Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Военно-географска служба, Бул. Тотлебен № 34, За: Димитър Георгиев Димитров, България 1606, София, Тел.: 02 9224177, E-mail: mgs@armf.bg, Факс: 02 9224181

Място/места за контакт: Военно- географска служба

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: mgs.armf.bg.

Адрес на профила на купувача: http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Придобиване на лицензи за активиране на втора честота L2 на спътникова система GPS (Global Posittioning System) TOPCON GRS-1

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

3 броя лицензи

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

9000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Военно- географски център гр. Троян ул. "Христо Цонковски" 1

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Основните технически характеристики да отговарят на Техническата спецификация - ТС -ПОП-6/2015 г.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/08/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Място за получаване на офертите: Военно-географска служба, бул. "Тотлебен" 34, гр. София. 2. Участниците представят своята оферта в запечатан непрозрачен плик, върху който пише ОФЕРТА, като се посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт, ел. адрес, наименование на обекта на поръчката за които участват. 3. Изисквания към съдържанието на офертите / офертите трябва да съдържат най-малко; 3.1 Административни данни за участника; 3.2 Копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато участникът е физическо лице-копие от документа за самоличност; 3.3 Декларация за липса на обсоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП (по образец, представен на профила на купувача); 3.4 Декларация за липса на обсоятелствата по чл. 55 ОТ ЗОП /за липса на свързаност с друг участник или кандидат (по образец, представен на профила на купувача); 3.5 Техническо предложение ( по образец, представен на профила на купувача), 3.6 Ценово предложение; 3.7 Срок на валидност на офертата - не по-малък от 60 дни; 4. Участникът, определен за изпълнител, при подписване на договора следва да представи документи, удостоверяващи отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП (свидетелство за съдимост); удостоверение, че не е в производство по ликвидация; удостоверение за липса на задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата и община, установени с влязъл в сила акт на комп. орган. 5. Плащането се извършва до 30 дни след доставката удостоверена с фактура и приемо-предавателен протокол. 6. Цените се формират с и без ДДС и всички др. разходи по доставката. 7. Отваряне на офертите - на 25.08.2015г., 10.00ч. в сградата на хотел "Шипка", бул. "Тотлебен" 34А.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/08/2015