Версия за печат

BG-ул. Д-р Любен Русев № 1

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Св. Наум ЕАД, ул. Д-р Любен Русев № 1, За: Мария Мушева, РБългария 1113, ул. Д-р Любен Русев № 1, Тел.: 02 9702283, E-mail: ubalnp@yahoo.com, Факс: 02 8709309

Място/места за контакт: гр. София, ул. Д-р Любен Русев № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, дезинфекция, изсушаване, омекотяване, гладене, опаковане и транспортиране до възложителя чрез сортиране по клиники/отделения на болнично постелъчно бельо, работно облекло и постелъчни материали”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

98310000

Описание:

Услуги по пране и химическо чистене


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията. Общото прогнозно количество на постелъчното бельо, работното облекло и постелъчните материали за една календарна година е ~ 26 900,00 килограма

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София”, адрес: гр. София, ул. “Д-р Любен Русев” № 1, сграда "Психиатрия" Сутерен

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. Участниците се представляват от законните си представители или от лице, упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка или в обществени поръчки. Овластяването се извършва посредством нотариално заверено пълномощно, което се прилага в оригинал или под формата на нотариално заверено копие към офертата. В случай, че участникът участва като обединение, изброените по долу изисквания, с изключение на административните изисквания, ще се прилагат за обединението (кон-сорциум и др.) като цяло. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регист-рирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят споразумение. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице следните документи се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението: • посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регист-рирано като самостоятелно юридическо лице, следните документи се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. (технически възможности). Участниците представят списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години;Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е длъжен да заяви в офертата си, дали при изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители и какъв ще бъде делът и видът на участието на подизпълнителите в изпълнението на поръчката.Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг учас¬тник, не може да представя самостоятелна оферта.Когато участникът предвижда участието на подизпълнители в своята оферта, изисква¬нията, посочени в настоящата документация се прилагат и за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, а следните документи се представят за всеки от тях:посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; В случай, че участникът доказва опитът си чрез ресурсите (опита) на подизпълнител, следните документи се представят за подизпълнителя:списък на изпълнените услуги за последните три години, предхождащи подаването на офертата, които са еднакви или сходни с услугите, предмет на тази обществена поръчка;Документи (удостоверения от получателите) и/или информация за публичните регистри, в които се съдържа информация за изпълнението на услугите; В обществената поръчка не може да участва и Възложителят ще отстрани всеки участник, който не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП. Участниците представят валидно удостоверение за вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение на СРЗИ; разрешителни за ползване на перилните материали и дезинфекционни средства, необходими за осъществяване на услугата предмет на обществената поръчка; да притежават акредитиран Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, съгласно предмета на настоящата обществена поръчка;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите се оценяват по следната методика: 1. Болнично постелъчно бельо, включващо: долни чаршафи, пликове за възглавници, калъфки, олекотени завивки, одеяла и др. 0,90 2. Работно облекло, включващо: престилки, туники, панталони, елеци, халати и др. 0,05 3. Постелъчни материали, включващи: мопове, покривки, изтривалки, килими и др. 0,05 За целите на настоящата методика за оценка на офертите, участниците следва да предложат три отделни единични цени без ДДС за 1 килограм, в лева без ДДС, тоест по една цена за всяка от трите групи материали, обект на настоящата обществена поръчка. Трите предложени единични цени се умножават по съответния коефициент на тежест. Сборът от трите претеглени единични представлява средна претеглена единична цена за един килограм, която е обект на оценка в настоящата обществена поръчка. Крайното класиране на участниците се извършва във възходящ ред, като на първо място се класира участникът, предложил най-ниска средна претеглена единична цена за 1 килограм в лева без ДДС, а на последно – участникът, предложил най-висока цена.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/07/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Желаещите да закупят и да получат от Възложителя документация за участие в обществената поръчка на хартиен носител могат да направят това в сградата на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД”, адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев” № 1 от 9:30 часа до 16:00 часа, всеки работен ден в срок на валидност на офертата. Възложителят е длъжен да предостави документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. Офертата се подава от участника или упълномощения от него представител лично в деловодството на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев” № 1, всеки работен ден от 9:30 до 16:00 часа, до изтичане на крайния срок, съгласно настоящата публична покана. Цената на документацията е 10 (десет) лева с ДДС. Сумата от 10 (десет) лева с ДДС следва да бъде внесена в касата на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД” или преведена по следната банкова сметка: Банка: Уникредит Булбанк АД Клон София IBAN: BG51UNCR7000 1522 0699 96 BIC КОД: UNCRBGSF Закупуването на документацията не е задължително за участниците, като Възложителят не изисква в офертите си участниците да представят документа с който е закупена документацията. От деня на публикуване на публичната покана, Възложителя осигурява пълен достъп по електронен път до цялата документация на обществената поръчка на следния интернет адрес: http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/publichni-pokani Определена от възложителя комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени за настоящата обществена поръчка, на което те ще бъдат отворени, ще се проведе на 03.08.2015 г. от 14:00 часа в учебна зала ДКБ, на МБАЛНП “Св. Наум” ЕАД, гр. София, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/07/2015