Версия за печат

BG-Ямбол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Тунджа, пл. Освобождение №1, За: Галина Иванова - началник отдел Обществени поръчки, Р. България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, ет.3, стая 309

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tundzha.net.

Адрес на профила на купувача: http://www.tundzha.net/profil-na-kupuvacha/150-publichni-pokani/3358-podmyana-na-dograma-i-vatreshni-raboti-na-pensionerski-klub-nahodyasht-se-v-upi--8--114-kv-15-po-pup-na-s-chelnik-obshtina-tundzha.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на ОП е ремонт на пенсионерски клуб,находящ се в УПИ-8-114,кв.15 по ПУП на с. Челник. Видовете СМР, предмет на поръчката обхващат: демонтаж на стара дограма – прозорци и врати, монтаж на PVC прозорци и алуминиеви врати и изтъркване около тях; бояджийски работи около прозорци и врати, циклене и лакиране на паркет.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45420000, 45421110, 45440000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи
Монтажни работи на дограма за врати и прозорци
Работи по боядисване и стъклопоставяне


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Заложените количества и видове СМР са посочени в приложената към документац.КС,публикувана в профила на купувача www.tundzha.net/profil-na-kupuvacha.html

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3167 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

строително-монтажните работи обхващат пенсионерски клуб,находящ се в УПИ-8-114,кв.15 по ПУП на с. Челник, община "Тунджа"

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участие в настоящата ОП може да вземе всяко бълг. или чуждестр.ФЛ.или ЮЛ, както и техни обедин.,отговарящи на условията посочени в ЗОП и обявените изискв. от Възложителя в документац. за участие.Участ. да притежава техн. възможности и ресурси за изпълнение на поръчката.Към офертата следва да бъдат приложени следните документи:1.Адм. данни за лицето съгл. чл.101в,ал.1,т.1 от ЗОП-Обр.№1;.2.Заверено от участника копие на Удостовер. за вписване в ЦПРС за изпълняв. на СМР за ПЪРВА група, строежи от V категория,или по-висока,съответстващи на предмета на поръчката, съгласно чл.5, ал.6, т. 1.5.1 от Правилника за реда за вписване и водене (ПРВВ) на ЦПРС.*Удостоверението трябва да е придружено с валиден талон по чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС.3.Списък на строителството,еднакво или сходно с предмета на поръчката,изпълнено през последните 5 години считано от датата на подаване на офертите,с посочен възложител,изпълнено строителство,еднакво или сходно с предмета на поръчката, ст-ст/цена,период на изпълнение на строителството-Обр.№2.Мин. изиск:Участ. следва да е изпълнил строителство еднакво или сходно с предмета на поръчката на не по-малко от 2 строежа през последните 5 години до датата определена за получаване на офертите,което се доказва с: посочване на публ. регистри,в които се съдържа информ. за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация,която информ. включва данни за компетентните органи,които са издали тези актове,ст-стта, датата,на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството,или удостоверен. за добро изпълнение, които съдържат ст-стта, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съотв. с норматив. изисквания, удостоверен. съдържат дата и подпис на издателя и данни за контакт или копия на документи,удостов. изпълнението,вида и обема на изпълнените строит. д-сти.* Под „строителство еднакво или сходно с предмета на поръчката” навсякъде в настоящата документация, където е употребен този израз следва да се разбира „строителство на сгради или ремонт на сгради, включващ подмяна на дограма и вътрешни работи”.4.Списък на техн. лица, с които участ. ще разполага за извършване на строителството–Обр.№3;Мин. изиск:Участн. следва да разполага с квалифиц. персонал,необходим за изпълнение на поръчката от минимум технич. ръководител на обекта,с образовател. квалификац. „строителен инженер" или „строителен техник" съгласно чл. 163а от ЗУТ, с мин. 3 години професионал. опит.5. Инфор.по чл.51, ал.1 т.7 от ЗОП за образованието, проф. квалификац. и проф. опит на техн. рък.–Обр.№ 4.*В случай, че участ. участва като обединение, което не е ЮЛ, документа по т.1 се представя за всяко ФЛ или ЮЛ,включено в обединението,а документите по т.2-5 се представят само от участниц. чрез които обединен. доказва съответствието си с изискв. на възложителя за технич. възможности и квалиф.6.Декл.по чл.56,ал.1,т.8 от ЗОП-Обр №5;7.Декл. за съгласие за участие на подизп.-Обр. №5а*Изпълнит. сключва договор за подизпълнение с подизп. посочени в офертата му.Догов. за подизп.,съответно за замяна на подизп. не може да се сключва с лица, които не са посочени в Обр.№5 от настоящата докум.8.Договор/споразумение за създаване на обедин. за участие в общ. поръчка-копие,а когато в договора не е посочено лицето,което представлява участниците в обедин.–и документ,подписан от лицата в обедин.,в който се посочва представляващия.9.Декл. от всички членове на обединението- консорциума–Обр.№ 6.*Лице,което участва в обедин. или е дало съгласие и фигурира като подизп. в офертата на друг участник не може да представя самостоятелна оферта.10.Декл. за липса на свързаност с друг участ. по чл.55, ал.7 от ЗОП,както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП- Обр.№7; 11.Декл. по чл.3,т.8 и чл.4 отЗИФОДРЮПДРСИТДС-Обр.№ 8,подписана от всички лица,които представляват участника; 12.Декл. по чл.6,ал.2 от ЗМИП-Обр.№9,подписана от законния представ. или пълномощника на ЮЛ; Прод. в р. Доп. информ......

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/08/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

...13.Декл. по чл.56, ал.1, т.11,че са спазени изискв.за закрила на заетостта,вкл.мин.цена на труда и условията на труд–Обр.№10.* За изискв.за закрила на заетостта,вкл.миним.цена на труда и условията на труд,участниците могат да получат необход.информ. за задълж.,свързани с данъци и осигуровки,опазване на околната среда,закрила на заетостта и условията на труд от НАП,НОИ,АСП,АЗ и МОСВ.В случай,че участн.е обедин.,което не е ЮЛ,декл.по чл.56,ал.1,т.11от ЗОПсе представя само за участн.в обедин.,които ще изпълняват дейности,свързани със строителството; 14.Техн.предл.–Обр.№11 и ако е приложимо-декл.по чл.33,ал.4 от ЗОП–обр.№12;15.Цен.предл.-Обр.№13;Като приложения към Цен.предл.се прилагат както следва:КСС-Прил.1;Табл.с показатели за ценообр.-Прил.2с които се остойностяват видовете СМР от КСС;Анализи за доказване на единична цена за всяка позиция от КСС.При формирането на единичната цена на СМР следва да бъдат включени ст-стите за труд,мех.и материали,съгласно приетите разходни норми,техн.спецификации и начин на измерване,в т.ч.допълнит.и доставно–складовите разходи и печалба.При несъотв.между предложените ед.цени в КСС и посочените анализни цени, валидна ще бъде анализната цена.В случай,че бъде открито такова несъотв.,единични цени в КСС се превежда от комисията в съответствие с единичните анализни цени на офертата.При несъответствие между предложените единична и обща цена,валидна ще бъде единична цена на офертата.В случай,че бъде открито такова несъответствие,общата цена се превежда от комисията в съответствие с единичната цена на офертата.Участн.трябва да посочи показателите за ценообразуване,с които се остойностяват видовете СМР от КСС.В случай,че участникът не е приложил необходимите анализи за всяка позиция от КСС,доказващи образуването на всяка от посочените в КСС ед.цени,офертата не се оценява от комисията.Максимално допустимата предложена ст-ст е до размера на посочената прогнозна ст-ст.Предложените от участниците крайна цена за изпълнение на поръчкатa не може да надхвърля посочената от Възложителя максим.допустима стойност.В случай,че ценовото предложение надхвърля максимално допустимата ст-ст то не се оценява от комисията.Офертата следва да се представи в запечатан непрозрачен плик лично или от упълномощен представител в срок до 12:00 ч. на 03.08.2015 г. в Деловодство на Община"Тунджа”.Върху плика се посочва пълното наименование и адрес за кореспонденция на участника,тел. и по възможност факс и ел.адрес,както и наименов.на поръчката.Представените образци в документац.за участие и условията,описани в тях са задълителни за участн.Отварянето на офертите ще се извърши от назначена от Възложителя комисия на 03.08.2015 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на община„Тунджа”, пл. „Освобождение”1, гр.Ямбол.Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в общ.поръчка или техни упълномощени представит.,както и представит.на средствата за масово освед.и др.лица при спазване на установения режим за достъп до сградата,в която се извършва отварянето.Присъстващите представит.на участ.представят документ за самоличност или пълномощно.*Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти,които са представени след изтичане на крайният срок или са в не запечатан,прозрачен или в плик с нарушена цялост.*Участници не представили задължителните образци за участие или други изискуеми документи,или не отговарящи на условията в документац.съобразно изискванията на ЗОП и Възложителя не се оценяват от комисията.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/08/2015