Версия за печат

BG-Свиленград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свиленград, бул.България №32, За: Грозденка Дюлгерова, Милена Янева, РБългария 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74308; 0379 74331, E-mail: obshtina@svilengrad.bg, Факс: 0379 74331

Място/места за контакт: Общинска администрация, стая 308, стая 316

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://svilengrad.nit.bg/publichni-pokani/stroitelen-nadzor-stariyat-most/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Упражняване на строителен надзор на ”Инженеринг на обект” Реставрация, консервация и експониране на сводест мост “Мустафа паша”, гр. Свиленград, община Свиленград”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, чрез Министерство на културата- Програмен оператор по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства по проект „Старият мост:мост между поколенията”, Договор №24-10М1-34/22.04.2015г.” включващо следните основни дейности при изпълнение на услугата: - извършване оценка на съответствието на проектите, съгласно чл.142, ал. 6 от ЗУТ за издаване на разрешение за строеж за обекта; - упражняване на строителен надзор по време на строителството на обектите (чл.168, ал. 2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, вкл.надзор върху съставяните при строителството актове и протоколи по ЗУТ и изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; - изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71520000, 71521000, 71000000

Описание:

Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Упражняване на строителен надзор на ”Инженеринг на обект” Реставрация, консервация и експониране на сводест мост “Мустафа паша”, гр. Свиленград, община Свиленград”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, чрез Министерство на културата- Програмен оператор по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства по проект „Старият мост:мост между поколенията”, Договор №24-10М1-34/22.04.2015г.” включващо следните основни дейности при изпълнение на услугата: - извършване оценка на съответствието на проектите, съгласно чл.142, ал. 6 от ЗУТ за издаване на разрешение за строеж за обекта; - упражняване на строителен надзор по време на строителството на обектите (чл.168, ал. 2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, вкл.надзор върху съставяните при строителството актове и протоколи по ЗУТ и изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; - изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7.Максималтата стойност за извършване на услугата е 23 469.96 лв. без ДДС и 28 163.95 лв. с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

23470 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Свиленград

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът следва да притежава валидно удостоверение за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, за извършване на дейностите по чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ или еквивалентен; 2. Участникът следва да е изпълнил еднакви или сходни с предмета на поръчката услуги (консултантски услуги свързани с извършване оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и/или упражняване на строителен надзор) при изпълнението на поне два обекта – строежи първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „м“ от ЗУТ – недвижими културни ценности с категория „световно значение" и/или „национално значение“, през последните 3 години(считано от крайната дата за подаване на офертата);3. Участникът да е сертифициран по:- ISO 9001:2008 Система за управление на качеството за дейностите с обхват, съответстващ на предмет на обществената поръчка(оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор) или еквивалентна;ISO 14001:2004 Система за управление на околната среда с обхват, съответстващ на предмет на обществената поръчка( оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор) или еквивалентна;4. За изпълнение на поръчката участникът трябва да разполага с минимум следните експерти (ключови и неключови), включени в заверения списък към удостоверението/лиценза, съгласно чл.166 от ЗУТ или в еквивалентен на държавата в която е установен, а именно ключови експерти:Ръководител на екипа –висше образование, строителен инженер или еквивалентна. Да има най-малко 10 години специфичен опит при извършване оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и/или упражняване на строителен надзор. Да е участвал като Ръководител екип или Зам. ръководител екип при извършването на консултантски услуги /оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и/или упражняване на строителен надзор/ при изпълнението на поне един обект – строеж първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „м“ от ЗУТ – недвижими културни ценности с категория „световно значение“ и/или „национално значение“;Експерт част „Пътна“ – висше образование, строителен инженер или еквивалентна, специалност „Пътно строителство“ или еквивалентна. Да има най-малко 5 години специфичен опит при извършване оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и/или упражняване на строителен надзор. Да е участвал при извършването на консултантски услуги /оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и/или упражняване на строителен надзор/ при изпълнението на поне един обект – строеж първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „м“ от ЗУТ – недвижими културни ценности с категория „световно значение“ и/или „национално значение“; Координатор по безопасност и здраве - висше образование, в областта на инженерните специалности . Да притежава удостоверение за „Координатор по безопасност и здраве“ или еквивалентно. Да има най-малко 5 години специфичен опит като Координатор по безопасност и здраве при извършване на консултантски услуги /оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и/или упражняване на строителен надзор/...... Продължава в Допълнителна информация на Публичната покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/08/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Експерт по Част „Консервация, реставрация и експониране“ –висше образование, специалност „Консервация и реставрация“ или еквивалентна. Да притежава Удостоверение за вписване в публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство, доказващо правото му да осъществява дейности по консервация и реставрация на обекти, представляващи културни ценности или еквивалентно. Посоченото лице трябва да е участвало при извършване на консултантски услуги /извършване оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и/или упражняване на строителен надзор/ при изпълнението на поне два обекта – строежи първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „м“ от ЗУТ – недвижими културни ценности с категория „световно значение“ и/или „национално значение“; Неключови експерти, специалисти по съответните части: „Конструктивна“, включително Технически контрол по част „Конструктивна;Архитектура; Електротехническа; ВиК; Пожарна безопасност; Организация на движението; „Управление на отпадъците“ - експертът трябва да притежава Удостоверение за преминат курс на обучение по Наредба за управление на строителните отпадъци или еквивалентен.Предложените неключови експерти следва да бъдат с висше образование, да притежават необходимата квалификация за изпълнение на съответните дейности по обществената поръчка.Офертите се подават в стая 302 на ОбА Свиленград или на адрес:гр.Свиленград, бул.България №32, стая 302. Офертите ще бъдат разглеждани на 04.08.2015 год. от 9:00 ч в малката заседателна зала на ОбА Свиленград на втория етаж. Пълен електронен достъп до указанията и приложенията за участие може да бъде намерен на Профила на купувача: http://svilengrad.nit.bg/publichni-pokani/stroitelen-nadzor-stariyat-most/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/08/2015