BG-гр.Момчилград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев” ЕООД, ул. Стефан Караджа №1, За: Белгин Садък - главна медицинска сестра, България 6800, гр.Момчилград, Тел.: 03631 6206, E-mail: mbal_momchilgrad@abv.bg, Факс: 0361 6109

Място/места за контакт: МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев” ЕООД

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.momchilgrad.bg/profil-na-kupuvacha/publichni-pokani.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка на готова храна за болни за нуждите на МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев” ЕООД, гр. Момчилград ” – представлява ежедневно приготвяне и доставяне на храна за нуждите на болните след получена от възложителя писмена заявка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55523000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозните количества и спецификации са описани в указанията към публичната покана която е публикувана в профил на купувача - раздел "публични покани" - http://www.momchilgrad.bg/profil-na-kupuvacha/publichni-pokani на официалния сайт на община Момчилград ;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Момчилград

NUTS:

BG425

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.1. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА/ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 1. Ежедневното приготвяне и доставяне на готова храна, след получена от възложителя писмена заявка, се осъществява чрез използване на висококачествени продукти, несъдържащи вредни за здравето примеси и добавки и съгласно изискванията на „Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения”, изд. 1984 г. на МЗ, Наредба № 23/19.07.2005 г. на министъра на здравеопазването за физиологичните норми за хранене на населението, при спазване грамажа на порциите, вкусовите качества, технологичните изисквания за приготвяне на храни и добър външен вид и изискванията за хигиена, качество и енергийна стойност на храната, както и разнообразие на видовете ястия съобразно нормите за болнично хранене. 2. Необходимете за болницата прогнозни количества за една година са както следва: Закуска - 14 000 бр., Обяд – 14 000 бр. и Вечеря – 14 000 бр. - което представлява 14 000 бр. хранодни. Тъй като броя на хранодните зависи от броя на болните, горните количества могат да бъдат повече или по малко от посочениете. Възложителят си запазва правото да поръчва различни по вид и брой готова храна, както и да увеличава или намалява заявените количества готова храна. 3. Предложената храна за пациентите включва дневно меню, състоящо се от закуска, обяд и вечеря като не включва хляб и се доставя в индивидуални съдове за еднократна употреба /еднократни контейнери/ предоставени за сметка на Изпълнителя, франко МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев” ЕООД, гр. Момчилград.4 . Цената на дневното меню/закуска, обяд и вечеря/ не може да превишава 3,00 лв. с ДДС, като в тази цена са включен всички налози, данъци, такси и осигуровки, както и други необходими разходи за доставка франко МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев” ЕООД, гр. Момчилград.5. Възложителят основно ще поръчва видове закуски и готови ястия - съгласно указанията и ценовото предложение което ще откриете в профила на купувача на http://www.momchilgrad.bg/profil-na-kupuvacha/publichni-pokani ,6. Количествата и видовете храна за всяко хранене се определят в заявка, подадена от Възложителя до 16,00 ч. на предходния ден, а за новопостъпили пациенти – до 12,00 ч. на същия ден; Количествата храна, заявени от Възложителя, се доставят както следва: закуска –до 07,00 часа; обяд - до 12,00 часа и вечеря - до 18,00 часа ;1.2. Срок на изпълнение на договора - е 12 месеца от датат на сключване на договора.1.3. Финансирането на обекта, предмет на настоящата поръчка ще бъде от бюджета на МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев” ЕООД, гр. Момчилград. Прогнозна максимална стойност на поръчката е до 40 000,00 лв. без ДДС или до 48 000,00 лв. с ДДС. Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка се извършват по банков път в лева. Условията, сроковете и другите специфични условия във връзка с начина на плащане са отразени в приложения образец на Договора за изпълнение на обществената поръчка.Всяка оферта трябва да съдържа следната информация и приложения: 3.1.Представяне на участника (Приложение №1), включващо: Посочва се ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата. При участници обединения копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. Към представяне на участника (Прил. №1), се прилагат: - Заверено копие „вярно с оригинала” на удостоверение за регистрация на обект за хранене издадено от компетентния орган по Закона за храните;- Списък- декларация на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството с които ще се изпълнява поръчката - Продължава в допълнителни информации

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на участниците ще се извърши по критерий „най – ниска предложена цена” за поръчката. Оценката се изчислява по следния начин: - като за всяка предложена най- ниска цена от участник за вид закуска и ястие се дава 10 точки, като за всяка следващо предложена с по-висока цена от участник за вид закуска и ястие се дава с две точки по- малко от предишната. - така получените оценки за всеки вид закуска и ястие на участника се събират и се получава общ брой от точки за цялото предложение на участника. - участникът получил най-много общ брой от точки за цялото предложение се класира на първо място, а следващите се подреждат по низходящ ред, съгласно получените общ брой от точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/08/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

І. Приложенията и указанията за участие към настоящита покана са публикувани в профил на купувача - раздел "публични покани" - http://www.momchilgrad.bg/profil-na-kupuvacha/publichni-pokani в сайта на община Момчилград; ІІ.3.2. Декларация по чл.47 ал.9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1 и по чл. 47,ал.5 от Закона за обществените поръчки - Приложение №2. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.;3.3. Ценово предложение – Приложение №3 . Ценовото предложение се подготвя съгласно образеца към настоящата документация от участника на хартиен носител в един оригинал.;3.3.1. Цената трябва да бъде посочена в български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая.;3.3.2. Оферираната от участника цена включва всички налози, данъци, такси и осигуровки, както и други необходими разходи за приготвяне и доставка на готовата храна до склад на Възложителя.;3.4. Техническо предложение - Приложение № 4. - следва да съдържа, като минимум изискуемата по образеца информация.;3.5. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - Приложение № 5. Декларацията се изготвя по приложения към настоящата документация образец.;3.6. Проект на договор – Приложение № 6. Подписва се и се подпечатва само последната страница, без да се попълва.;3.7. Офертите се представят в писмен вид на български език, на хартиен носител в запечатан непрозрачен плик.;3.8. В случай, че някоя част от офертата има конфиденциален характер (по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл.44 от ЗОП), участниците следва да представят декларация за конфд. по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.;3.9. Върху плика участникът изписва: точното наименование на поръчката дадено от Възложителя и посочват валидни - адрес за кореспонденции, телефон и по възможност факс и електронен адрес.;3.10. Офертата следва да бъде представена в ДЕЛОВОДСТВОТО на Възложителя – МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев” ЕООД, ул."Стефан Караджа" №1, гр.Момчилград до 17: 00 часа на 10.08. 2015 г.; 3.11. Офертата се представя от участника или от негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.;3.12. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, същите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за Участника.;3.13. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него.;3.14. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от Възложителя. Не се приема и оферта в плик, незапечатан или с нарушена цялост. Такава оферта незабавно се връща неотворена на кандидата и това се отбелязва в регистъра на Възложителя.;3.15. Всички документи, поставени в пликовете следва да бъдат подписани и подпечатани от участника или лицето, упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно, което трябва да придружава офертата, за документи, които могат да бъдат подписвани и подпечатвани от него.; 3.16. Срок на валидност на офертите минимум 60 дни от датата на представяне на офертите.;3.17. Не се допуска представяне на варианти на офертата.;3.18.1. Офертите ще бъдат отворени на 11.08. 2015 год. от 10:00 часа в МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев” ЕООД, ул."Стефан Караджа" №1, гр.Момчилград от комисия, назначена със Заповед на Възложителя. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масовоосведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на МБАЛ.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/08/2015