Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДП Пристанищна инфраструктура, бул. Шипченски проход No 69, За: инж. Маргарит Бакърджиев, Република България 1574, София, Тел.: 082 818990, E-mail: m.bakardjiev@bgports.bg, Факс: 082 821862

Място/места за контакт: Клон - Територално поделение Русе

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/bg/zop/87.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Ситуационно склад двуетажен - Магазия № 2 се намира в северната част на II-ри участък на пристанищен терминал Русе – запад. Строежът е въведен в експлоатация през 1967 г. Складът представлява двуетажен сглобяемо-монолитен корпус с едноетажна пристройка по дългата страна откъм югоизток. Конструкцията е разделена на три тела посредством два боя фуги. Покривът на двуетажната част е с размери 120/24,5 м и е изпълнен с виренделови фермови греди. Покритието върху фермите е покривни панели 3/6м с топло и хидроизолация върху тях. Съществуващата хидроизолация е изпълнена с окислен битум и воалит. Същата е напукана, подкожушена и на места (в зоната на дилитационните фуги) разкъсана. В по-голямата си част олуците са компрометирани, като са силно корозирали, провиснали, а на места дори липсват. Водосъбирателните казанчета са монтирани неправилно и реално не изпълняват предназначението си. Съществуващата мълниезащитна уредба е амортизирана, като липсват част от мълниеуловителните пръти, а наличните са силно корозирали и прогнили. Ремонтните работи по покрива на двуетажното тяло и мълниезащитна уредба да се изпълнят в обем, посочен в прогнозната количествена сметка. Покривът на едноетажната част е с размери 120/4,95 м и се използва за външна площадка за складиране и транспорт на материали за склада на втория етаж. Външната стена е изпълнена като подпорна стена за поемане на натоварването. Хидроизолацията е защитена от товарите и движещите се върху нея повдигачи с армирано бетоново покритие. Следствие на тежките товари и движение на механизация върху покрива се е нарушило защитното бетоново покритие и хидроизолацията на много места. Фугите са без водозадържащи дилатациони устройства и с нарушено запълване. Поради това, че Възложителя не разполага с техническа документация и строителни книжа, свързани с проектирането и изпълнението на хидроизолацията и стоманобетоновата настилка върху покрива на едноетажната част е необходимо правоспособен проектант на изпълнителя да извърши обследване и предложи проектно решение с подробна количествено стойностна сметка за изпълнение на новата хидроизолация и защитата от движещите се по площадката МПС и складирани товари. При изпълнение на обекта изпълнителят трябва да използва материали и изделия, които отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45260000

Описание:

Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнението на поръчката включва: ремонтни работи, тенекеджийски работи, хидроизолационни работи, полагане на бетон и други видове строителни и монтажни работи, които са подробно разписани в Техническото задание и заложени в Количествената сметка на Възложителя- Приложение № 2 и Приложение № 2А към документацията на обществената поръчка, публикувана в "Профил на купувача" - http://www.bgports.bg/bg/zop/87.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

222000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

пристанищен терминал Русе-запад

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Ремонтните работи по покрива на двуетажното тяло да се изпълнят в обем, посочен в прогнозната количествена сметка. 2. В техническия архив на Възложителя не се намира техническа документация и строителни книжа, свързани с проектирането и изпълнението на хидроизолацията и стоманобетоновата настилка върху покрива на едноетажната част. Необходимо е правоспособен проектант на изпълнителя да извърши обследване и предложи проектно решение с подробна количествено стойностна сметка за изпълнение на новата хидроизолация и защитата от движещите се по площадката МПС и складирани товари. 3. Изпълнителят на обекта следва да има актуална регистрация в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрация е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка. 4. Изпълнителят на обекта следва да разполага със специалисти (за техническо ръководство, инженерно-технически екип и изпълнителски състав), с необходимата професионална квалификация за видовете работи, които следва да се извършат, с професионална квалификация и професионален опит в извършването на еднакви или сходни с предмета на поръчката работи. 5. Изпълнителят на обекта следва да разполага със собствено, наето или ползвано на друго основание оборудване (строителна техника и механизация), с технически характеристики, необходими за изпълнение на поръчката. 6. Изпълнителят на обекта трябва да има опит в извършването на еднакви или сходни с предмета на поръчката работи, а именно - изпълнение на хидроизолации и хидроизолационни системи и мълниезащитни уредби на сгради и съоръжения. 7. При изпълнение на обекта изпълнителят трябва да използва материали и изделия, които отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Съответствието се удостоверява по реда на наредбата. 8. При изпълнението на обекта изпълнителят трябва да спазва изискванията на „Наредба № 2 от 6.10.2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения” и „Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства”. 9. След приключване на СМР изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци. 10. Срокът за изпълнение не може да надвишава 90 календарни дни. Срокът започва да тече от датата на подписване на Протокол образец 2 от „Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството”, но не повече от 10 (десет) дни от подписване на договора. 11. Гаранционен срок на изпълнените СМР — гаранционният срок ще се определи съобразно офертата на участника, но не може да бъде по-малък от предвидения в чл. 20, ал. 4, т. 3 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, за вида СМР, предмет на поръчката. 12. При изпълнение на СМР, изпълнителят се задължава да не нарушава работния процес и спазва пропускателния режим и правилата за вътрешен ред в пристанищния терминал. Предвидените за изпълнение строителни и ремонтни дейности попадат в хипотезата на чл. 151 от Закона за устройство на територията и за тях не е необходимо издаване на разрешение за строеж. В процеса на изпълнение възложителят може да заменя количества от един вид договорена работа с количества от друг вид работа с цел предаване на обекта в завършен вид.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

КО = ОЦ + ОТП + ОС, където: КО – комплексна оценка на офертата, максимален брой точки 100; ОЦ – оценка за предложена цена за изпълнение на поръчката, с максимален брой точки 50; ОТП – оценка на техническото предложение на офертата, с максимален брой точки 40; ОС – оценка за срока на изпълнение на поръчката, с максимален брой точки 10.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/07/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците в обществената поръчка трябва да подготвят и представят своята оферта в съответствие с изискванията на чл. 101в от ЗОП, публичната покана, документацията и представляващите неразделна част от документацията техническо задание и количествена сметка към него. Варианти не се допускат. Офертата трябва да бъде съставена на български език, приложените към нея документи да са изготвени по образците към настоящата документация, да са попълнени ясно и четливо и да са подписани от законния представител/и или изрично упълномощено за целта лице и да бъдат подпечатани. В случай, че приложените към офертата документи са на чужд език, същите следва да бъдат представени и в превод на български език, с изключение на документа за регистрация, декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП и документа за регистрация в професионалния регистър на строителите, които се представят в официален превод. Документите, които не са представени в оригинал, следва да бъдат представени в заверено от участника копие с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето, подписало офертата и печат. Всички страници от офертата трябва да носят обща непрекъсната последователна номерация. Офертата се поставя в непрозрачен плик с надпис “Оферта”, върху който са посочени наименованието, адреса, телефоните и факса за контакти на депозиралия го участник, както и обозначение за коя поръчка се изпраща/представя. Офертата трябва да бъде подадена до 17.30 ч. на 29.07.2015 г., в деловодството на Главното управление на ДП «Пристанищна инфраструктура», лично или по пощата, с обратна разписка на адрес: гр. София 1574, бул. «Шипченски проход» № 69, ет. 4. Документите, които следва да съдържа офертата са описани в документацията на възложителя, публикувана в "Профил на купувача" - http://www.bgports.bg/bg/zop/87. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на възложителя. Офертите ще бъдат отворени от назначена от възложителя комисия в ГУ на ДП „Пристанищна инфраструктура“, гр. София 1574, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4, заседателна зала, на 30.07.2015 г., 14.00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/07/2015