Версия за печат

BG-Априлци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Априлци, ул.Васил Левски № 109, За: Станислава Нанкова - Заместник - кмет на Община Априлци и Марко Пенов - Гл. експерт Общинска собственост, Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-543-.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

СМР на обекти „Аварийно-възстановителни работи на мостово съоръжение на ул. "Вълко Йонков", гр.Априлци” и „Изграждане на подпорна стена - Злиевци и нормализиране на достъпа до централната градска част на гр.Априлци”. Предметът на обществената поръчка е обособен в две отделни позиции, съответно: 1. Аварийно-възстановителни работи на мостово съоръжение на ул. "Вълко Йонков 2. Изграждане на подпорна стена - Злиевци и нормализиране на достъпа до централната градска част на гр.Априлци

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45221119, 45262310, 45243110

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по ремонт на мостове
Специализирани строителни работи по изливане на стоманобетон
Строителни и монтажни работи на съоръжения за укрепване на скалистия бряг


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обект: Аварийно-възстановителни работи на мостово съоръжение на ул. "Вълко Йонков" Демонтаж на метален парапет кг. 600, Разбиване на стоманобетонов борд м3 3.50, Изкоп с багер в скални почви с ширина до 1,20 м и дълбочина до 2 м м3 120, Тънък изкоп за подравняване - ръчно с Н = 15 см м3 12, Доставка и монтаж на закладни части за канал кг. 85, Доставка и полагане на бетон клас С12/15 м 5.00, Кофраж за основи и стени м2 220, Доставка и монтаж на заготвена армировка кг. 3 955, Доставка и полагане на бетон клас С20/25 за стени и основи м3 60, Доставка и монтаж на метален парапет кг. 760, Циментова замаска върху пътна стоманобетонова плоча м2 72, Направа на ходроизолация - мостова с дебелина - 5 мм м2 72, Разбиване на асфалтобетонова настилка м3 3.5, Направа на изравнителен пласт от уплътнен НТК м3 18, Доставка, полагане и уплътняване на неплътна асфалтобетонова смес с дебелина 6 см. т 10.50, Доставка, полагане и уплътняване на неплътна асфалтобетонова смес с дебелина 4 см. т 7, Укрепване на канализация м3 15.00, Обратно засипване и уплътняване земни почви м3 132.00, Изкоп с багер за почистване на речно корито с натоварване и превоз на депо на 1,0 км м3 365.00, Почистване, натоварване и превоз строителни отпадъци м3 10.00, Доставка и монтаж на отводнителни канавки 30х30х см м1 35.00 Обект: Изграждане на подпорна стена - Злиевци и нормализиране на достъпа до централната градска част на гр.Априлци, Отсичане и изкореняване единични дървета до Ф60см - /орехи/ бр. 8.00, Изкоп с булдозер в слабо скални почви с преместване ндо 50 л.м. м3 54.00, Изкоп с багер в скални почви с ширина до 1,20м и дълбочина до 2м м3 1 170.00, Изкоп с багер в скални почви с ширина до 1,20м и дълбочина до 2м м3 11.00, Уплътняване дъно на изкоп с хидравлична трамбовка м3 27.20, Доставка и полагане подложен бетон клас С12/15 м3 20.00, Кофраж за основи и стени м2 338.00, Доставка и монтаж на заготвена армировка кг. 4 735.00, Доставка и полагане бетон клас С20/25 за стени и основи м3 84.00, Подливка пред подпорна стена с бетон клас С12/15 бр. 18.00, Двукратна обмазка с горещ битум - хидроизолация на ПС бр. 202.00, Направа на терморазширителни фуги от ЕPS - стиропор 2 см м2 11.00, Направа на барбакани с PVC тръби Ф110 м1 23.00, Направа на дренажна призма от едро ломен камък м3 35.00, Изкоп и натоварване слабо скални маси на самосвал за почистване речно корито покрай десен бряг м3 2 406.00, Превоз на същото до 4 км м3 2 406.00, Обратно засипване и уплътняване речна баластра м3 193.00, Обратно засипване и уплътняване земни почви м3 61.00, Заскаляване пред подпорната стена с едро ломен камък с максимално тегло 60 кг м3 35.00, Доставка и монтаж на предпазна ограда изкоп м2 80.00, Доставка и монтаж на отводнителен улей 30х30 см м1 5.00

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

135804 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Априлци, ул. "Вълко Йонков" и ул."Злиевска"

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът трябва успешно да е изпълнил минимум 1 /един/ обект на строителство с предмет, подобен на предмета на обществената поръчка за период от 5 /пет/ години, считано до датата на подаване на документите за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка Под сходно с предмета на поръчката се разбира: За Обособена позиция № 1: ново строителство, и/или основен ремонт, и/или реконструкция, и/или рехабилитация на пътища, и/или улици, и/или автомагистрали, включващо поне едно пътно съоръжение – мостове, и/или виадукти, и/или др. пътни съоръжения с минимална дължина 5 м. Обособена позиция № 2: строителство на укрепителни, брегоукрепителни, пътноукрепителни мероприятия и укрепителни съоръжения, съдържащи в себе си кофражни, бетонови, армировъчни дейности. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, това изискване се отнася общо за всички участници в обединението. За доказване на горепосочените изисквания, участникът трябва да представи: СПИСЪК по чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП, за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата (Образец № 7), придружен от: посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2. Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, за изпълнение на строежи от: За Обособена позиция № 1: - трета категория, за съответната група (чл.6, ал.1, т.1 от НАРЕДБА № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи)и За Обособена позиция № 2 –: първа категория, за съответната група (чл.2, ал.7 от НАРЕДБА № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи), или еквивалентен документ съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗОП. 3. Участникът трябва да има внедрени следните системи за управление на: • Качеството в строителството според международно признат стандарт ISO 9001 или еквивалент; • Околната среда в строителството според международно признат стандарт ISO 14001 или еквивалент; • Здравето и безопасността при работа в строителството според международно признат стандарт BS OHSAS 18001 или еквивалент.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Предложена цена - 40 % и Срок на изпълнение- 60 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/08/2015 16:40

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/08/2015