Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски”,ет.4, Стая №408, За: инж.Владимир Ачов, Република България 1700, София, Тел.: 0893 338379, E-mail: vladiachov@abv.bg

Място/места за контакт: Отдел Капитално строителство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обект “Реконструкция на съществуващо футболно игрище и съпътстващи съоръжения“ в УПИ II – за Висш институт за физкултура, кв.25, местност Студентски град по плана на гр.София, който представлява футболно игрище с изкуствена настилка с площ 7072м2, мобилни контейнери с площ 83,18м2 и трибуни с капацитет 200 места и РЗП 121,88м2. Обектът е IV категория съгласно чл.137, ал.1 т.4.“б“ от ЗУТ и чл.8 ал.2т.3 на Наредба 1 за номенклатурата на видовете строежи.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71520000

Описание:

Строителен надзор


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обект “Реконструкция на съществуващо футболно игрище и съпътстващи съоръжения“ в УПИ II – за Висш институт за физкултура, кв.25, местност Студентски град по плана на гр.София, който представлява футболно игрище с изкуствена настилка с площ 7072м2, мобилни контейнери с площ 83,18м2 и трибуни с капацитет 200 места и РЗП 121,88м2. Прогнозна стойност 9600 лева с включен ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

9600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.София - 1700, Студентски град, Република България комплекс „Открити спортни съоръжения”, Футболно игрище на НСА, с координати на центъра (x) 4597643.292 м. (y) 8500679.082 м. по координатна система от 1970 г.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

5.1.1. Декларация административни и банкови сведения и такава за валидност на офертата по образец. 5.1.2. Заверено копие на валиден Лиценз за упражняване на строителен надзор. 5.1.3. Заверено копие на “Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. 5.1.4. Документи (копия), удостоверяващи по категоричен и недвусмислен начин наличието на поставените изисквания към експертния персонал по части: Архитектура, Конструкции, ВК, Електро, ОВК, Геодезия, ПБ, Геология и други свързани с образованието и квалификацията им: професионална автобиография, заверен договор за гражданско или трудово правоотношение и копие на валидно удостоверение за проектантска правоспособност издадени от съответната камара на всеки експерт. 5.1.5. Ценова оферта по образец. 5.1.6. Техническо предложение по образец 5.1.7. Проектодоговор в три екземпляра по образец

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/08/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците следва в срок до 15:00 часа на 12.08.2015 г. да се запознаят предварително на място с обекта и наличната документация за обекта. В тази връзка следва да уговорят предварително / по телефон/ дата и час на посещение с посочените лица за контакт

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/08/2015