na-kupuvacha.html.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

26250 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

- по обособена позиция 1 - строително-монтажните работи, предмет на поръчката обхващат административната сграда – кметство, находяща се в УПИ I, кв. 43 по ПУП на с. Гълъбинци и Народно читалище „П. Р. Славейков – 1928“, находящо се в УПИ I, кв. 43 по ПУП на с. Гълъбинци”;по обособена позиция 2 - строително-монтажните работи, предмет на поръчката обхващат общинските сгради на ОДЗ „Изворче“, находяща се в УПИ Х-242 в кв.17 по ПУП на с. Кабиле и МС-Дом на покойника, находяща се в ПИ № 000262 /гробищен парк/ по КВС за землището на с. Калчево“.

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участие в настоящата ОП може да вземе всяко бълг. или чуждестр.ФЛ.или ЮЛ, както и техни обедин,отговарящи на условията посочени в ЗОП и обявените изискван. от Възложителя в документац. за участие.Участ. да притежава техн. възможности и ресурси за изпълнение на ОП.Към офертата следва да бъдат приложени следните документи:1.Адм. данни за лицето съгл. чл.101в,ал.1,т.1 от ЗОП-Обр.№1/прил. за обос.поз.1и2/;.2.Заверено от участника копие на Удостовер. за вписване в ЦПРС за изпълняв. на СМР за І група, строежи от V категория или по-вискока,съответстващи на предмета на ОП,съгл. чл.5, ал.6, т. 1.5.1 от ПРВВЦПРС.*Удостов. трябва да е придружено с валиден талон по чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС.3.Списък на строителств.,еднакво или сходно с предмета на поръчката,изпълнено през последните 5г. считано от датата на подаване на офертите,с посочен възложител, изпълн. строителство,еднакво или сходно с предмета на поръчката,стойност/цена,период на изпълнен. на строителств.-Обр.№2/прил. за обос.поз.1и2/.Мин. изиск:Участ. следва да е изпълнил строителств. еднакво или сходно с предмета на ОП на не по-малко от 3 строежа през последните 5г. до датата определена за получаван. на офертите, което се доказва с: посочване на публ. регистри,в които се съдържа информ. за актовете за въвежд. на строежите в експлоатац.,която информ. включва данни за компетент. органи,които са издали тези актове,ст-стта, датата,на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителств.,или удостоверен. за добро изпълнение, които съдържат ст-стта, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителств.,както и дали е изпълн. в съотв. с норматив. изискв., удостоверен. съдържат дата и подпис на издателя и данни за контакт или копия на документи,удостов. изпълнението,вида и обема на изпълнен. строит. д-сти.* Под „строителство еднакво или сходно с предмета на поръчката„ навсякъде в настоящата документация,където е употребен този израз следва да се разбира „строителство или ремонт на сгради, включващ ремонт на покрив /скатен/“.4.С-сък на техн. лица,с които участн. ще разполага за извършване на строителств.–Обр.№3/прил. за обос.поз.1и2/;Мин. изиск:Участн. следва да разполага по трудов д-р с техн. лица,необходими за изпълн. на ОП от мин. един технич. ръковод. на обекта,с образов. квалификац. „строит. инженер" или „строит. техник" съгл. чл. 163а от ЗУТ, с мин. 3 г. проф. опит.Посочените мин. изискв. се отнасят и за 2-те обос. поз. от ОП.5. Инфо.по чл.51, ал.1 т.7 от ЗОП за образов., проф. квалифик. и проф. опит на техн. рък.–Обр.№ 4/прил. за обос.поз.1и2/.*В случай,че участ. участва като обедин.,което не е ЮЛ, документа по т.1 се представя за всяко ФЛ или ЮЛ,включ. в обедин.,а документите по т.2-5 се представят само от участн. чрез които обедин. доказва съответст. си с изискв. на възложителя за технич. възможн. и квалиф.6.Декл.по чл.56,ал.1,т.8 от ЗОП-Обр №5/прил. за обос.поз.1и2/;7.Декл. за съглас. за участие на подизп.-Обр. №5а/прил. за обос.поз.1и2/*Изпълнит.сключва д-р за подизп. с подизп. посочени в офертата му.Догов. за подизп.,съответно за замяна на подизп. не може да се сключва с лица,които не са посочени в Обр.№5 от настоящ.документация.8.Д-р/споразум. за създаване на обедин. за участие в ОП-копие,а когато в д-ра не е посочено лицето,което представл. участн. в обедин.–и документ,подписан от лицата в обедин.,в който се посочва представл.9.Декл. от всички членове на обедин.- консорциума–Обр.№6/прил. за обос.поз.1и2/.*Лице,което участва в обедин. или е дало съгласие и фигурира като подизп. в офертата на друг участн. не може да представя самостоят. оферта.10.Декл. за липса на свързаност с друг участ. по чл.55, ал.7 от ЗОП,както и за липса на обстоятел. по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП- Обр.№7/прил. за обос.поз.1и2/;11.Декл. по чл.3,т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСИТДС-Обр.№ 8/прил. за обос.поз.1и2/,подписана от всички лица,които представл. участн.;12.Декл. по чл.6,ал.2 от ЗМИП-Обр.№9/прил. за обос.поз.1и2/,подписана от законния представ.;Прод. в р.Доп. информ...

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/08/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

...13.Декл.чл.56,ал.1,т.11 от ЗОП,че са спазени изискван. за закрила на заетостта,включ.мин. цена на труда и услов. на труд–Обр.№10/прил. за обос.поз.1и2/* За изискван. за закрила на заетостта, включ. мин. цена на труда и услов. на труд,участн. могат да получат необходимата информ. за задължен.,свързани с данъци и осигур.,опазване на околната среда, закрила на заетостта и услов. на труд от НАП,НОИ,АСП,АЗ и МОСВ;В случай че участ. е обедин.,което не е ЮЛ,декл. по чл.56,ал.1,т.11 от ЗОП се представя само за участн. в обединен.,които ще изпълняват д-сти,свързани със строителст.14.Техн. предл.Обр.№11/прил. за обос.поз.1/,Техн. предл.–Обр.№11а/прил. за обос. поз.2/ и ако е прил..-декл. по чл.33,ал.4 от ЗОП обр.№12/прил. за обос.поз.1и2/;15.Цен. предл.-Обр.№13/прил. за обос.поз.1и2/;Като прилож. към Цен. предл. се прилагат както следва:КСС-Прил.№1 за обос. поз.1 или КСС-Прил.№1а за обос. поз.2;Таблица с пок. за ценообразув.- Прил.2,с които се остойност.,видовете СМР от КСС;Анализи за доказв. на един. цена за всяка поз. от КСС.При формиране. на един. цена на СМР следва да бъдат включ.ст-стите за труд,механизац. и м-ли,съгл. приетите р-дни норми,технич. специф. и начин на измерване,в т.ч. допълн. и доставно–складовите р-ходи и печалба.При несъответ. между предлож. единич. цени в КСС и посочените анализни цени,валидна ще бъде анализн. цена.В случай,че бъде открито такова несъответ.,един. цени в КСС се превежда от комисията в съответв. с един. анализни цени на офертата. При несъответв. между предлож. единич. и обща цена,валидна ще бъде единич. цена на офертата.В случай,че бъде открито такова несъответ.,общата цена се превежда от комисията в съответст. с единич. цена на офертата.Участн. трябва да посочи показателите за ценообразуване,с които се остойност. видовете СМР от КСС.В случай, че участн. не е приложил необходимите анализи за всяка поз. от КСС,доказващи образуването на всяка от посочените в КСС единич. цени за съответн. обос. позиц.,за която се представя оферта,същата не се оценява от комисията.Максим. допустимата предложена ст-ст за всеки обект от съотв. обос. позиц. е до размера на посочената прогнозна стойност за всеки обект.Предлож. от участн. цена за изпълнение на всеки обект от съответ. обос. поз. не може да надхвърля посочената от Възложителя максим. допустима ст-ност за съответ. обект от позиц.Предлож. от участниц. крайна цена за изпълнение на поръчкатa не може да надхвърля посочената от Възложителя максим. допустима ст-ст за съответната обос. позиц.В случай,че ценовото предлож. надхвърля максим. допустима ст-ст за съотв. обос. позиц.,то не се оценява от комисията.Всеки участн. може да представи оферта само за една обос. поз. от поръчката. Офертата следва да се представи в запечатан непрозрачен плик лично или от упълном.представител в срок до 12:00ч. на 12.08.2015 г. в Деловодството на Община „Тунджа”.Върху плика се посочва пълното наименов. и адрес за кореспонден. на участн.,телефон и по възможност факс и електрон. адрес,както и наименованието на поръчката.Представените образци в документац. за участие и услов.,описани в тях са задължителни за участн.Отварянето на офертите ще се извърши от назначена от Възложителя комисия на 12.08.2015 г. от 14:00 ч. в заседател. зала на община „Тунджа”,пл. „Освобождение”1,гр.Ямбол.Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниц. в ОП или техни упълном.представит.,както и представит.на средств.за масово осведомяване и др. лица при спазв. на установения режим за достъп до сградата,в която се извършва отвар.Присъстващите представит. на участн. представят документ за самол. или пълномощ.* Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участн. оферти,които са представени след изтичане на крайният срок или са в не запечатан,прозрачен или в плик с нарушена цялост.* Участн. не представили задължит. образци за участие или други изискуеми докумен.,или не отговарящи на условията в документ. съобразно изискван. на ЗОП и Възложителя,не се оценяват от комисията.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/08/2015