Версия за печат

BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свищов, ул. Цанко Церковски №2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел ОП, Мирослава Иванова - ст. експерт ОП, Зорница Цветанова - ст. експерт ОП, Република България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Място/места за контакт: Община Свищов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svishtov.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=49.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изпълнителят следва да изработи инвестиционен проект във фаза идеен за обект: Изграждане на нова пътна връзка, продължение на републикански път II-52, от ОК9722 на ул. „33-ти Свищовски полк” до ОТ759 на ул. „Дунав” в гр. Свищов, област Велико Търново” във връзка с кандидатстване по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г., Приоритетна ос 1: Добре свързан регион, Специфична цел 1.1: Подобряване на планирането, разработването и координирането на трансгранични транспортни системи за по-добри връзки с TEN-T транспортна мрежа”. Целта на проекта е осигуряване на транспортно - експлоатационни качества на пътната настилка и пътното тяло с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване. Проектът да се разработи с технически елементи съответствуващи на проектната скорост 50 км/час и настоящето техническо задание, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, съгласно действащия регулационнен план. Точното местоположение на началото и края на пътните участъци да се съгласува с представител на Община Свищов, за което да се състави протокол. Участъка е както следва: • Начало – при кръстовище при ОТ9722, ул. 33-ти Свищовски полк, съвпадаща с Път II-52 • Край – при кръстовище при ОТ 759, ул. Дунав, съвпадаща с Път II-52 Трасето на пътя в участъка от кръстовище с ул. 33-ти Свищовски полк, ОТ9722 – ОТ 9721 – ОТ902 – ОТ901 трябва да бъде развито по одобрения регулационен план, в участъка между ОТ901 – ОТ900 – ОТ898 - ОТ896 – ОТ 895 съвпада със съществуващата улица Полк. Никола Иванов, и в участъка ОТ895 – ОТ7591 – ОТ759 при ул. Дунав е по одобрения регулационен план. Необходимо е да бъдат разработени проектни решения и за кръстовищата със съществуващите улици. Дължината на участъка е приблизително 1400 м и ще бъде точно определена с настоящия проект. Целта на заданието за проектиране е в съответствие с разпоредбата на глава четвърта от Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, да бъдат определени следните основни аспекти: Фазите на проектиране на инвестиционния проект, а именно: Идеен проект Изискванията към обекта в посочения участък на републикански път ІІ-52, а именно: Изграждане на пътна връзка в чертите на гр. Свищов с цел подобряване на транспортно - експлоатационните характеристики на направлението и повишаване на безопасността на движение; обосноваване на разходите за реализацията на проекта във връзка с очакваните икономически ползи; осъществяване на съответствието на проектните решения със съществените изисквания към строежите по чл. 169 от ЗУТ регламентирано в нормативните актове и техническите спецификации за икономически обоснован експлоатационен срок на обекта; определяне на въздействието върху околната среда и посочване на мерки за ограничаването му. Необходимите проектни части (съобразно вида, спецификата, характера и сложността на обекта - пътна инфраструктура), а именно: Част „Пътна“; Част „Геодезия“; Част „Геология и хидрология“; Част „Конструктивна“; Част „Опазване на околната среда и културното наследство“; Проучване на инженерната техническа инфраструктура и предложение за реконструкция на засегнати мрежи и съобръжения, собственост на други ведомства / дружества; Пълно описание на предмета на обществената поръчка и изисквания за изпълнение на поръчката – съгласно Техническата спецификация, част от документацията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност и максимален разполагаем финансов ресурс на обществената поръчка: в размер до 40 000,00 лв. (словом: Четиридесет хиляди лева) без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на Община Свищов

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът да отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП. 1. Не може да участва във възлагането на поръчката лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; б) при който лице по чл.47, ал.4 от ЗОП, е свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. в) е сключило договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 2. Когато участникът предвижда участието на подизпълнител при изпълнение на поръчката, изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителя. 3. Договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата, изпълнителите сключват съгласно изискванията на чл.45а от Закона за обществените поръчки. 4. Участникът в обществената поръчка трябва задължително да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 4.1. Участникът да е изпълнил минимум една услуга, която е еднаква или сходна с предмета на поръчката, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под „услуга, която е еднаква или сходна с предмета на поръчката”, следва да се разбира услуга за проектиране на основен ремонт (рехабилитация), и/или ново строителство, и/или реконструкция на пътища II клас или по висок клас от Републиканската пътна мрежа на България. 4.2. Участникът следва да разполага минимум със следните експерти, които ще отговарят за извършването на услугата: 4.2.1. Ръководител екип - да притежава висше образование степен „магистър”, специалност „Пътно строителство” или еквивалент, с професионален опит по специалността - 5 години. Да е бил ръководител на екип за инвестиционно проектиране на минимум три обекта сходни с предмета на поръчката. 4.2.2. Проектанти по част „Пътна” – минимум 3 броя. Всеки един от проектантите да притежава пълна проектантска правоспособност, висше образование степен „магистър”, специалност „Пътно строителство” или еквивалент. Да е участвал в инвестиционно проектиране на минимум един обект сходен с предмета на поръчката. 4.2.3. Проектант по част „Геодезия” – да притежава пълна проектантска правоспособност, висше образование степен „магистър”, специалност „Геодезия”, „Маркшайдерство и Геодезия” или еквивалент. Да е участвал в инвестиционно проектиране на минимум един обект сходен с предмета на поръчката. 4.2.4. Проектант по част „Геология и хидрология” - да притежава пълна проектантска правоспособност, висше образование степен „магистър”, специалност „Геология” или еквивалент. Да е участвал в инвестиционно проектиране на минимум един обект сходен с предмета на поръчката. 4.2.5. Проектант по част ”Конструктивна” - да притежава пълна проектантска правоспособност, висше образование степен „магистър”, специалност „Транспортно строителство”, или „Пътно строителство“, или „Строителство на сгради и съоръжения” или еквивалент. Да е участвал в инвестиционно проектиране на минимум един обект сходен с предмета на поръчката. Под „обекти сходни с предмета на поръчката” следва да се разбира инвестиционно проектиране на основен ремонт (рехабилитация), и/или ново строителство, и/или реконструкция на пътища II клас или по- висок клас от Републиканската пътна мрежа на България. Всеки един от предложените проектанти следва да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) по съответната част или призната професионална квалификация съгласно ЗППК

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

КОФ = П1 х 0,50 + П2 х 0,50 = 100 т. макс. П1 Срок за представяне на инвестиционен проект фаза идеен 50 % П2 Обща цена за изпълнение на предмета на поръчката 50 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/08/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Свищов на адрес гр. Свищов 5250, ул. "Цанко Церковски" №2, всеки работен ден до датата и часа посочени в публичната покана. Документацията за участие в процедурата може да бъде намерена на интернет адреса на Възложителя www.svishtov.bg в раздел "Профил на купувача" (Обществени поръчки). Отварянето на офертите ще се извърши на 10.08.2015 г. в 11.00 часа в Зала №1 на административната сграда на Община Свищов на ул. „Цанко Церковски” №2. Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/08/2015