Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. Цар Освободител №1, За: инж. Иван Манчев, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611376, E-mail: imanchev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-026.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Благоустрояване на пешеходни площи, терени за обществено обслужване, площадни пространства в гр. Сливен и населените места в Общината”.СМР дейности ще включват следните видове работи:1.Почистване на терени от храсти и растителност;2.Разриване с булдозер или засипване на изкопи с премесване на з.п. до 40 м;3.Разриване с булдозер или засипване на изкопи с премесване на з.п. с 41-100 м;4.Изкоп с багер з.п. на отвал;5.Изкоп с багер з.п. на транспорт;6.Превоз з.п. и строителни отпадъци до 15 км;7.Натоварване з.п. с челен товарач;8.Подравняване и профилиране повърхноста на терени с грейдер;9.Изкоп с ограничени ширини 0.6-1.20м и дълб. до 2 м –ръчно в земни почви;10.Изкоп с ширина 1,2-4м и дълб. до 2 м –ръчно в земни почви;11.Прехвърляне ръчно на земни почви до 3м хоризонтално и до 2м вертикално разстояние;12.Превоз с ръчни колички на змни и скални почви, вкл.превоз плочи, павета и инертни материали до 60 м.;13.Обратно засипване с з.п. на изкопи;14.Уплътняване на з.п. с ръчна трамбовка през 20 см в з.п.;15.Уплътняване на з.п. с вибрационен валяк до 10 т;16.Направа насип от з.п. с уплътняване;17.Изрязване на асф. Настилка;18.Фрезоване на асфалтова настилка;19.Демонтиране на тротоарна настилка вкл. транспорт до 15км.;20.Разбиване на бетон вкл. извозване;21.Разкъртване (демонтаж) на съществуващи бордюри;22.Доставка и монтаж на видими бордюри 18/35/50.;23.Направа основа от НТК /несортиран трошен камък/ с подбрана зърнометрия;24.Направа на битумен разлив;25.Доставка и машинно полагане на битумизирана основа;26.Доставка и машинно полагане на асфалтобетон-неплътна смес;27.Доставка и машинно полагане на асфалтобетон-плътна смес;28.Превоз на инертни материали и асфалтови смеси с подходящи за целта транспортни средства;29.Доставка и монтаж на бет. плочи с деб. 5см за тротоарна настилка вкл. пясък и всички свързани с това разходи;30.Доставка и монтаж на бордюри 8/16/50;31.Направа настилка от бетонови унипавета с мита повърхност-10,4/8,5/9,4; 9,4/8,5/8,4; 8,4/8,5/7,4; 7,4/8,5/6,4; 6,4/8,5/5,4см.-С дебелина 6см.на пясъчна основа;32.Декоративна настилка от бетонови унипавета с мита повърхност-20/30,20/20,20/10,10/10см.с дебелина 6см;33.Кофраж и декофраж на бетонови елементи в основа;34.Кофраж и декофраж на стоманобетонови плочи и стъпала;35.Доставка и монтаж на армировка клас В 220 (А І);36.Доставка и монтаж на армировка клас В 500 (А ІІІ);37.Доставка и полагане на неармиран бетон клас С12/15 ( B15) за основа с транспорт;38.Доставка и полагане на армиран бетон клас С16/20 ( B20) за ст. бетонови плочи и настилки с транспорт;39.Доставка и полагане на армиран щампован бетон с дебелина 10 см.;40.Доставка и монтаж на закладна част към бетонова основа;41.Изработка и монтаж на метални колони за ограда по детайл;42.Изработка и монтаж на предпазна ограда от метални пана по детайл /монтаж посредством заварка/;43.Направа на метален парапет за рампа;44.Грундиране на метални повърхности;45.Нанасяне на блажна боя двукратно по метални повърхности;46.Доставка и разстилане на хумусни земни маси за зелени площи;47.Доставка и монтаж на ел. стълб. До 8м - по детайл;48.Антикорозионна защита на ел. стълб с грунд и двукратно боядисване със сребърен феролит;49.Доставка и монтаж на осветително тяло;50.Доставка и монтаж на барбакани Ф110 за дренаж;51.Демонтаж на настилка от врачански плочи на цим.р-р;52.Настилка от плочи от врачански камък с d до 6 см (с плочи на Инвеститора);53.Демонтаж на настилка от гранитни плочи на цим.р-р;54. Натоварване на стр.отпадъци ръчно на самосвал;55.Настилка от гранитни плочи с d до 6 см. (с плочи на Инвеститора);56.Демонтаж на настилка от гранитни павета;57. Направа на настилка от гранитни павета 7/7 см на пясъчна основа 3 см(с павета на Инвеститора);58.Направа на настилка от гранитни павета 7/7 см на пясъчна основа 3 см (с павета на Инвеститора) на малки участъци до 1м2;59.Почистване на съществуваща настилка от плочи от врачански камък чрез търкане с мозаечна машина;Дейности от 60 до 64 са посочени в документацията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Възлагането ще се извършва за конкретни обекти, количества и видове СМР в рамките на осигурените средства в бюджета на Община Сливен.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

205000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи:1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ - споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка; 2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3. Техническо предложение - Образец № 2;Към Техническото предложение се прилага Технологично-строителната програма – Образец № 2.1, която трябва да съдържа:1.Технология и организация на изпълнението на строителството;2.Организация на ръководството на обекта (ключовия персонал);3.Мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.4. Ценово предложение - Образец № 3;5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4, от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.6. Всеки участник трябва да докаже регистрацията си в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен регистър, в държавата в която е установен или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален закон.Регистрацията в Централния професионален регистър следва да е с обхват на вписване четвърта група, ІV категория.Участниците, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, могат да представят еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени.7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:7.1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата (по образец), а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;Минимални изисквания: Всеки участник трябва да притежава признат опит в строителството и да е изпълнил поне 1 (едно) строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка са следните: 1.Технологично–строителна програма К1-тежест в комплексната оценка 50 точки;2.Предложена цена К2–тежест в комплексната оценка 50 точки.Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула:КО = К1+ К2.Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100. Показател К1 – „Технологично – строителна програма”-тежест 50 точки (максималният брой точки по този показател е 50 точки), определен по следния начин:Комисията разглежда технологията и организацията на изпълнението на строителството; организацията на ръководството на обекта (ключовия персонал) и мерките по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, след което извършва оценка, съгласно Таблица за оценка по показателя: К1 - Технологично – строителна програма, от документацията за участие.Оценките на участниците, по този показател, следва да бъдат подробно мотивирани за гарантиране на безпристрастност, обективност и прозрачност в работата на комисията.Оценката на показателя К1 - Технологично – строителна програма се определя по следната формула:К1 = (К1.1 + К1.2 + К1.3) * 0,50;където:К1-оценката на участника по показателя К1;К1.1 - брой точки, получени от съответния участник по подпоказател К1.1 от Таблицата за оценка;К1.2 – брой точки, получени от съответния участник по подпоказател К1.2 от Таблицата за оценка;К1.3 - брой точки, получени от съответния участник по подпоказател К1.3 от Таблицата за оценка. Показател К2–„Предложена цена”-тежест 50 точки (максималният брой точки по този показател е 50 точки), определен по следната формула:К2 = (ЕЦ i min / EЦ i . Рi)*100*0,50; където: i=1 64; ЕЦi – единична цена за определен вид СМР, предложена от участника спрямо когото се прилага формулата, съгласно ценовото му предложение;ЕЦi min – най-ниската предложена цена за същия вид СМР, измежду ценовите предложения на всички участници в процедурата;i–номер на вид СМР, по съответното приложение където i е в границите от 1 до 64;Рi–относителна тежест на цената за извършване на конкретния вид СМР /изразена с проценти/.Стойностите на относителните тежести Рi за всеки вид СМР са посочени в таблица в документацията за участие. Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са равни комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител. Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/08/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Заб.:Строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката е благоустрояване на пешеходни зони,терени за обществено обслужване,площадни пространства-основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, изграждане на настилки.7.2.Декларация посочваща образованието,професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители на участника (ръководител обект и технически ръководител), включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата или строителството–своб. форма;Мин.изисквания:Ръководните служители-ръководител обект и технически ръководител трябва да притежават образование,съгласно чл.163а,ал.2 и ал.3 от ЗУТ и професионален опит в строителството най-малко 3 год.7.3.Данни за собствени или наети технически лица,включително на тези,отговарящи за контрола на качеството,които участникът ще използва за извършване на строителството–своб. форма;Мин. изисквания:Всеки участник трябва да разполага с три технически лица,в т.ч. и лице/а отговарящо/и за контрола на качеството.7.4.Декларация за техническото оборудване,за изпълнение на поръчката–своб. форма.Мин. изисквания:Всеки участник трябва да разполага със следното собствено или наето техническо оборудване за изпълнение на общ.пор.:самосвал–2бр,товарен автомобил–до 5т-1бр,фугорезач–1бр,къртач за бетон и скалисти материали–1бр,вибрационна плоча–1бр,самоходен валяк-вибрационен (мин.1.5 т.)– 1бр,багер-1бр,бобкат-1бр.8.Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите – свободни форми.Забележка: Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ – свободна форма удостоверяващ обстоятелството.9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 6;10. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.11.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележки:Към документацията е приложен Проект на договор - Образец № 7, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Съгласно чл.51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Валидността на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със собствени средства от общинския бюджет. Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите:11.08.2015 г.,15:30 часа, в стая № 17, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача - http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-026.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/08/2015