BG-Асеновград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОДЗ Асенова крепост, бул. Васил Левски 17, За: Кристина Александрова Чолакова, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 63126, E-mail: odzasenovakrepost@abv.bg

Място/места за контакт: бул. Васил Левски 17

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.asenovgrad.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката:"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ " Асенова крепост" по обособени позиции- Позиция I - "Плодове и зеленчуци" /Приложение № 1/ , Позиция II -" Хляб и хлебни изделия " /Приложение № 2/ , Позиция III- "Мляко и млечни продукти "/Приложение №3/, Позиция IV- "Месо и месни продукти "/ Приложение №4/, Позиция V- "Плодови и зеленчукови консерви , замразени и пакетирани продукти, подправки и яйца " /Приложение №5/

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общото количество не може да бъде предварително определено.В процес на изпълнение на договора , изпълнителят ще доставя хранителни продукти съгласно посочени хранителни продукти в заявка от страна на възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ОДЗ " Асенова крепост"- град Асеновград

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят при осъществяване предмета на поръчката следва да спазва Българските държавни стандарти /БДС/, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, признати национални технически спецификации /национални стандарти/, български технически одобрени такива или еквивалентни, съгласно нормативен акт във връзка с изискването за качество на доставяните хранителни продукти. Хранителните продукти, които ще се доставят при изпълнение на поръчката да бъдат с маркировка за годност и дата на производство, етикирани и опаковани по надлежния ред и да се придружават със сертификат за съответствие /годност/. По време на изпълнение на доставката Изпълнителят е длъжен да спазва всички нормативни актове, касаещи разносната търговия с хранителни продукти франко обекта на Възложителя, да извършва добросъвестно и качествено възложените му доставки, да опазва околната среда, като не допуска чупене, хвърляне и замърсяване. Качеството и съставът на хранителните продукти трябва да отговаря на Закона за храните, БДС, БАБХ, Наредба №6 на МЗ/ 2011 г. и Наредба №9 на МЗХ/2011 г. и те да бъдат придружени от необходимите сертификати за качество, произход и годност. Изпълнителят се задължава да доставя хранителни продукти франко складовете на ОДЗ" Асенова крепост " в срок до три дни след заявка от купувача.Цените на стоките следва да бъдат в лева с ДДС и плащането ще се извършва по банков път, съгласно изготвена фактура за доставка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Най- ниска предложена цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/08/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Информация и пакет документи с Приложения от №1 до №5 по позициите може да се получи и на адреса на възложителя, посочен в поканата.Всяка оферта трябва да съдържа:Копие от документ за съдебна регистрация или единен идентификационен код/ЕИК/, съгласно чл.23 от Закона за Търгвския регистър /ЗТР/.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. 3.Декларация за подизпълнител и съгласие на подизпълнител.4.Документи за регистрация съгласно чл.12 и чл.12а от Закона за храните и Наредба №5/2006 за хигиена на храните- заверени копия.5.Доказателства/копие от удостоверение или списък на автомобилите/ за наличието на собствени или наети транспортни средства, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти- съгласно Наредба №5/2006г.-удостоверяват се с необходимите документи, заверени от участника.6.декларация, че всеки продукт ще се доставя опакован, етикиран, в срок на годност и с документ за произход, съгласно Закона за храните, срок на валидност на офертата и срок за доставка на хранителните продукти, за спазване действащите в страната стандарти, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, по опазване на околната среда, пожарната безопасност и безопасността на движението - образец на възложителя.7.Предложение за изпълнение на поръчката-по образец на възложителя.8. Ценово предложение с приложения по обособени позиции 1,2,3,4,5 , за които кандидатства, приложени в настоящата документация, подписани и подпечатани от участника със срок за изпълнение на поръчката след заявка- до 3 дни и срок на валидност на офертата -90/деветдесет/ календарни дни от датата на подаването им. 9.Проект на договора с нанесени административни данни, без попълнени отворени клаузи, подписан и подпечатан от участника, че е запознат с проекта на договора.10.Бюлетин от"САПИ" или "Родопи-95" за предходната седмица на подаване на офертата.Всеки участник може да даде ценово предложение, както за всички позиции, така и за всяка една по отделно, но може да участва само с една оферта.Офертите се отварят, оценяват и класират на 12.08.2015г. от8:00 часа в учителска стая на ОДЗ " Асенова крепост".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/08/2015