Версия за печат

BG-Долна Митрополия

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Долна Митрополия, ул. Св.св. Кирил и Методий № 39, За: Поля Цоновска - Кмет на Община Долна Митрополия, Пепа Герашка - Директор Дирекция ОССИКИ, Р България 5855, Долна Митрополия, Тел.: 06552 2506, E-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, Факс: 064 680704

Място/места за контакт: Община Долна Митрополия, област Плевен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dolnamitropolia.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150723zwSn426412.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изграждане на параклис в УПИ І, кв. 3 в село Биволаре, община Долна Митрополия“ В обхвата на поръчката са включени следните подобекти: • Подобект №1: „СМР за изграждане на параклис в УПИ І, кв. 3 по плана на с.Биволаре, община Долна Митрополия“; • Подобект №2: „Благоустрояване на прилежащия терен на параклис в УПИ І, кв. 3 по плана на с.Биволаре“ Забележка: Финасирането на Подобект №2: „Благоустрояване на прилежащия терен на параклис в УПИ І, кв. 3 по плана на с.Биволаре“ към момента на откриване на настоящата процедура не е осигурено. Изпълнението на предвидените СМР за подобекта ще започне след като Община Долна Митрополия осигури необходимите за това средства в общинския бюджет, за което на Изпълнителя ще бъде изпратено допълнително възлагателно писмо от страна на Възложителя .

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45212000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на поръчката включва извършване на строително-монтажни работи за изграждане на нова сграда – православен параклис в УПИ І, кв. 3 по регулационният план на с.Биволаре, община Долна Митрополия с разгъната застроена площ 43.21 кв.м. Съгласно проектната документация , неразделна част от настоящата документация, строително-монтажните работи включват следните дейности: Част Конструктивна • Земни работи; • Кофражни работи; • Армировъчни работи; • Бетонови работи; • Покривни работи. Част Архитектура • Зидарски работи; • Вътрешни работи– мазилка по стени и тавани; шпакловка по стени и тавани; боядисване с акрилни бои; замазки и подови настилки и др. СМР; • Доставка и монтаж на РVС дограма за прозорци и алуминиева дограма за врати; • Строителни работи по фасади- изолация на фасадни стени; Направа на външна мазилка; боядисване с минерални бои; каменна облицовка цокъл и др. СМР; Част Електро • Изграждане на външно ел. захранване и Вътрешна електро инсталация; • Изграждане на мълниезащита; Част ВиК • Изграждане на външно водопроводно захранване и Вътрешна водопроводна инсталация; • Изграждане на канализация на сградата. Част Вертикална планировка • Направа стълби; • Изграждане рампа за инвалиди; • Настилка от бетонови плочи и бетонови павенца. Конкретните видове и количества СМР са подробно описани и количествено измерени в приложените Количествени сметки за всеки конкретен подобект, неразделна част от настоящата документация. Предлаганата цена за всеки подобект не може да надхвърля следните пределни стойности без ДДС: 1. Подобект №1: „СМР за изграждане на параклис в УПИ І, кв. 3 по плана на с.Биволаре, община Долна Митрополия“ – прогнозна стойност 57 967,50 лв. без ДДС; 2. Подобект №2: „Благоустрояване на прилежащия терен на параклис в УПИ І, кв. 3 по плана на с.Биволаре“ - прогнозна стойност 12 032,50 лв. без ДДС Забележка: Подобект № 1 и Подобект № 2 са отделни части на обект: „Изграждане на параклис в УПИ І, кв. 3 по плана на с.Биволаре, община Долна Митрополия“. За обекта е разработен и одобрен технически проект по части „АС“, „Конструкции“„Ел.“, „ВиК“, „Вертикална планировка“ и „ПБЗ“, които са приложени към Документацията за участие в публичната покана. Към момента на публикуването на прцедурата финасирането на Подобект №2 „Благоустрояване на прилежащия терен на параклис в УПИ І, кв. 3 по плана на с.Биволаре“не е осигурено и в частта за този подобект договорът ще бъде сключен под условие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

70000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Мястото за изпълнение на поръчката е село Биволаре, община Долна Митрополия, област Плевен.

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Общи условия за участие -•Участник в настоящата процедура за възлагане на общ. поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. •При сключване на договора определеният изпълнител следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП, декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.5 от ЗОП и валидна за срока на договора застрахователна полица „Професионална отговорност”, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в строителството. 2. Изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри - Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти „пета категория”- „първа група” съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква а) от ЗУТ, издадено съгласно Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2006 г. и Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, обн. ДВ, бр. 101/22.11.2013 г., или еквивалентна регистрация в държавата, в която са регистрирани. 3. Технически възможности - 1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 год., считано от датата на подаване на офертата строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката на минимум 1 обект (обекти от 1 група, V категория, строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква "а" или по висока категория). 2. Участникът следва да разполага към момента на подаване на офертата и през целия период на осъществяване на обекта на поръчката, със собствени или наети ръководни служители, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка, включващ минимум: - технически ръководител – един, с висше образование, квалификация строителен инженер със степен „магистър” или строителен техник с четиригодишен курс на обучение или еквивалентна образователна/професионална квалификация за дипломи придобити извън Република България; - длъжностно лице по безопасност и здраве – един, с придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ, притежаващ валидно към датата на подаване на офертата удостоверение за завършен курс на обучение съгласно Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Документи, с които се доказват горепосочените изисквания: 1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, считано до датата на подаване на офертата, който включва предмета на строителството, обхвата и обема на работата, вкл. кратко описание на извършваните дейности, датата на започване и приключване на работата по него, мястото на извършване на строителството и Възложителя - попълва се Приложение №5. Списъкът трябва да бъде придружен с документи, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП; 2. Списък -декларация на ръководните служители, които ще участват в изпълнението на поръчката – Приложение №6, в която са посочени образованието, професионалната квалификация и позицията при изпълнение на поръчката на предложените експерти. Към офертата си участникът представя график за изпълнение на СМР- Линеен календарен план - изготвя се поотделно за подобект№ 1 и за Подобект № 2.Линейният календарен план е график за изпълнение на конкретните строителни работи, който трябва да прецизира съответните дейности, по дати, разпределение на човешки и технически ресурси и т.н., както и да е съобразен с технологичната последователност на стр. процеси. Календарният план следва да показва последователността, продължителността и разпределението във времето на предвидените работи на всеки подобект и на обекта като цяло.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Методика за определяне на комплексната оценка. Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, който може да получи дадена оферта е 100 точки. На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата. „Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 1. Срок на изпълнение – И 100 относителна тежест - 40 % 2. Срок за реакция при необходимост от отстраняване на гаранционни дефекти - Р 100 относителна тежест - 20 % 3. Ценово предложение – Ц 100 относителна тежест - 40% Класирането на офертите се извършва във възходящ ред на получената комплексна оценка по формулата: КО = И х 40 % + Р х 20% + Ц х 40 %. Преди да пристъпи към оценяване на показателите от Техническото предложението за изпълнение на поръчката на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на настоящите указания за участие в публичната покана. Комисията предлага за отстраняване от поканата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.Всеки един от показателите на техническата оценка се формира по следния начин и при следните условия. И – Срок за изпълнение на поръчката - Показателят отчита срока за изпълнение на поръчката – Възможна максимална оценка – 100 точки. Тегловен коефицент в КО – 40% и се изчислява по формулата:И = (Иmin/Иi) х 100, където• Иmin – формирания най-краткия срок за целите на процедулата в календарни дни съгласно предложението за изпълнение на поръчката на участника, предложил най-кратък срок за изпълнение предмета на поръчката като средно аритметичен сбор от предложените срокове за отделните подобекти; • Иi – формирания срок за целите на процедулата в календарни дни, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник;Предложеният срок за изпълнение на предмета на поръчката следва да не е по-дълъг от 120 календарни дни за Подобект №1 и 60 календарни дни за Подобект №2. Участници, които предложат срокове, по-дълги от поставените максимални срокове за изпълнение, както и срокове, несъответстващи показаните в линейния календарен график, ще бъдат отстранявани, поради неспазване на това предварително обявено от възложителя в условие. Р – Срок за реакция при необходимост от отстраняване на гаранционни дефекти - Предложението по този показател задължително се посочва в календарни дни. Срокът за реакция при установени дефекти в гаранционния срок представлява времето необходимо на участника от момента на известяване за установения дефект до реалното мобилизиране на необходимия ресурс и стартиране на място на отстраняването на същия. Участникът предложил най–кратък срок за реакция при отстраняване на дефекти получава възможния максимален брой точки по показателя – 100 точки. Тегловен коефицент в КО - 20%. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата: Р = (Pmin/Pi) х 100, където Pi – предложеният срок за реакция при необходимост от отстраняване на гаранционни дефекти в календарни дни, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник; Pmin – минималният предложен срок за реакция при необходимост от отстраняване на гаранционни дефекти в календарни дни, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на участника, предложил най-кратък срок за реакция. Ц - Ценово предложение - Участникът предложил най – ниска обща цена за изпълнение на поръчката, получава максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40%. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата: Ц = (Цmin/Цi) х 100, където:Цi е предложената обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник;Цmin е най-ниската предложена обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/08/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На профила на купувача. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва наименованието на поръчката, за която подава оферта, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail. Пликът трябва да съдържа следните документи: •Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; Представяне на участника – попълва се Приложение №1, което включва: а) посочване на ЕИК по чл. 23 от ЗТР в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.б) доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП - Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за обекти „пета категория”- „първа група” съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква а) от ЗУТ, издадено съгласно Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2006 г. и Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, обн. ДВ, бр. 101/22.11.2013 г. или еквивалентно;•Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) - оригинал;• Копие на договора за обединение, при участник обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.• Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката – попълва се Приложение №2;• Декларация от подизпълнител (в случаите, когато е приложимо), че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Прилож. № 3;• Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор - попълва се Приложение №4;• Списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, считано до датата на подаване на офертата, който включва предмета на строителството, обхвата и обема на работата, вкл. кратко описание на извършваните дейности, датата на започване и приключване на работата по него и мястото на извършване на строителството - попълва се Приложение №5. Списъкът трябва да бъде придружен с документите, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП. • Списък -декларация на ръководните служители, които ще участват в изпълнението на поръчката – Приложение №6, в която са посочени образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на предложените експерти. • Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение №7, което трябва да бъде придружено от: 1. Линеен календарен план, придружен с Диаграма на работната ръка. 2.Списък –декларация на всички материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнение на поръчката с посочване на вида, търговското наименование, производител, доставчик и обща количество за влагане, съобразно подробната КС за изпълнение на СМР; 3. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - в свободен текст, ако е приложимо. Ценово предложение - Приложение №8 - придружено от:1. Количествено-стойностни сметки /КСС/ за всеки подобект - Приложение №9 - попълнено и подписано, оригинал; 2. Анализи на единичните офертни цени за всички видове строителни работи, включени в КСС – заверени от участника; ВАЖНО! Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 04.08.2015 г. от 11:00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/08/2015