Версия за печат

BG-с. Горна Малина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Горна Малина, ул. "21-ва" № 18, За: Симона Костова - директор на дирекция "АПИТОСД" и гл. юрисконсулт, Р България 2131, с. Горна Малина, Тел.: 0885 999863, E-mail: law_kostova@mail.bg

Място/места за контакт: Община Горна Малина

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://gornamalina.eu/.

Адрес на профила на купувача: http://www.gornamalina.eu/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=68&Itemid=204.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Довеждащ водопровод за допълнително водоснабдяване на с. Горно Камарци, община Горна Малина, Софийска област

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45231300

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

No Описание на строително-монтажните работи Единица мярка Количество 1 Помпена Станция - архитектурна 1.1 Премахване дървени каси бр. 3 1.2 Метални врати на щок в комплект с брави, ключалки, обков и панти 90/174см бр. 1 1.3 Метални врати на щок в комплект с брави, ключалки, обков и панти 90/210см бр. 1 1.4 Метални врати на щок в комплект с брави, ключалки, обков и панти 80/210см бр. 1 1.5 Дървен прозорец – 57/86см. – 1бр. - съществ. – шкурене, прогонване, байц и боядисване бр. 1 1.6 ПВЦ прозорец – 91/98см. – 1бр. – нов, еднокрил, с дръжка, панти и алуминиева подпрозоречна пола бр. 1 1.7 Външна метална решетка –шкурене, третиране с ръждопреобразувател, грундиране и боядисване с блажна боя 57/86см бр. 1 1.8 Външна метална решетка –шкурене, третиране с ръждопреобразувател, грундиране и боядисване с блажна боя 91/98см бр. 1 1.9 Пренареждане на керемиди и капаци, полагане/изкърпване на хидроизолация м2 20 1.10 Фасадна варо-циментова мазилка – премахване/изкърпване/ м2 30 В и К и Технологична 1 Външен водопровод 1.1 Направа на изкоп машинно м3 3890 1.2 Направа на изкоп ръчно м3 1670 1.3 Извозване на строителни отпадъци м3 5 1.4 Доставка и полагане на пясъчно легло м3 70 1.5 Рязане на асфалтова настилка м' 20 1.6 Разваляне и възтановяване на асфалтова настилка м2 40 1.7 Преминаване под дера (по детайл) бр. 1 1.8 Доставка и монтаж на ПЕВП тръби ф63 PN10 м 1380 1.9 Доставка и полагане на детекторна лента м 1380 1.10 Доставка и полагане на сигнална лента с метална нишка м 1380 1.11 Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 1" за безшахтово полагане бр. 1 1.12 Доставка и монтаж на Кляно 90° 63 бр. 7 1.13 Доставка и монтаж на Тройник намалител 63/32/63 бр. 1 1.14 Доставка и монтаж на Фланцов адаптор за ПЕ тръби ф63 бр. 1 1.15 Доставка и монтаж на Фланцов адаптор за АЦ тръби ф60 бр. 1 1.16 Доставка и монтаж на Опорен блок бр. 8 1.17 Направа на връзка към същ. Водопровод бр. 1 1.18 Изпробване на водопровод м 1380 2 Резервоар и ПС 2.1 Доставка имонтаж на ПЕВП ф63 тип 100 PN10 м 22 2.2 Доставка и монтаж на топлоизолация за ПЕВП ф63 м 22 2.3 Помпена установка WILO, МОДЕЛ TWS 4.05-21-B 3~ 1Q=1,5/s, P=2,2kW, Н=70m.с мантел , ел. табло и честотен регулатор бр. 1 2.4 Датчик за ниво против работа на сухо бр. 1 2.5 Мембранен разширителен съд 50л 10 бара бр. 1 2.6 Доставка и монтаж на водомер 2" бр. 1 2.7 "ПЕ резервоар за NaOCl с дозаторна помпа, смукателна гарнитура с двустепенен нивосигнализатор, дозиращ вентил и шлаух" бр. 1 2.8 Доставка и монтаж на Коляно 90° 63 бр. 10 2.9 Доставка и монтаж на Тройник намалител 63/32/63 бр. 3 2.10 Доставка и монтаж на СК 2" бр. 1 2.11 Доставка и монтаж на ОК 2" бр. 1 2.12 Доставка и монтаж на СК 1/2" бр. 2 2.13 Доставка и монтаж на СК 1" бр. 1 2.14 Доставка и монтаж на датчик за налягане 0-10 бара бр. 1 2.15 Ел.подгряване на тръби (по Част Електро) м 10 2.16 Изпробване на водопровод бр. 22 Електрическа 1. Електрически табла и заземителна инсталация 1.1 Доставка и монтаж на електромерно табло съгласно еднолинейна схема. Окомплектовано с необходимата защитна апартура - метален шкаф с ІР65, заземено, затворено с врати - заключваеми, комплект с надписи, приложена документация. бр. 1 1.2 Доставка и монтаж на разпределително табло за помпена станция РТ-ПС съгласно еднолинейна схема. Окомплектовано с необходимата защитна апартура - метален шкаф с ІP54, заземено, затворено с врати - заключваеми, комплект с надписи, приложена документация. бр. 1 1.3 Доставка и полагане на горещо поцинкована заземителна шина FeZn40/4мм открито по стени м. 30 1.4 Доставка и монтаж на заземителeн кол 50х50х4х1500 с шина 40х 3х1500 бр. 2 2. Кабели и проводници. 2.1 Доставка и изтегляне на кабел тип САВТ 3х70+35+35мм м. 1411 2.2 Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ 5х4мм м. 6 2.3 Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ 3х4мм м. 15 2.4 Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ 3х2,5мм м. 45 2.5 Доставка и изтегляне на кабел тип

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

70833 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Горна Малина - с. Горно Камарци

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Продължение на Раздел III - Количество или обем: 2.6 Доставка и изтегляне на нагревателен кабел за ВиК тръби м. 10 2.7 Доставка и полагане на PVC тръба ф16 м. 135 2.8 Доставка и полагане на PVC тръба ф23 м. 21 3. Кабелни трасета - силнотокови инсталации 3.1 Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба 110 м. 1380 3.2 Полагане на PVC лента върху тръби на подземно кабелно трасе м. 1400 3.3 Направа на кабелна шахта 60/90/120 (зидария бетонови блокчета, капак стоманобетон, дренаж) и изкоп за кабелна шахта бр. 1 3.4 Трасиране на кабелни линии км. 1,38 3.5 Направа на изкоп за кабелни линии 0,23/1,2м и зариване - за паркинг м. 1380 3.6 Извозване на строителни отпадъци и земна маса (5к.м на курс) - за паркинг бр. 2 4. Осветление и контакти 4.1 Доставка и монтаж на луминесцентно осв.тяло 1x36W/230V, IP44 - за открит монтаж бр. 6 4.2 Доставка и монтаж на плафон, влагозащитен - IP44 - за открит монтаж бр. 5 4.3 Доставка и монтаж на ключ обикновен за открит монтаж, 10А, IP44 бр. 3 4.4 Доставка и монтаж на ключ девиаторен за открит монтаж, 10А, IP44 бр. 4 4.5 Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" 16А, IP54 - за открит монтаж бр. 6 6. Слаботокови инсталации - сигнално охранителна система 6.1 "Доставка и монтаж на сигнално охранителна система - централа с мин 5 зони с включен - захранващ блок - батерии - дистанционен приемник" бр. 1 6.2 Доставка и монтаж на Клавиатура бр. 1 6.3 Доставка и монтаж на датчик за движение.Обхват 10м. IP44 бр. 3 6.4 Доставка и монтаж на магнитен контакт бр. 2 6.5 Доставка и монтаж на сирена за IP44, 125dB бр. 1 6.6 Доставка и изтегляне на алармен кабел, екраниран , трудногорим 6x0,22mm2 м. 80 6.7 Доставка и полагане на PVC тръба ф16 м. 80 Изисквания за изпълнение на поръчката: Минимални изисквания: 1. Участникът следва да има регистрация в ЦПРС, за изпълнение на: Строежи от III -та група, I-ва категория, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 3.1.1. от ПРВВЦПРС, във връзка с чл.137, ал.1, т.1, буква „б” ЗУТ.2. Участникът следва да докаже, че през предходните 5 календарни години, считано до датата на подаване на офертата, има успешно изпълнени минимум 2 договора, свързани с изпълнение на: СМР или СРР - изграждането и/или рехабилитация и/или реконструкция на довеждащи и/или селищни водопроводи и/или сондаж.3. Участникът трябва да предложи следния инженерно-технически състав: 3.1.Ръководител на обекта, който: а) има образование висше – инженерно-техническо и/или икономическо, образователна степен магистър; б) има минимум 5 години професионален стаж по специалността. 3.2. Технически ръководител, който: а) има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2, във връзка с чл.163а, ал.4, изр. първо от ЗУТ; б) има минимум 5 години опит като технически ръководител на обект в строителството.3.3. Координатор/специалист по безопасност и здраве, който: а) има придобита проф. квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, б) има най-малко 3 г. проф. опит в областта на безопасността и здравето при работа; в) притежава валидно удостоверение за „Координатор по безопасност и здраве в строителството” или „Специалист по безопасност и здраве“, или еквив. документ. 3.4. Отговорник по контрола на качеството, който: а) има придобита проф. квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, б) има придобит минимум 3 г. проф. опит по упражняване контрол на качеството при изпълнение на строителство; в) притежава валиден към датата на подаване на офертата сертификат за преминат курс за контрол на качеството и/или документ, удостоверяващ, че лицето заема длъжност и/или са му възложени функции на отговорник по контрола на качеството.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател: 1. Техническо предложение; тежест: 60 Показател: 1.1.Технологична последователност на строителните процеси; тежест: 70 Показател: 1.2. Срок; тежест: 30 Показател: Предлагана цена; тежест: 40

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/08/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Образците на документи,заповедта на кмета на общината, указанията за участие, методиката за оценка на офертите и техническите спецификации са публикувани на интернет-страницата на Община Горна Малина: http://www.gornamalina.eu

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/08/2015