Версия за печат

BG-Смядово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Смядово, пл. Kняз Борис I №2, За: Иван Йорданов Кюркчиев, Р България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2130, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Място/места за контакт: Заместник Кмет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smyadovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.smyadovo.bg/procedures/2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Смядово за календарната 2015 година”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30199770

Описание:

Купони за храна


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Смядово за календарната 2015 година” съобразно периодични заявки за брой ваучери, в купюри с номинална стойност от 1, 2, 5 и 10 лева, със срок на валидност до 30.06.2016 г., за общо 172 (сто седемдесет и две) служители на Община Смядово за обща стойност в размер до 36 847,00 лв. /тридесет и шест хиляди осемстотин четирдесет и седем/, включваща номиналната стойност на ваучерите в размер до 36 547,00 лв. /тридесет и шест хиляди петстотин четирдесет и седем/ и разходи за отпечатване и доставката им в размер до 300,00 лв. /триста/ максимум. Отпечатаните ваучери за храна да могат да се ползват чрез обекти по чл. 2, ал. 2 от Наредба №7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор, като участниците в процедурата представят списък-декларация на обектите за община Смядово и община Шумен, с които имат сключени договори.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

36847 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Смядово

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно приложената документация. В процедурата може да участва всяко лице, което може да изпълни техническите и правни изисквания, част от документацията по процедурата – да има разрешение за осъществяване на дейност като оператор по смисъла и реда на чл.209 от Закона за корпоративното подоходно облагане и Наредба №7 от 09.07.2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор, осъществява такава дейност и е получил индивидуална квота за 2015 г. Срокът за извършване на доставката не следва да надвишава 10 календарни дни от получаване на заявка от възложителя. От участие в процедурата ще бъдат отстранявани участници, за които са налице обстоятелствата по чл.47, 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП. 1. Кандидат /участник/, който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от ТЗ, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът/участникът е преустановил дейността си; 2. Който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 3. Който е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка; 4. Който има задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 5. Който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години; 6. Който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. От участие в процедурата ще бъдат отстраняван участник, представил оферта, която е непълна или неотговаря на предварително обявените условия на възложителя; участник, който не съответства на критериите за подбор, обявени от възложителя и част от приложената документация; участник, представил невярна информация за доказване на заявените от него данни и съответствието им с обявените от възложителя критерии за подбор; участник, който има неизпълнени или просрочени задължения към възложителя; участник, който участва под каквато и да е форма в офертата на друг участник.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Най-ниска цена – 40 т. 2. Брой търговски обекти на територията на община Смядово и община Шумен, в които се приемат ваучери за храна – 50 т. 3. Срок за изпълнение – 10 т. Методиката за определяне на комплексната оценка на всяка оферта се извършва по следната формула: П=П1+П2+П3 Където: П-краен резултат от сбора на показателите П1 – „най-ниска цена”, представляваща най-ниския размер на комисионата за отпечатване, обслужване и доставка, която не включва номиналната стойност на ваучерите, в лева без ДДС за един брой ваучер, и се представя като число с най-много два знака след десетичната запетая. Максимален брой точки получава участникът, предложил най-ниска цена за един брой ваучер. За останалите участници П1 се изчислява по формулата: П1= (Цена минимална / Цена предложена) х 40; П2 – „Брой търговски обекти на територията на община Смядово и община Шумен, в които се приемат ваучери за храна. Максимален брой точки получава участникът, предложил най-голям брой търговски обекти на територията на Община Смядово и Община Шумен. За останалите участници П2 се изчислява по формулата: П2= (Предложен брой обекти / Максимален брой обекти) х 50; П3 – „Срок за изпълнение”. Максимален брой точки получава участникът, предложил най-кратък срок за извършване на доставката, считано от получаване на заявка от възложителя. За останалите участници П3 се изчислява по формулата: П3= (Минимален срок за изпълнение / Предложен срок ) х 10. Срокът се посочва в календарни дни.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/08/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта за участие в процедурата задължително трябва да съдържа: Оферта и Списък на документите, съдържащи се в офертата (Приложение №1),;Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата;Справка „Административни сведения за участника” (оригинал); Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП;Декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП ;Декларация от участник по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за запознаване и приемане на условията в проекта на договора ;Доказателства за технически и правни възможности за изпълнение на поръчката:Разрешение от министъра на финансите за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор;Заповед за предоставяне на индивидуална квота за 2015 г. и Документ, издаден от компетентен държавен орган за правото на участника да отпечатва бланки за ваучери за храна;Списък-декларация на търговските обекти на територията на Община Смядово и Община Шумен, в които се приемат ваучери за храна;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/08/2015