Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Университет по хранителни технологии, бул. Марица № 26, За: проф.д-р Пантелей Денев - зам.ректор, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 0893 686137, E-mail: vicerector_scien@uft-plovdiv.bg

Място/места за контакт: Университет по хранителни технологии

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: www.uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1152.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на лабораторно, оптично и прецизно оборудване за нуждите на Университет по хранителни технологии Пловдив

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

38000000

Описание:

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете и количествата лабораторно, оптично и прецизно оборудване по обособени позиции са посочени в Техническата спецификация,представляваща част от одобрената документация за участие в процедурата(приложение към публичната покана), достъпна в Профила на купувача, където е публикувана поканата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

47300 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В процедурата могат да участват лица, които отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки(ЗОП). Участникът трябва да разполага с технически или организационни възможности да осигури за целия срок на гаранцията на доставеното оборудване, даден от производителя, ефективната му гаранционна поддръжка –отстраняване на всички възникнали дефекти, съгласно условията на проекто-договора за възлагане на обществената поръчка.(Изпълнението на това изискване на Възложителя се доказва с представяне от кандидата на Списък-декларация(свободен текст) за притежавана собствена сервизна мрежа или поне една сервизна база, осъществяваща техническа поддръжка и ремонти на оборудването-предмет на доставката или сключени от Изпълнителя договори с трети лица, осъществяващи такава дейност. При представяне на договори с трети лица, същите следва да са с валидност за срок не по-кратък от най-дългия гаранционен срок на предложеното за доставка оборудване и придружени със списък на обектите от сервизната мрежа. Кандидатите подават оферти във формата и съдържанието, посочени в приложението към публичната покана(Документация за участие) и съдържащите се в него образци. Ако офертата се подава от пълномощник, към нея се прилага пълномощното. Офертата се представя в непрозрачен запечатан плик, на който е посочен предметът на поръчката и подателя. Оферта може да се подаде за една, няколко или всички обособени позиции. Офертата следва да има срок на валидност не по-кратък от 45 дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за оценка на подадените оферти е „най-ниска цена”, като на първо място ще бъде класирана ценовата оферта, съдържаща най-нисък размер на предложеното от участник възнаграждение за изпълнение на обществената поръчка. Цената се посочва без ДДС.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/08/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Приложенията към публичната покана - Утвърдената от възложителя документация за участие, съдържаща: описание на предмета на поръчката и технически спецификации, указания към участниците за подготовка на офертата, проект на договор, както и образци на изискуемите се документи, е достъпна на www.uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1152 Офертите се подават в срока на валидност на поканата на адрес: Университет по хранителни технологии, Пловдив, бул. "Марица" №26, Деловодство, тел.032 603712, факс 032 644102. Отварянето на офертите ще се извърши на 13.08.2015 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Ректората на Университет по хранителни технологии Пловдив.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/08/2015