BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД, бул. Васил Априлов №15А, За: Екатерина Манчева, Ива Панайотова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Място/места за контакт: бул. Васил Априлов №15А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150723AGNY666930.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка и монтаж на стационарен криостат с вграден микротом и криокамера”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33100000

Описание:

Медицинско оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

по спецификация

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

64000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 15а – База 1

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

4.1.Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или копие от документ за самоличност, когато участникът е едноличен търговец; 4.2. Документ за регистрация по ЗДДС /ако е регистриран/ - заверено копие от участника; 4.3.Да е оторизиран от производителя /производителите за продажба и ремонт на предлаганата медицинска техника, от които да е видно, че участникът има предоставени права за продажба и извършване на сервизна поддръжка на медицинската техника съдържаща се в офертата му. Доказва се с оторизационен документ, копие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала". В случай, че оторизационния документ е издаден на чужд език, съдържанието му следва да бъде представено в официален превод на български език. 4.4. Списък на доставките, извършени през последните 3 (три) години – 2012 г., 2013 г. и 2014 г., които са еднакви или сходни с предмета на поръчката. Предоставя се под формата на удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 4.5.Референции за добра търговска репутация за извършени доставки, обект на поръчката, за нуждите на лечебни заведения за болнична помощ през 2014 или 2013 г., надлежно издадени, подписани от законния представител на съответното лечебно заведение (в оригинал или във формата на заверени копия с печат и гриф „Вярно с оригинала" - минимум три броя референции.4.6. Декларация /свободен текст/ за наличието на техническо оборудване, с които разполага участникът за изпълнението на обществената поръчка.4.7. Участниците следва да разполагат с квалифицирани и правоспособни сервизни специалисти, което се доказва със списък на сервизните специалисти по длъжности заети с монтажа и гаранционното сервизно обслужване на апаратурата, придружено със заверено копие с печат и гриф „Вярно с оригинала" на документите доказващи тяхното образование и професионална квалификация – сертификати издадени поименно от фирмата производител на апарата. 4.8.Декларация /свободен текст/ за нанесена "СЕ" маркировка върху медицинската апаратура, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл. 15 от ЗМИ.4.9. Декларация за съответствие с / Directive / 98/79/ЕС in Vitro Diagnostic Medical Devices/ - от производителя на предлаганата апаратура, копие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала"/ придружено с превод на български език; 4.10.Сертификат за съответствие на ISO 13485:2003 или еквивалентен за производителя / във формата на копие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала"/ 4.11. Документ за UV дезинфекция от оторизиран орган издаден на производителя на предлаганата медицинска техника. заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала"/ придружено с превод на български език; 4.12. Инструкция за употреба на български език придружено с каталог или брошура на предлаганата медицинска апаратура, от което да е видно пълната техническа характеристика.4.13. Сертификат ISO 9001:2008 на участника, или еквивалентен, удостоверяващ прилагане на система за управление на качеството в областта на търговията и сервизното обслужване на медицинска апаратура - представя се заверено копие от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала". 4.14. Валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия издадено от ИАЛ на името на участника – представя се заверено копие от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала". 4.15. Техническо предложение. Участника представя Техническо предложение в свободен текст, в което описва с подробности и детайли техническите параметри и възможности на предлаганата апаратура съобразно Техническата спецификация /Приложение № 1/ на Възложителя. Продължение в Допълнителна информация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

„икономически най-изгодна оферта”. К1 –Цена на медицинската апаратура - 45т. К2 - Срок на доставка – 25 т. К3 – Срок на предоставяната гаранция – 30 т. Методика за определяне на комплексната оценка (КО): К1 – Цена на медицинската апаратура - 45 т. Този критерий се изчислява и по следната формула: К1 = (К1 минимум / К1 конкретна)* 45 К2 - Срок на доставка - 25 точки Този критерий се изчислява по следната формула: К2 = (К2 минимум/ К2 конкретна)*25 К3 – Срок на предоставяната гаранция от производител: - При представена гаранция от 12 месеца – 5 точки - При представена гаранция от 18 месеца - 10 точки - При представена гаранция от 24 месеца - 15 точки Максимум точки по критерия - 30 т. Комплексна оценка: КО = К1 + К2 + К3 Участникът, събрал максимален брой точки, се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/08/2015 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

4.16. Ценово Предложение – /свободен текст/ 4.17.Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от Закона за обществените поръчки /Приложение № 2/ 4.18. Декларация /свободен текст/ за срок на предоставяната гаранция. 4.19. Декларация /свободен текст/ за срок на доставка. 4.21. Декларация /свободен текст/ за съгласие с клаузите на проекта на договора.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/08/2015