Версия за печат

BG-с.Невестино

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Невестино, ул.Владимир Поптомов №17, За: Десислава Йорданова, РБългария 2595, с.Невестино, Тел.: 07915 2230, E-mail: obshtinanevestino@abv.bg, Факс: 07915 2210

Място/места за контакт: с.Невестино, ул. Владимир Поптомов №17

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://obshtinanevestino.kncity.info/index.php/public-invitation/item/42-dostavka-na-hranitelni-produkti-za-nuzhdite-na-dsp-i-tzdg-raina-knyaginya-s-nevestino.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и ЦДГ „Райна Княгиня” с.Невестино, подробно описани в приложение към настоящата публична покана, които приложения са публикувани на профила на купувача. Обекта се възлага на три обособени позиции - Обособена позици 1 - Обект 1 «Плодове и зеленчуци»; - Обособена позици 2 -Обект 2 “Хляб и хлебни изделия” - Обособена позици 3 - Обект 3 “Местни, млечни и други хранителни продукти”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000, 15810000, 15800000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Различни хранителни продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съобразно нуждите на ДСП и ЦДГ, след заявка на всеки отделен продукт. Видовете продукти са описани в приложение към настоящата публична покана, публикувано в профила на купувача.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с.Невестино

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Изискуемите документи към офертата трябва да бъдат представени в оригинал/нотариално заверено копие или съответно заверени от участника копия с думите: „Вярно с оригинала”, подпис и печат. Оферта, се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като ценовото и техническо предложение се представя по отделно за всяка обособена позиция. Върху плика участника посочва: 1. име и адрес на Възложителя; 2. име, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес на кандидата; 3. наименование на предмета на процедурата; 4.обособената/ите позиция/ии, за която се участва. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик, не се приемат от Възложителя и не се разглеждат. Всеки кандидат може да участва за една, две или повече обособени позиции. Офертата съдържа: Административни сведения - по образец- оригинал, с подпис и печат на всяка страница; Техническа оферта/предложение по образец- оригинал, с подпис и печат на всяка страница; Ценова оферта/предложение по образец - оригинал, с подпис и печат на всяка страница. В ценовата оферта се попълва общата стойност на всички видове стоки по всяко едно приложение за съответната обособена позиция, за която се кандидатства. В общата стойност се включва сбора на всички цени за оферираните стоки. Сбора от цените за всички видове стоки е базата, на която се получава обща цена на всички продукти. Към образеца задължително се прилага попълено техническо задание - оригинал, подписано на всяка страница за конкретният обект – обособена позиция. Задължително е попълването и предлагането на цена за всеки един продукт във всяко едно приложение за съответната обособена позиция. При сключване на договора и по време на изпълнението му се прилага предложената абсолютна сума за стоката – крайна стойност за доствка, която не може да бъда променяна по време на действие на договора за доставка.; Доказателства за технически възможности на участника – представят се следните документи: - Участникът следва да притежава удостоверение за регистрация на обектите за търговия с храни съгл. чл. 12 от Закона за храните издадено от Българска агенция по безопасност на храните – за всеки вид храни, и съобразно обектите, за които се кандидатства, като в уверение на това представя заверено копие от удостоверението; - Участникът следва да притежава/има на разположение специализирани транспортни средства, както и удостоверение за регистрация на транспортно средство съгл. чл. 6 от Регламент (ЕО) № 852/2004 год. издадено от Българска агенция по безопасност на храните, ведно с документ за собственост или договор за наем , както и документ за собственост или договор за наем за хладилно оборудване /в случай, че е приложимо за съответният обект/ При сключване на договора за изпълнение, участника представя документи, удостоверяващи горните обстоятелства.Участикът следва да декларира, че доставяните хранителни продукти да отговарят на изискванията на Закона за храните, БДС, техническата спецификация задължително ще бъдат придружени с документ, удостоверяващ произхода на храните и документ за качество и безопасност и срок на годност.Горните обстоятелства се декларират в техническото предложение - оригинал, с подпис и печат на всяка страница. Критерии за оценка на предложенията – най-ниска цена. Взема се предвид сбора от единичните цени за всеки вид стока в обособената позиция, които се сумират и на база получената обща цена на всички продукти се класират участниците, като на първо място се поставя подалият най-ниска цена и т.н.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/08/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, приложени към настоящата покана са публикувани на профила на купувача. Място за получаване на офертите - с.Невестино, ул."Вл.Поптомов" № 17, ет.2 -деловодство. Дата, час и място на отваряне на офертите - 17.08.2015г. от 11,00ч. в с.Невестино, ул."Вл.Поптомов" № 17, ет.2 - заседателна зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/08/2015