Версия за печат

BG-Луковит

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: гл. експерт ППОП А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: Lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.Lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg/obshtestveni-porachki-profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop/106-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на канцеларски материали и офис-консумативи за нуждите на общинска администрация – Община Луковит” по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали”; 2. Обособена позиция № 2: „Доставка на офис принадлежности“ включени в Списъка на произвежданите и доставяни стоки, които се възлагат на специализираните преприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на ЗОП. 3. Обособена позиция № 3: „Доставка на офис-консумативи”. Подробно описание на предмета на обществената поръчка се съдържа в т. 2.2 „Технически спецификации” – Списъци по съответните обособени позиции/ т. 2.2.1; т. 2.2.2 и т.2.2.3/.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22800000, 30141000, 30234300, 22600000, 22851000, 22852000, 30190000

Описание:

Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
Калкулатори
Компактдискове (CD)
Мастило
Класьори
Папки за сортиране
Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По обособени позиции както следва: 1.По Обособена позиция №1 –„Доставка на канцеларски материали”- 15 500 лева без ДДС; 2.По обоосбена позиция № 2 – „Доставка на офис принадлежности“ – 15 000 лева без ДДС; 2. По Обособена позиция №2 –„Доставка на офис-консумативи”- 15 000 лева без ДДС; Доставката на консумативи се извършва по заявка на възложителя, в срок от три работни дни от получаване на заявката за общинската администрация на Община Луковит. ! Възложителят не се задължава да поръча всички прогнозни количества от артикулите по горните списъци ! При възникнала необходимост от доставка на артикули, които не са описани в техническата спецификация, същите могат да се доставят на цените от каталога или ценовата листа на изпълнителя, след приспадане на отстъпката, предложена в техническото предложение на избрания за изпълнител участник.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Луковит, Община Луковит

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в настоящата обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците се представлява от определеното/ите по закон лице/лица или от специално упълномощено/и с нотариално заверено пълномощно лице/а. Преференциални правила за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания: При участие за обособена позиция № 2 Доставка на офис принадлежности“ запазена по реда на чл.16г от ЗОП за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Определените критерии за подбор не се прилагат за кандидати и участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. Когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в РСПКХУ или еквивалентен регистър, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват. Декларираното от участника вписване в РСПКХУ или еквивалентен регистър е необходимото и достатъчно условие, за да бъде приложен към него преференциалният режим. Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил доставка (минимум една), с предмет еднакъв или сходен* с предмета на поръчката, за последните 3 години или от датата на която е учреден и е започнал дейност, считано от крайния срок за подаване на оферти. Участникът следва да представи фирмения си каталог/ценовата си листа. Списък на представените документи, попълнен, подписан и подпечатан от участника по образец - Приложение № 2; Представяне на участника по образец - Приложение № 1, Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. Декларация за участието на подизпълнители по образец. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (в случай, че участникът е заявил участие на такъв).Всеки участник има право да представи само една оферта – за една, няколко или всички обособени позиции. Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а – с нотариално заверено пълномощно, като в офертата се прилага оригинал или копие на пълномощното (заверено от участника) от представляващия дружеството. Техническо предложение по образец. Ценово предложение се подготвя по образец. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.16, 17, се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по т.18 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието с критериите за подбор по т.18. Предложението следва да бъде валидно със срок минимум 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в поканата за представяне на оферта. Предлаганите консумативи за офистехника (тонеркасети и барабани) да бъдат оригинални, т.е. да са произведени от производителя на техниката, или да са техни еквиваленти. Срок за изпълнение 12 месеца.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/08/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът за получаване на оферти е 17.00 ч. на 07.08.2015 г. Офертите да бъдат отворени на: 11.08.2015г. от 13:00ч. в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4 при условията на чл.101г, ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/08/2015