Версия за печат

BG-Банско

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Дирекция Национален парк Пирин, ул. България № 4, За: Страхил Христов, Република България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_noe@abv.bg, Факс: 0749 88202

Място/места за контакт: гр. Банско, ул. България № 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pirin.bg.

Адрес на профила на купувача: http://opos.pirin.bg/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на персонални компютри и хардуер, необходими за работата на разработваната Интернет базираната географска система на Дирекция „Национален парк Пирин”, по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48820000, 30237280, 30214000, 30232100

Описание:

Сървъри
Захранващи устройства
Компютърни работни станции
Принтери и плотери


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Учатникът определен за изпълнител на настоящата поръчка се задължава да достави, монтира, въведе в експлоатация и осъществи гаранционна поддръжка на следното оборудване/техника: 1. СЪРВЪР „ПРИЛОЖЕНИЯ“/Application Server -1 брой 2. СЪРВЪР „БАЗА ДАННИ“/Database server-1 брой 3. UPS ЗА СЪРВЪР – 2 броя 4. ГРАФИЧНИ РАБОТНИ СТАНЦИИ-2 броя 5. РАБОТНИ СТАНЦИИ-6 броя 6. UPS ЗА РАБОТНИ СТАНЦИИ – 8 броя 7. ПЛОТЕР INKJET ФОРМАТ А0 – 1 брой 8. ЦВЕТНО МНОГОФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО – 1 брой 9. ЦВЕТНО МНОГОФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО ФОРМАТ А4– 6 броя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.) 1 бр. сървър „Приложения“, 1 бр. сървър „База данни“, 2 бр. UPS за сървър, 2 бр. графични работни станции и 2 бр. UPS за тях, 1 бр. плотер и 1 бр. цветно многофункционално устройство - офисът на Дирекция „Национален парк Пирин”, гр. Банско, ул. „България” 4; 2.) 6 бр. работни станции и 6 бр. UPS за тях, 6 бр. цветно многофункционално устройство формат А4 за местните офиси на Дирекция „Национален парк Пирин” – ПУ ”Вихрен” – гр. Банско, ПУ ”Баюви дупки” – гр. Разлог, ПУ ”Каменица”– гр. Сандански, ПУ ”Три реки”– гр. Сандански, ПУ ”Синаница” – гр. Кресна, ПУ ”Безбог” – гр. Добринище;

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Срок за изпълнение на поръчката (доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация) е до 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора за възлагане на поръчката между Възложителя и Изпълнителя. Договорът влизат в сила от датата на подписването му от двете страни и приключва с изтичане на гаранционния срок на доставеното по договора оборудване/техника. Максимален 20 кал. дни и минимален 11 кал. дни. 2. Съдържание на офертата: 2.1. Техническо предложение - трябва да е изготвено съгласно образец № 1 към указанията за участие и да включва следните елементи: 2.1.1. данни за лицето, което прави предложението: - за юридическите лица - наименование, седалище и адрес на управление, ЕИК и др.; - за физическите лица – име, адрес, ЕГН и др.; - за обединенията - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 2.1.2. предложение за изпълнение на изискванията към поръчката – следва да включва подробно описание, съобразно изискванията на възложителя; 2.2. Ценово предложение - трябва да е изготвено съгласно образец № 2 към указанията за участие и да включва следните елементи: 2.2.1. ценово предложение за изпълнение на поръчката – стойността на ценовите предложения на участниците не трябва да надхвърлят 42 000 лв. без включен ДДС. Следва да бъдат посочени единични цени и крайна цена в лева, без ДДС, която включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, съгласно посоченото в „Техническата спецификация” от Указанията за участие. В случай, че участник представи оферта с по-висока обща стойност от посочената в техническата спецификация, то неговата оферта няма да бъде разглеждана и той ще бъде отстранен от участие в процедурата. 2.2.2. срок на валидност на офертата – минимум 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за предаване на офертите; 2.3. участникът представя документи удостоверяващи изискванията на Възложителя (посочени в Указанията за участие - „Техническа Спецификация”); Офертите следва да бъдат подписани и подпечатани от лицето (в случай, че участниците притежават печат), което представлява участника. В случай, че офертата е подписана от пълномощник следва да бъде приложено и пълномощно. При сключване на договора определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. При сключване на договора определеният за изпълнител участник представя и декларация относно липсата на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличието на обстоятелствата по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Декларацията се представя от участника и от лицата по смисъла на чл. 47, ал.4 от ЗОП в случаите, в които участникът е юридическо лице. Когато участникът е обединение, декларацията се представя от представляващите всеки един член на обединението. Когато декларацията е на чужд език се представя и в превод. Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика, участникът следва да посочи предмета на поръчката за която участва, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. В случай, че участник представи документи на чужд език е необходимо да бъде приложен и превод на тези документи. Всички документи, които са копия следва да бъдат заверени с надпис "вярно с оригинала", подпис на лицето, което представлява участника и печат (в случай, че участникът разполага с такъв).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия „Икономически най-изгодна оферта“. Комплексната оценка се изчислява по следната формула: Комплексна оценка (КО) = ОТ + ОС + ОЦ, Където „ОТ” е оценката по показател „Техническо предложение”; „ОС“ е оценката по показател „Срок за изпълнение на доставката, монтажа и въвеждането на артикулите в експлоатация“ и „ОЦ” е оценката по показател „Предлагана цена” На първо място се класира участникът, получил най-много точки. Максималният брой точки, който може да получи участник, е 100 т. Относителна тежест на показателите за оценяване: ОТ = 60 точки, максимална стойност ОС = 10 точки, максимална стойност и ОЦ = 30 точки, максимална стойност 2. Броят на точките за показатели „Техническо предложение” („ОТ”), „Срок за изпълнение“ („ОС“) и „Предлагана цена” („ОЦ”) се изчисляват по следната методика: Показател - „Техническо предложение” („ОТ”) По показател „Техническо предложение” се поставя оценка за всяко от предложените изделия. Отделните изделия имат следната относителна тежест в оценката: 1. СЪРВЪР „ПРИЛОЖЕНИЯ“ СП -35% 2. СЪРВЪР „БАЗА ДАННИ“ СБД -35% 3. ГРАФИЧНИ РАБОТНИ СТАНЦИИ ГРС -10% 4. РАБОТНИ СТАНЦИИ РС -10% 5. UPS ЗА СЪРВЪР ЮПСС - 2% 6. UPS ЗА РАБОТНИ СТАНЦИИ ЮПСРС - 2% 7. ПЛОТЕР INKJET ФОРМАТ А0 ПА0 - 2% 8. ЦВЕТНО МНОГОФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО ЦМУ - 2% 9. ЦВЕТНО. МНОГОФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО А4 ЦМУА4 - 2% Оценката за предложените изделия от оценяваната оферта се изчислява по следната формула: ФОРМУЛА 1 TN=0,35*СП+0,35*СБД+0,1*ГРС+0,1*РС+0,02*ЮПСС+0,02*ЮПСРС+0,02*ПА0 + 0,02*ЦМУ + 0,02*ЦМУА4 където предложенията за отделните изделия могат ди имат следната стойност: 1 т. - всички елементи отговарят на изискванията 5 т. - един измерим елемент от изделието е с характеристики, по-добри от изискванията 10 т. – два или повече измерими елементи от изделието притежават характеристики, по-добри от изискванията Оценката по показател „Техническо предложение” на всяко едно от предложенията се изчислява по следната формула: TN ОТ = -------------- x 60 TNmax където: ТN – сумата от оценките на предложените изделия от оценяваната оферта, изчислена по формула 1 TNmax – максимално възможната стойност на показател „Техническо предложение“, която се формира от максималните точки на подпоказателя (в случая – 10 точки). Показател – „Срок за изпълнение на доставката, монтажа и въвеждането на артикулите в експлоатация” (ОС) Показателят „Срок за изпълнение на доставката, монтажа и въвеждането на артикулите в експлоатация” – с максимален брой 10 точки се оценява по следната таблица: Дни за изпълнение на поръчката - Брой точки /11-10; 12-9; 13-8; 14-7; 15-6; 16-5; 17-4; 18-3; 19-2; 20-1/ Показател – „Предлагана цена” (ОЦ) Показателят „Предлагана цена” – с максимален брой 30 точки се оценява по следната формула: ОЦ = Цmin/Цn х 30 където: Цmin – минималната предложена обща цена сред всички допуснати до оценка оферти Цn – общата предложена цена в оценяваната оферта. Подробната методика е публикувана на мястото в профила на купувача, определено за настоящата поръчка - http://opos.pirin.bg/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8/.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/08/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участникът следва да представи документи удостоверяващи изискванията на Възложителя за технически възможности, а именно: 1. Участниците трябва да представят списък (свободен формат на текстово оформяне, включващ възложител/контрагент, предмет на доставката, период на изпълнение и стойност) на изпълнените еднакви или сходни с предмета на поръчката доставки (на подобни или идентични артикули) през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата в настоящата поръчка, заедно с доказателства за извършената доставка. Участниците следва да имат минимум 2 успешно изпълнени еднакви или сходни с предмета на поръчката доставки, с приложени доказателства за извършените доставки. Доказателствата за извършените доставки се предоставят под формата на удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 2. Участниците трябва да представят оторизационни писма от производителя на съответната марка техника/оборудване или негов официален представител, от които да е видно, че имат права да търгуват/продават и сервизират предлаганата техника. Оторизацията следва да бъде със срок на валидност, съответстващ минимум на посочения от участниците гаранционен срок на предлаганата техника/оборудване. **Забележка: представянето на оторизационно писмо не важи за стоки от предмета на поръчката, на които участникът е производител. ** Забележка: представянето на оторизационно писмо не важи за отделните елементи, модули, компоненти и за консумативите от предлаганото оборудване/техника. При липса на сервизни права, участниците са длъжни да посочат в своята оферта сервиза, който ще бъде използван и да приложат всички необходими сертификати за квалификация и договори, издадени от производителя на техниката/оборудването или упълномощен негов представител, удостоверяващи сервизните права, както и декларация от собственика му за сервизиране на предлаганата техника. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с минималните изисквания за технически възможности се доказва от един или повече от участниците в обединението. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За трети лица може да бъдат посочените подизпълнители и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Всеки участник може да поиска от възложителя писмени разяснения по обявените условия на обществената поръчка до три дни преди изтичане на крайния срок за получаването на оферти. Възложителят публикува в профила на купувача писмените разяснения най-късно на следващия ден, считано от датата на постъпване на искането. Отварянето на офертите ще се извърши на 06.08.2015 г. от 12:00 часа в сградата на Дирекция „Национален парк Пирин”, гр. Банско, ул. „България” № 4. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Допълнителна информация - Техническите спецификации и подробните указания за подготовка на офертата са налични на сайта на Възложителя - www.pirin.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/08/2015