Версия за печат

BG-Борово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Борово, област Русе, ул. Никола Й.Вапцаров № 1a, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253/125/, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране (употребяван) за нуждите на Община Борово с технически характеристики в съответствие с Техническата спецификация. Цялата документация, условия и информация по настоящата поръчка са публикувани в профила на купувача - http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34144511

Описание:

Сметосъбирачни камиони


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката е за доставката на 1 брой употребяван специализиран автомобил за сметосъбиране – тип ротопреса за нуждите на Община Борово, с технически характеристики в съответствие с Техническата спецификация. Източник на финансиране - общински бюджет.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

79200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Борово, област Русе, ул. “Никола Вапцаров” №1а.

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Технически и Квалификационни изисквания към участниците: 1. Наличие на опит в доставки, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, еднакви или сходни с предмета на поръчката – участникът следва да има най-малко една изпълнена доставка със същия или сходен характер, за което се представя списък-декларация в свободен текст. Сходен предмет на поръчката е доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране. 2. Липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, за което се представя декларация по образец. 3. Липса на обстоятелствата по чл.3 и чл.5, т.3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, за което се представя декларация по образец. 4. Да има валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството no стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент и за внедрена система за управление на околната среда пo стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент – представят се заверени копия от сертификатите. !Кандидат, който не отговаря на изискванията ще бъде отстранен от участие в избора на изпълнител!

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

П1 - Цена – тежест 40%; П2 – Гаранционен срок – тежест 30%; П3 – Срок на доставка – тежест 30%. Комплексната оценка на офертата се определя съгласно Методиката за оценка, достъпна в Профила на купувача.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/08/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши на 12.08.2015г. в 13.30ч. в Заседателната зала в сградата на Община Борово при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Срок на валидност на офертите - 90 кал.дни от крайния срок за получаване. Срок за изпълнение на поръчката: не по-дълъг от 30 кал.дни от възлагането. Гаранционен срок на автомобила - не по-кратък от 3 кал. месеца от доставката. Цялата документация, условия и информация по настоящата поръчка са публикувани в профила на купувача - http://www.borovo.org/bg/oporachki.html. Офертата трябва да съдържа следните ДОКУМЕНТИ, представени в тази последователност: Ценово предложение за изпълнение на поръчката (по обр.); Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по обр.); Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР; Списък-декларация на доставки (в своб. текст), изпълнени през последните 3 години сходни доставки, придружена с удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката; Валидни сертификати пo стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент и пo стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент; Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 ЗОП - по обр.; Декларация за съгласие с проекта на договор ( в своб.текст); Декларация за липса на обстоятелствата по чл.3 и чл.5, т.3 от Закона за иконом. и финанс. отношения...(по обр.). !При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.! Изброените документи се поставят в посочената последователност в папка и в непрозрачен, запечатан с ненарушена цялост плик с надпис «Оферта», върху който са посочени наименованието, представляващото лице, ЕИК, адрес, телефон/факс, e-mail за контакти с участника, както и точното наименование на предмета на настоящата поръчка. Офертите се подават и приемат в деловодството на Община Борово на адрес: област Русе, община Борово, гр. Борово 7174, ул. “Никола Вапцаров” №1А, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на офертите. Възложител Георги Георгиев - Кмет на Община Борово ......... Изг. Г.Янакиева, юрисконсулт в общината ..

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/08/2015