Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. Цар Освободител №1, За: инж. Милко Харалампиев, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: mharalampiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-021.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Основен ремонт сгради-общинска собственост и прилежащите им площи и съоръжения за детски градини и ОДЗ (в т.ч и изпълнение на дейности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и кухненски блокове) – ремонт кухненски и административен блок ЦДГ „Здравец”, гр. Кермен, Община Сливен”.С ремонта се предвижда да се извършат следните СМР: І. Покрив - кухненски блок и административен блок:Демонтаж ламаринена обшивка бордове;Доставка и монтаж на еднопластова хидроизолационна мембрана Флагон ЕР/РР 1,2 мм. или еквивалентна в т.ч. подложка от геотекстил и всички свързани с това дейности и материали;Обшивка бордове с поцинкована ламарина с ширина 40 см.;Укрепване на PVC мембрана с метална шина върху бордове и по калканни зидове;Ревизия на отводнителни тръби от покрив;Доставка и монтаж на воронка за саниране на покриви, с маншет за хидроизолация от твърдо РVС съгласно приложен детайл или еквивалентна;Възстановяване на отдушници - PVC тръба с шапка (капачка);Демонтаж на гръмоотводна инсталация;Направа гръмоотводна инсталация, с активна глава по проект на изпълнителя;Протокол от лицензирана лаборатория за замерване на заземлението;ІІ. Кухненски помещения:Разваляне настилка от мозаечни плочи;Начукване мозайка по подове;Циментова замазка по подове;Направа настилка от теракотни плочи с размери 33/33 см.;Направа первази теракотни плочи с височина 10 см.;Разваляне облицовка от фаянсови плочи по стени;Направа на вътрешна вароциментова мазилка по стени;Облицовка стени с фаянсови плочи с H=2.60м; Стъргане латекс по стени и тавани;Гипсова шпакловка по стени и тавани;Боядисване с латекс по стени и тавани;Демонтаж нафтова горелка и кухненска печка; Демонтаж нафтов резервоар;Предаване на добитите метали в склад на Община Сливен;Демонтаж подов сифон ф 100;Демонтаж подов сифон ф 50;Доставка и монтаж полипропиленови тръби и фитинги на челна заварка в канали Ф 20 мм.;Доставка и монтаж PVC тръби и фитинги ф50;Доставка и монтаж PVC тръби и фитинги ф100; Доставка и монтаж подов сифон ф 100;Доставка и монтаж подов сифон ф 50;Демонтаж тоалетна мивка;Доставка и монтаж тоалетна мивка, комплект;Доставка и монтаж мивка с шкаф, комплект в стая за персонал;Доставка и монтаж смесителна батерия; Доставка и монтаж душ батерия;Доставка и монтаж ел. бойлер 80 л.;Демонтаж тоалетно гърне с казанче; Доставка и монтаж тоалетно гърне с казанче; Демонтаж прозорци;Демонтаж вътрешни прозорци (шубер);Демонтаж врати; Доставка и монтаж неотваряеми PVC прозорци 90/115;Доставка и монтаж двустранно отваряеми PVC прозорци 90/115; Доставка и монтаж стационарен комарник 90/115 - 8бр.;Обръщане външна дограма - прозорци, отвътре;Обръщане външна дограма - прозорци, отвън;Доставка и монтаж вътрешна PVC врата 90/260, отваряема плътна част 90/200, остъклена част 90/60;Ремонт на входна метална врата 90/260 - пълнеж с минерална вата и ламаринена обшивка;Боядисване с блажна боя на метални врати;Доставка и монтаж вътрешни PVC прозорци (шубер);Подмяна на кухненски прозоречен вентилатор с реверсивен модел GX9-EC6H на Air Trade Centre или еквивалентен, в т.ч. и на прозоречен сандвич панел;Направа ръчен изкоп за основа под провокирани зидове (съгласно Детайл "А");Доставка и полагане на бетон клас С12/15 (В15), включително транспорт (съгласно Детайл "А");Уплътняване с монтажна пяна на фуга м/у зид и плоча;Изхвърляне на строителни отпадъци;ІІІ. Аспирация кухня: Доставка и монтаж на покривен смукателен вентилатор, с куплиран двигател, за външен монтаж, за маслени и влажни пари с параметри 2700 м3/ч, 350 Ра;Направа и монтаж в коминно тяло на квадратен въздуховод от неръждаема ламарина;Доставка и монтаж на кухненски смукател,островен тип с 4 бр. филтри от неръждаема стомана, р-ри 1400х1200х400мм от каталог на ф-ма "Робуста", гр. Пловдив или еквивалентен;Ревизия и възстановяване на отоплителна инсталация кухнески блок;ІV.Вътрешен ремонт тоалетна за персонал:Разваляне настилка от мозаечни плочи;Циментова замазка по подове и други дейности, посочени в документацията.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете и количества СМР, необходими за основния ремонта, са подробно описани в количествена сметка - Приложение № 1. Към документацията са приложени: Детайл "А" – Приложение № 2 и тип на воронка за саниране на покриви с РVС мембрана – Приложение № 3.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

52000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦДГ „Здравец”, гр. Кермен, Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи:1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ - споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка; 2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3. Техническо предложение - Образец № 2;Към Техническото предложение се прилага Технологично-строителната програма – Образец № 2.1, която трябва да съдържа:1.Технология и организация на изпълнението на строителството;2.Организация на ръководството на обекта (ключовия персонал);3.Мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.4. Ценово предложение - Образец № 3;5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4, от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.6. Всеки участник трябва да докаже регистрацията си в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен регистър, в държавата в която е установен или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален закон.Регистрацията в Централния професионален регистър следва да е с обхват на вписване първа група, ІV категория.Участниците, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, могат да представят еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени.7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:7.1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата (по образец), а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; Минимални изисквания: Всеки участник трябва да притежава признат опит в строителството и да е изпълнил поне 1 (едно) строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка са следните: 1.Технологично–строителна програма К1-тежест в комплексната оценка 30 точки;2.Предложена цена К2–тежест в комплексната оценка 60 точки;3.Срок за изпълнение К3–тежест в комплексната оценка 10 точки.Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула:К = К1+ К2 + К3.Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100. Показател К1 – „Технологично – строителна програма”-тежест 30 точки (максималният брой точки по този показател е 30 точки), определен по следния начин:Комисията разглежда технологията и организацията на изпълнението на строителството; организацията на ръководството на обекта (ключовия персонал) и мерките по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, след което извършва оценка, съгласно Таблица за оценка по показателя: К1 - Технологично – строителна програма, от документацията за участие.Оценките на участниците, по този показател, следва да бъдат подробно мотивирани за гарантиране на безпристрастност, обективност и прозрачност в работата на комисията.Оценката на показателя К1 - Технологично – строителна програма се определя по следната формула:К1 = (К1.1 + К1.2 + К1.3) * 0,30;където:К1 - оценката на участника по показателя К1;К1.1 - брой точки, получени от съответния участник по подпоказател К1.1 от Таблицата за оценка;К1.2 – брой точки, получени от съответния участник по подпоказател К1.2 от Таблицата за оценка;К1.3 - брой точки, получени от съответния участник по подпоказател К1.3 от Таблицата за оценка. Показател К2–„Предложена цена”-тежест 60 точки (максималният брой точки по този показател е 60 точки), определен по следната формула:К1=ПЦ (минимум лева)/ ПЦ (участник)*60;където „ПЦ (минимум лева)” е най-ниската предложена обща стойност за изпълнение на поръчката, а „ПЦ (участник)” е предложената обща стойност от оценявания участник по този показател. Участникът с най-ниска предложена обща стойност получава най-висок брой точки, а за всеки следващ участник броя точки се намалява съобразно стойностите, определени по цитираната формула. Показател К3–Срок за изпълнение (по предложение на участника в календарни дни)-тежест 10 точки (максималният брой точки по този показател е 10 точки), определен по следната формула:К3=Срок(мин.брой календарни дни)/Срок(участник)*10;където:„Срок (мин.брой календарни дни)” е най-краткият предложен срок в календарни дни за изпълнение на обществената поръчка, а „Срок (участник)” е предложеният срок в календарни дни за изпълнение на обществената поръчка от оценявания участник. Участникът, предложил минимален срок за изпълнение на поръчката в календарни дни, получава максимален брой точки, а за всеки следващ участник броят точки се определя съобразно съотношението между стойностите, определени по цитираната формула. Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са равни се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по – благоприятна стойност по този показател. Ако и оценките по този показател са равни комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител. Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/08/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Забележка: Строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката е основен ремонт на сгради.7.2.Декларация посочваща образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители на участника (ръководител обект и технически ръководител), включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата или строителството – свободна форма;Минимални изисквания:Ръководните служители - ръководител обект и технически ръководител трябва да притежават образование, съгласно чл. 163а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и професионален опит в строителството най-малко 3 години.7.3. Данни за собствени или наети технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за извършване на строителството – свободна форма;Минимални изисквания: Всеки участник трябва да разполага с технически лица, включително и лице/а отговарящо/и за контрола на качеството.8. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите – свободни форми.Забележка: Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ – свободна форма удостоверяващ обстоятелството.9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 6;10. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.11.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележки:Към документацията е приложен Проект на договор - Образец № 7, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3.5, от т. 3.Съдържание на офертата, от документацията за участие.Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3 Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1 и т. 2, от ЗОП. Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Валидността на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със собствени средства от общинския бюджет. Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите:04.08.2015 г.,14:30 часа, в стая № 17, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача - http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-021.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/08/2015