Версия за печат

BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) Добрич, улица „Независимост” № 5, ет. 4, За: д-р Бисерка Атанасова Пачолова, България 9300, Добрич, Тел.: 058 654500, E-mail: dobrich@dob.nhif/bg, Факс: 058 654555

Място/места за контакт: Добрич, ул. Независимост № 5, ет. 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/484.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Текущ ремонт на фасадна каменна облицовка на сградата на РЗОК – шпакловка, шлайфане и импрегниране.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45262650

Описание:

Работи по външни защитни покрития


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Текущият ремонт се състои от цялостно шпакловане на около 215 кв. м. фасадна каменна облицовка с фугираща смес за външно приложение с цвета на камъка до запълването на фуги, пукнатини и шупли.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

5833 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Добрич

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Фугиращата смес трябва да е сертифицирана с маркировка за Европейско съответствие (CE), да е с категоризация тип CG2 WA според 13888 и да е подходяща за външно приложение. Импрегнаторът трябва да е сертифициран с маркировка за Европейско съответствие (CE) като хидрофобен импрегнатор, според EN 1504-2. Не трябва да създава мокър ефект. Хидрофобният импрегнатор да се нанесе минимум на 2 слоя. Всички материали, които ще бъдат вложени при изпълнение на обществената поръчка, трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба. Строителната площадка да се почиства от строителни отпадъци ежедневно в края на работния ден, а строителните отпадъци да се извозват периодично. След окончателно завършване на работата да се изхвърлят всички строителни отпадъци. При осъществяване на ремонтните работи, всички съществуващи елементи от сградата да се пазят от повреди, увреждащи тяхната експлоатационна годност. Всички повреди, причинени поради недобра организация или небрежност от работниците на Изпълнителя се възстановяват от Изпълнителя за негова сметка. При изпълнение на строително-монтажните работи да се има предвид следното: Демонтажните видове работи и тези СРР, чието изпълнение е свързано с отделяне на високо количество прах, създаване на значителен шум и вибрации, да се извършват по възможност в периодите преди 9,00 часа, между 12,00 – 13,00 часа и след 17,00 часа в делнични дни. В съботни, неделни и почивни дни тези работи могат да се изпълняват през целия ден. Ползването на вода за строителни и битови нужди ще се осъществява от съществуващата водопроводна мрежа. Всички СРР следва да се изпълняват според действащите правила на норми за строителството, за противопожарна безопасност и безопасност на труда. Изпълнителят следва да представя на Възложителя необходимата документация за освидетелстване, отчитане и заплащане на СРР – актове, подробни количествени сметки за извършените видове СРР, сертификати на вложените материали и др., съгласно Наредба № 3/2003г. към ЗУТ и действащите нормативни актове. Гаранционният срок за всички СРР следва да бъде не по-кратък от срока, определен от Наредба № 2/2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/08/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да подготвят своята оферта в съответствие с изискванията, посочени в Глава осма „а“ от ЗОП – възлагане на обществени поръчки чрез публична покана и в съответствие с изискванията на възложителя. 2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 3. Офертата и всички документи, приложени към нея трябва да бъдат на български език. За преводите на документи на български език важат следните изисквания: - Изисква се официален превод на български език на удостоверението за регистрация на участника (или документ за самоличност) и преводи на другите документи. Всички документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български език. 4. Всички документи, които участникът представя с офертата, следва да бъдат във вида, определен в настоящата документация за участие. 5. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени от участника с гриф "Вярно с оригинала", свеж печат и подпис от лице с представителни функции. 6. Офертата и всички документи и предложения, приложени към нея трябва да бъдат подписани от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено/и лице или лица с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощилото го лице, което се представя към офертата. 7. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията за подаване на офертата, посочени в Публичната покана и документацията за участие в поръчката. 8. Офертата се представя от Участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. 9. Офертата се поставя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва предмета на поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес (e-mail), както следва:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/08/2015