Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Напоителни системи ЕАД, ЕИК 831160078, бул. Цар Борис III № 136, За: Наталия Николова, България 1618, София, Тел.: 02 8085001, E-mail: office.central@irrigationsystems.bg, Факс: 02 8564842

Място/места за контакт: Дирекция Европроекти и обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.irrigationsystems.bg.

Адрес на профила на купувача: http://irrigationsystems.bg/2014-10-02-18-24-19/285-2015-07-20-13-17-55.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Напоителни системи” ЕАД е дружество, което следва да спазва изискванията по чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), както и изискванията по Приложение №3 от този Правилник. Разделянето на предмета на публичната покана в пет обособени позиции е обусловено от необходимостта за разпределяне на нетните експозиции в няколко финансови или кредитни институции съгласно чл. 13”б” и Приложение №3 от ПРУПДТДДУК и формулираните правила за концентрация на паричните средства. Целта на „Напоителни системи”ЕАД е сключване на достатъчен брой договори с различни финансови или кредитни институции, като тези договори ще бъдат с идентични предмети и идентичен обхват на предлаганите финансови услуги. Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции за „Напоителни системи” ЕАД и неговите клонове с пет обособени позиции. Описание на обособените позиции: Обособена позиция №1 – Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции; Обособена позиция №2 – Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции; Обособена позиция №3 – Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции; Обособена позиция №4 – Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции; Обособена позиция №5 – Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66110000

Описание:

Услуги в областта на банковото дело


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Броят/обемът на услугите, които ще се предоставят въз основа на договорите, сключени във връзка с настоящата публично покана, не е възможно да се определи към момента на сключване на тези договори. Остойностяването на услугите по отделните договори ще се осъществява на база единични цени за отделните услуги, посочени в договорите, като общо за периода на действие на договорите, разходът на средства на Възложителя за ползване на услугите, предмет на настоящата поръчка, се очаква, да не надвишава сумата от 66 000 лева без включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

България, клоновете на "Напоителни системи" ЕАД намиращи се в: гр. София, гр. Дупница, гр. Враца, гр. Видин, гр. Пловдив, гр. Пазарджик, гр. Варна, гр. Шумен, гр. Русе, гр. Плевен, гр. Сливен, гр. Стара Загора, гр. Бургас и гр. Хасково.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участниците могат да подават оферти само за една обособена позиция от предмета на поръчката. 2. Участниците в процедурата могат да бъдат банки по смисъла на Закона за кредитните институции, които следва да представят следните документи: 2.1. Представяне на участника- по образце; 2.2. Заверено копие на документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър; 2.3. Заверено копие от лиценз /съгласно чл. 15 от Наредба № 2 от 22.12.2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издадени от Българската народна банка по Закона за кредитните институции/, издадени от БНБ за извършване на банкова дейност и заповед на БНБ за извършване на дейност. Забележка: Гореописаното изискване за представяне на лиценз за извършване на банкова дейност се отнася за участници в процедурата, които са банки със седалище в Р.България или банки със седалище в чужбина, които участват в настоящата процедура чрез свой клон в страната. Участниците, които са с регистрация в чужбина представят съответни разрешения и /или регистрация за извършване на дейност съгласно законите на държавата по регистрация на участника. 2.4. Списък-декларация на банковите клонове /офиси или представителство/ на територията на Р България. Минимално изискване: Банката да разполага с клонове /офиси или представителство/ миниум в следните градове - гр. София, гр. Дупница, гр. Враца, гр. Видин, гр. Пловдив, гр. Пазарджик, гр. Варна, гр. Шумен, гр. Русе, гр. Плевен, гр. Сливен, гр. Стара Загора, гр. Бургас и гр. Хасково. 2.5. Предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образеца на Възложителя с описание на платформата за интернет банкиране- по образец; 2.6. Ценово предложение-по образец; 2.7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор- по образец. Допълнителна информация - настоящата публична покана, техническа спецификация, проект на договор, методика за оценка на офертие и образец на оферта са публикувани в електронната страница на "Напоителни системи" ЕАД в "Профила на купувача".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите за определяне на комплексна оценка на офертите с тяхната относителна тежест в комплексната оценка, са следните: НЕКОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА /Нп/- с обща тежест- 40 % 1. Наличие на платформа за интернет банкиране- 15 % 2. Срок за обслужване на левовите преводи за нареждания през платформата за електронно банкиране в деня на нареждането по системата РИНГС- 10 % 3. Срок за обслужване на левовите преводи за нареждания през платформата за електронно банкиране в деня на нареждането по системата БИСЕРА- 15 % КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА /Кп/- с обща тежест- 60 % 4. Такса при левовите преводи, осъществявани в системата БИСЕРА за платежни нареждания през системата за електронно банкиране- 14 % 5. Такса при левовите преводи, осъществявани в системата РИНГС за платежни нареждания през системата за електронно банкиране- 7 % 6.Такса при осъществяване на вътрешнобанкови преводи- 5 % 7. Такса за масови преводи към други банки- 14 % 8. Такса за масови преводи при вътрешнобанков превод- 8 % 9. Такса при преводи на хартиен носител в системата БИСЕРА- 1 % 10. Такса при преводи на хартиен носител в системата РИНГС- 1 % 11. Такса при преводи на хартиен носител за вътрешнобанков превод- 1 % 12. Такса за усвояване на банкова гаранция- 0,5 % 13. Такса за одиторско потвърждение на салда по банкови сметки- 0,5 % 14. Такса за заверка на копие от получен превод по сметка на “Напоителни системи” ЕАД за текущата година- 0,5 % 15. Такса за заверка на копие от получен превод по сметка на “Напоителни системи” ЕАД за предходен период- 0,5 % 16. Такса за обслужване на разплащателни сметки В ЛЕВА, включваща: 16.1 Такса за откриване на сметка – 2% 16.2. Такса за месечно обслужване – 2% 16.3. Такса за закриване на сметка – 2% 17. Такса за извлечение от сметка- 1 % В методиката за оценка на офертите се съдържа информация, за начина на определяне на комплексната оценка на всяка оферта, за показателите и относителната им тежест в комплексната оценка, както и за начина на определяне на оценката по всеки показател. Методиката за оценка на офертите се прилага за оценка на офертите по всяка от обособените позиции от предмета на поръчката. Методиката за определяне на комплексната оценка и подпоказателите са публикувани раздел "Профил на купувача", на официалната интернет страница на "Напоителни системи"ЕАД.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/08/2015 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Оферти могат да бъдат подавани, в деловодството на „Напоителни системи” ЕАД на адрес: гр. София, 1618, бул.”Цар Борис III” №136, ет. 3, всеки работен ден от 9:30 часа до 17:00 часа до крайния срок за получаване на оферти, посочен в Публичната покана. Отварянето на офертите ще се проведе на 04.08.2015 г. /Вторник/ от 11:00 часа в Заседателната зала на „Напоителни системи” ЕАД на адрес: гр. София, 1618, бул.”Цар Борис III” №136, ет. 3. Стойността на услугите по предмета на поръчката ще се заплащат със собствени средства на "Напоителни системи" ЕАД. Допълнителна информация и документи , свързани с публичната покана, могът да бъдат получени на електронната страница на "Напоителни системи" ЕАД - www.irrigationsystems.bg в раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/08/2015