Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Български пощи ЕАД, ул. Акад. Стефан Младенов №1, бл.31, За: Кремена Масарлиева, България 1700, София, Тел.: 02 9493251, E-mail: k.masarlieva@bgpost.bg, Факс: 02 96953234

Място/места за контакт: Дирекция Правна дейност

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bgpost.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgpost.bg/?cid=277.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на пликове за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД, с две обособени позиции: Обособена позиция 1. Доставка на пликове с формат: С 6/5 (114 х 229 мм) с десен прозорец за производствените нужди на „Хибриден център” в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД; Обособена позиция 2. Доставка на пликове с формат С 6 (114х162 мм) за изработване на илюстровани пощенски пликове с таксов знак и пликове с формат 114х200 мм за изработване на илюстровани първодневни пликове в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД .

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30199711

Описание:

Отпечатани пликове с адресен прозорец


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

За обособена позиция 1- прогнозната стойност е в размер до 60 000 лв. За обособена позиция 2- прогнозната стойност е в размер до 6 000 лв.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи“ ЕАД, находящо се на адрес: гр. София 1612, р-н Красно село, ул.„Хайдушка поляна“ № 8.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката да се изпълни при спазване изискванията на възложителя, посочени в Техническото задание към поканата. Документи, които следва да се представят към офертата: Офертите трябва да съдържат: 4.1. Данни за участника, който прави предложението – справка за административни сведения за участника /Приложение № 2/; 4.2. Техническо предложение /Приложение № 3/; 4.3. Ценово предложение – участникът предлага цена за изпълнение на поръчката без ДДС, в съответствие с изискванията на Възложителя, съгласно образеца на ценово предложение /Приложение № 4/; 4.4. Декларация за приемане условията на проекта на договор /Приложение № 6/; 4.5. Участникът трябва да представи в офертата спецификация за качество на предлаганите пликове, предмет на поръчката, от производителя. 4.6 Заверено копие на сертификат, издаден от акредитирана сертифицираща организация, удостоверяващ наличието на внедрена от производителя система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 или еквивалент. 4.7. Участникът трябва да представи заедно с офертата мостри: за обособена позиция № 1 – един фабрично запечатан кашон (1000 бр. плика) за машинно тестване /технологични проби/; за обособена позиция № 2 - мостри от двата вида пликове за технологични проби: Формат 114 х 162 мм – 500 бр. Плика; Формат 114 х 200 мм – 500 бр. плика Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: - Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от общата стойност на договора; - Документи, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1; - Декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Съгласно представена методика за оценяване към Техническото задание/Приложение 1/ : Предложена обща цена за изпълнение на поръчката. Тежест на показателя – С1 = 80; Качество на представените мостри от участниците. Тежест на показателя - С2 = 20.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/08/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, в 11:00 часа на първия работен ден, следващ деня на приемането на офертите. Възложителят осигурява пълен достъп, по електронен път до всички приложения на публичната покана на интернет адреса си: www.bgpost.bg, в Раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/08/2015