Версия за печат

BG-Луковит

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: гл.експерт ППОП А.Цветанова, Р. България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: www.lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит, ул. Възраждане № 73, гр. Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg/obshtestveni-porachki-profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop/103-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предоставяне на правни консултации на Община Луковит.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79100000

Описание:

Юридически услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Услугата е за предоставяне на консултантски услуги на Община Луковит за обезпечаване дейността на отделите на общинската администрация, включващо текущо съгласуване на документи и преписки на общинската администрация; предоставяне на становища относно текущи правни въпроси по Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Закона за общинската собственост, Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Закона за устройство на територията, Закона за гражданската регистрация и всички действащи нормативни актове, свързани с дейността на администрацията; участието на правоспособни юристи в заседанията на специализирани комисии на Община Луковит по отделни области, съобразено с тяхната специализация, опит и специфични познания; подготовка и съгласуване административни и нормативни актове; изготвяне на договори и други документи от документооборота на общинската администрация; изготвяне на документи и провеждане на процедури по ЗОП; предоставяне на текущи консултации на служители на администрацията на Община Луковит по повод основните дейности на общинската администрация: общинска собственост, местни данъци и такси и др.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Луковит, град Луковит

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Право на уч. има всяко бълг. или чужд. физическо или ЮЛ, както и техни обединения, което отговаря на изискванията на ЗОП и обявените в обществената поръчка изисквания. В случай, че участникът участва като обединение, изброените изисквания, ще се прилагат за обединението като цяло.Техн. изисквания: 1.1.Участникът за последните 3 г., считано от крайния срок за подаване на офертите (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), да е изпълнил мин. 3 договора за предоставяне на юридически услуги, сходни с предмета на поръчката. „Сходни” са договорите за предоставяне на комплексни юридически консултации на общини, включващи консултации по повод основните дейности на общинската администрация: общинска собственост, местни данъци и такси, обществени поръчки и др. 1.2.Експертен състав: Участникът следва да притежава екип от минимум трима правоспособни юриста. Експертите следва да докажат опит в предоставянето на консултантски услуги на общини. Екипът на участника следва да e съставен от експерти с мин. следните компетенции и придобит опит както следва: 1.2.1.Ключов експерт 1 Юрист: Квалификация: Висше юридическо образование - правоспособен юрист. Не по-малко от 10 г. стаж по специалността. Най-малко 3 г. проф. опит в предоставянето на консултантски услуги на общини. 1.2.2 Ключов експерт 2:Юрист: Квалификация: Висше юридическо образование - правоспособен юрист. 1.2.3 Ключов експерт 3:Юрист: Квалификация: Висше юридическо образование - правоспособен юрист. Експертите да са участвали в изпълнението на договори за предоставяне на юридически услуги, сходни с предмета на поръчката. Документи, които следва да се представят от Участника: 1 За доказване съответствието на експертите с посочените изисквания - достатъчно доказателства, които в съвкупност следва да доказват изпълнението на изискванията към съответния експерт, напр: дипломи, сертификати, дог., референции, трудови книжки, приемо-предав. протоколи за извършена работа и др. и автобиография за всеки експерт; Техническа оферта, по обр.; Ценова оферта, по обр.; Док. за актуалното състояние на участника или ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР – за ЮЛ или ЕТ. Чужд. лица представят в легализиран превод еквивалентен документ от съд. или адм. орган от държавата, в която са установени.1.3. Офис помещения и оборудване: Възложителят - Община Луковит ще предостави две работни места на експертите в офис в община Луковит, оборудвана с необходимата техника. Изпълнителят следва да има оборудван офис в община Луковит за непрекъснатото правно обслужване на администрацията на общината на място. Изпълнителят е задължен да осигури цялата административна, секретарска, координационна и друга подкрепа на експертите. Всички разходи в тази връзка се считат за включени в общата ценова оферта на Изпълнителя (респективно цена на договора). 1.4. По повод основните дейности на общинската администрация: общинска собственост, местни данъци и такси участникът следва да осигури ежедневно присъствие на негов представител на място в администрацията на Община Луковит, както и да осигурява преглед на документи, свързани с изпълнение на възложените дейности. 1.5. Участникът следва да подсигури експертно присъствие на определените за изпълнение експерти за изпълнение на поръчката на място минимум два пъти седмично.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка на всеки участник се получава като сбор от оценките по всички показатели, в съответствие с определената им относителна тежест, по следната формула: Ко = Тi + Фi , където:Ко – комплексната оценка на офертата на i-ия участник;Тi – техническата оценка на офертата на i-ия участник;Фi – финансовата оценка на офертата на i-ия участник.2. Показатели и относителната им тежест:2.1. Техническата оценка Т се формира като сбор от оценката на Техническите предложения по подпоказатели: П1 – „Подход за организация и управление на одитната дейност“ и П2 – „Методика за оценка и управление на рискове и допускания, оказващи влияние върху изпълнението на поръчката, и мерки за управление на рисковете“, съгласно посочената в методиката система от критерии и точки и приложените към нея таблици. Нейната максимална стойност е 60 точки.За всеки подпоказател се поставят точки. Максималният брой точки по всеки подпоказател е 30 т., а максималният брой точки по показател „Техническата оценка“ възлиза на 60 т. Оценката на Техническото предложение се извършва по Таблица за Техническа оценка Общият брой точки по показателя Техническа оценка се получава по следната формула: Тi = П1 + П2, където:Т е техническата оценка П1 е „Подход за организация и управление на одитната дейност“; П2 е „Методика за оценка и управление на рискове и допускания, оказващи влияние върху изпълнението на поръчката, и мерки за управление на рисковете“; i e i–тия участник. Техническата оценка на всеки участник представлява средно-аритметичният брой получени точки за всеки един участник въз основа на общия брой точки от индивидуалните оценки на членовете на комисията за съответната оферта се разделя на броя на членовете на комисията (оценителите). 2.2. Финансова оценка – Фi. Оценката на ценовото предложение се изчислява по следната формула: Фi = Pmin/Pi*40, където:Ф е оценката на ценово предложение;Pmin е най-ниското ценово предложение, предложено от участник; Pi е ценово предложение на i-ия участник; i е i-ия участник.Максимална оценка по показател Фi, която може да получи участника с най-ниско ценово предложение е 40 точки.2.3. Обща оценка – Е.Комплексната оценка се получава въз основа на сбора от стойностите на техническата оценка и финансовата оценка, като максималният брой точки, който може да получи участник в процедурата е 100 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/08/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 календарни месеца. Срок на валидност на офертните предложения – 90 дни. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: op.lukovit.bg, рубрика "Профил на купувача”. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес : гр. Луковит, ул.”Възраждане” 73 не по-късно от 17.00 часа на 03.08.2015 год.Офертите да бъдат отворени на: 04.08.2015г. от 11:00ч. в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4 при условията на чл.101г, ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/08/2015