Версия за печат

BG-Долна Митрополия

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Долна Митрополия, Ул.Св.Св.Кирил и Методий №39, За: инж. Пепа Герашка - Директор Дирекция ОССИКИ, Република България 5855, Долна Митрополия, Тел.: 06552 2490, E-mail: obshtina@dolnamitropolia. bg, Факс: 064 680704

Място/места за контакт: Община Долна Митрополия

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dolnamitropolia. bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150721FxaT414681.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛЕДВАНЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ И ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V-1004, КВ.19 ПО ПЛАНА НА ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71251000, 71356100

Описание:

Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради
Услуги по техническа проверка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмет на обществената поръчка е изготвяне на техническо обследване, технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на 1 бр. многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ V-1004, кв.19 по плана на гр. Долна Митрополия с административен адрес: гр.Долна Митрополия, ул. „Св.св. Крили и Методий“ №66.Обектът представлява многофамилна жилищна сграда, изпълнена по метода EПЖС (едропанелно жилищно строителство). Въведена е в експлоатация през 1987 г. и се състои от 4 (четири) надземни етажа и 36 самостоятелни обекта. Общата разгъната застроена площ, подлежаща на обследване и сертифициране е 2 804 кв.м.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30844 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Мястото за изпълнение е гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия, където се намира многофамилната жилищна сграда, обект на поръчката

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

6.1. Общи условия • Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. • При сключване на договора определеният изпълнител следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП, както и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.5 от ЗОП. Изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 1. Участникът следва да е вписан в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, в съответствие с чл. 43 от Закона за енергийната ефективност в сила от 15.05.2015 или в регистъра чл. 23 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ/отм.) 6.3. Технически изисквания 1). Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата поне 1 услуга, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка. Под „еднаква/сходна” услуга следва да се разбира изпълнението на всяка една от дейностите, включени в обхвата на поръчката, а именно: обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на обекти, 2). Участникът следва да разполага, към момента на подаване на офертата и за целия срок на изпълнение на договора, с екип от квалифицирани специалисти, ангажирани с изпълнението на поръчката, включваща минимум следниите експерти : - Ръководител екип – висше образование, образователно квалификационна степен „Магистър“, специалност „Архитектура” или еквивалентна специалност; да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП/, респ. призната професионална квалификация съгласно ЗППК/; - Строителен инженер – висше образование, образователно квалификационна степен „Магистър“, специалност /ПГС/ССС или еквивалентна специалност; да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП/, респ. призната професионална квалификация съгласно ЗППК/; - Строителен инженер, упражняващ технически контрол по част „Конструктивна“ – висше образование, образователно квалификационна степен „Магистър“, специалност /ПГС/ССС или еквивалентна специалност; да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП/, респ. призната професионална квалификация съгласно ЗППК/; да притежава валидно удостоверение за Технически Контрол по част „Конструктивна” от КИИП или да е вписан в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. - Електроинженер – висше образование, образователно квалификационна степен „Магистър“, електроинженер или еквивалент; да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП/, респ. призната професионална квалификация съгласно ЗППК/; - Инженер по отопление, вентилация и климатизация на сгради и системи за поддържане на микроклимата в сгради – висше образование, образователно квалификационна степен „Магистър“, специалност отопление, вентилация и климатизация или еквивалентна специалност; да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП/, респ. призната професионална квалификация съгласно ЗППК/; - Инженер ВиК – висше образование, образователно квалификационна степен „Магистър“,специалност "ВиК" или еквивалентна специалност; да притежава пълна проектантска правоспособностпо ЗКАИИП/, респ. призната професионална квалификация съгласно ЗППК/; 3.) Участникът трябва да разполага със собствено или наето техническо оборудване за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за оценка: “Икономически най-изгодна оферта” Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, който може да получи дадена оферта е 100 точки. „Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 1. Срок за изпълнение – П1 – макс.бр.т. -100 т., отн.теж. – 20 % 2. Техническо предложение –П2- макс.бр.т. -100 т., отн.теж. – 40 % 3. Ценово предложение – П3- макс.бр.т. -100 т., отн.теж. – 40 % Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:КО = П1х 20 %+ П2х 40 % + П3х 40 % Всеки един от показателите на техническата оценка се формира по следния начин и при следните условия. 1. Показател „Срок за изпълнение на поръчката“ - П1 – Показателят отчита срока за изпълнение на поръчката – Възможна максимална оценка – 100 точки. Тегловен коефицент в КО – 20% и се изчислява по формулата:П1 = (П1min/П1i) х 100, където П1i – предложеният срок в дни (календарни), съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник;П1min – минималният предложен срок, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на участника, предложил най-кратък срок за изпълнение на поръчката Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече след датата на получаване на уведомление от страна на Възложителя за стартиране на изпълнението на договора за обществена поръчка и приключва с подписването на приемно предавателни протоколи за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на поръчката, но не може да бъде по-дълъг от 30 /тридесет/ календарни дни. 2. Показател „Техническо предложение“ – П2 - Техническите подпоказатели отчитат качеството на техническото предложение по отношение на предлаганите подход и методология за изпълнение на поръчката, предложената организация на екипа и разпределението на задачите между отделните експерти и представения работен план за изпълнение на предмета на поръчката. Възможна максимална оценка – 100 точки. Тегловен коефицент в КО – 40% и се изчислява по следния начин: П2 = А + Б, където А - Подход и методология за изпълнение на поръчката , макс.бр.т. – 50 Б - Организация на екипа и работен план за изпълнение на поръчката макс.бр.т. – 50 Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя и са допуснати до оценка на предходния етап на разглеждане на офертите се подлагат на анализ и се оценяват по следните технически подпоказатели. 3. Показател „Ценово предложение“ П3 - предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката - максимално възможна оценка 100 точки, Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40 %; П3 = (Цmin / Цi) х 100 Където Цi е предложената обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник. Където Цmin е най-ниската предложена обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници, допуснати до оценяване.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/07/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На профила на купувача. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва наименованието на поръчката, за която подава оферта, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail. Пликът трябва да съдържа следните документи:Пликът трябва да съдържа следните документи: • Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; • Представяне на участника – попълва се Образец №1, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. б) копие на валидно удостоверение за вписване в регистъра на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, съгласно изискванията на чл. 43 от Закона за енергийната ефективност в сила от 15.05.2015 или удостоверение за вписване в регистъра чл. 23 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ/отм.)• Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) - оригинал; • Копие на договора за обединение, при участник обединение, в който е предвидено разпределението на дейностите на членовете на обединението по изпълнение на поръчката, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.• Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката – попълва се Образец №2; • Декларация от подизпълнител (в случаите, когато е приложимо), че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 3;• Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор - попълва се Образец №4;Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата - попълва се Образец № 5. Списъкът трябва да бъде придружен от доказателства съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП;• Списък на предложения от участника екип, ангажиран в изпълнението на поръчката – Образец №6.• Декларация за наличното техническо оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка– Образец №7.• Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец №8, придружено от: 1. Концепция за изпълнение на поръчката - в съответствие с изискванията на техническата спецификация. 2. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - в свободен текст, ако е приложимо. • Ценово предложение - Образец №8; Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 31.07.2015 г. от 10:00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/07/2015