Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

БДЖ-Товарни превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: инж. Павел Марков ; инж. Андрей Катеринкин, Р България 1080, София, Тел.: 0885 249322 ; 0889 566330, E-mail: bdzcargo@bdz.bg, Факс: 02 8907315

Място/места за контакт: Отдел МТО и Отдел Енергийна ефективност

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://bdzcargo.bdz.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://bdzcargo.bdz.bg/bg/publichni-pokani/zakupuvane-montirane-i-vuvejdane-v-eksploataciia-na-5-pet-broia-visoko-debitni-gorivorazdavatelni.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Закупуване, монтиране и въвеждане в експлоатация на 5 (пет) броя високо дебитни горивораздавателни колонки за дизелово гориво”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42120000

Описание:

Помпи и компресори


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно "Технически изисквания" - Приложение № 2 към документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45923 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на Р България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Регистрационни документи: 1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър, Булстат и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително и електронен, за кореспонденция - заверен с подпис и печат на участника; 2. Доказателства за технически възможности на Участника: 2.1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години считано от датата на подаване на офертата, заедно с доказателство за извършената доставка - удостоверение, издадено от получателя или компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката; 2.2. Когато учасникът не е производител, следва да представи оригинал или нотариално заверено копие на документ от производителя, доказващ правото на участника да предлага и извършва доставки на стоки, предмет на поръчката през 2015 година /дистрибуторски договор, пълномощно за търговско представителство или оторизационно писмо/. 2.3 Валиден към датата на подаване на офертата сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалентен документ за успешно внедрена система за качество, издадена на името на производителя, заверено с подпис и печат на участника. 2.4 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане условията на проекта на договора - образец Приложение № 5; 2.5. Попълнена Оферта за изпълнение на поръчката - по образец Приложение № 3; 2.6. Попълнено ценово предложение с количество, единична цена и обща стойност за изпълнение на поръчката. Цената е в лева без ДДС с включени всички разходи - по образец Приложение № 4; 2.7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - по образец Приложение № 7. 2.8. Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - по образец Приложение № 8; 2.9. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - по образец Приложение № 6; 2.10. При участници обединения-оригинал или нотарялно заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лице, което представлява участниците в обединението и документ подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия в оригинал или нотариално заверено копие. 3. Изрично нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало офертата и приложените документи, в случай че не са подписани от лицето, представляващо участника по търговска регистрация. Всички представени документи към офертата да са в оригинал или копия заверени с гриф "Вярно с оригинала" с подпис и печат на Участника. Оферти могат да представят всяко българско или чеждестранно физическо лице, юридическо лице или техни обединения отговарящи на изискванията на ЗОП. Когато участникът е чуждестранно лице документите за регистрация по т. 1. се предоставят в официален превод, а всички останали документи, представени на чужд език, да бъдат придружени с превод на български език.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/08/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата на Участника заедно с всички необходими документи към нея да се представят в запечатан непрозрачен плик с надпис: До "БДЖ-Товарни превози" ЕООД гр. София, 1080, ул. "Иван Вазов" № 3 "Оферта" за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Закупуване, монтиране и въвеждане в експлоатация на 5 (пет) броя високо дебитни горивораздавателни колонки за дизелово гориво”, точен адрес на Участника, лице за контакти, тел./факс, мобилен телефон. При сключване на договора избрания за изпълнител следва да представи: 1. Документи от съответните органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП - оригинал или нотариално заверено/и копие/я; 2. Декларация/и за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - оригинал; 3. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от стойността му със срок на валидност 1 (един) месец след изтичане срока на договора. Гаранцията се предоставя под формата на безусловна неотменяема Банкова гаранция в полза на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД в оригинал или депозит внесен по банкова сметка на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД – банка УниКредит Булбанк АД, гр. София, IBAN: BG02 UNCR 7000 1501 0062 61, BIC: UNCRBGSF. Датата на провеждане на заседанието на комисията за отваряне и разглеждане на подадените оферти е 12.08.2015 г. от 10:00 часа в сградата на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, на адрес : гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/08/2015