BG-ПОРДИМ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ПОРДИМ, ИВАН БОЖИНОВ 1, За: инж. РАЙНА ДОНЧЕВА, Р.БЪЛГАРИЯ 5898, ПОРДИМ, Тел.: 06513 2121, E-mail: obshtina_pordim@abv.bg, Факс: 06513 2216

Място/места за контакт: ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА ОБЩИНА ПОРДИМ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pordim.bg.

Адрес на профила на купувача: www.pordim.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: Основен ремонт на Дълготрайни материални активи – обекти, включени в разпределението на средствата за капиталови разходи в община Пордим през 2015г., както следва: “Ремонт административна сграда – с. Каменец”; „Отстраняване на недостатъци на извършени ремонтни дейности на православен храм „Св. Троица” в село Каменец”; „Ремонт административна сграда – с. Згалево”; „Ремонт покрив Младежки дом – с. Одърне”; „Ремонт покрив административна сграда - с. Борислав”; „Ремонт площадно пространство – с. Тотлебен”; „Отстраняване на недостатъци на извършени ремонтни дейности на православен храм „Св. Георги Победоносец”; „Ремонт административна сграда – гр. Пордим”;„Ремонт спортен комплекс „Тенис корт” – гр. Пордим”; „Ремонт покрив физкултурен салон – СОУ гр.Пордим”;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45100000, 45200000, 45260000, 45400000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по подготовка на строителната площадка
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи
Довършителни строителни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Извършване на ремонтни дейности по обекти, собственост на община Пордим, в общински център гр. Пордим и в населените места от общината.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

119615 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Насебените места от община Пордим

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участници – физически лица, както и лицата, от кръга на посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, представляващи участника – юридическо лице, в т.ч. прокуристите, да не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани: за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено; за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено; за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено; за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено; за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено. да не са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. за престъпление по чл. 136 от НК, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от НК против трудовите права на работниците. 1.3. Участникът да не е обявен в несъстоятелност, съгласно националните закони и подзаконови актове. 1.4. Участникът да не е в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове. 1.5. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 1.6. Участникът да не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон. 1.7. Дейността на участника – чуждестранно лице, да не е под разпореждане на съда. 1.8. Участникът да не е преустановил дейността си. 1.9. Участникът да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или да няма парични задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен. 1.10. Участникът: 1.10.1. да не е и да няма лица от кръга на посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, в т.ч. прокуристите, които са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в Община Пордим; 1.10.2. да не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 2. Документи за доказване на изискванията по т. 1 2.1. При подаване на офертата обстоятелствата по т. 1 се удостоверяват от участника/подизпълнителя с декларации. 2.2. Декларациите се попълват по образците, съгласно настоящата документация (Образци №3, 4, 5 и 6). 2.3. Ако участник или някое от лицата, задължени да представят декларации, декларира в тях или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 2.4. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и/или 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1 Цена за изпълнение на строително-ремонтните работи съгласно приложената в конкурсната документация количествено-стойностна сметка, кт1 = 0,30 2 Срок за изпълнение на обектите, кт2 = 0,20 3 Технология за изпълнение на поръчката, кт3 = 0,50 Оценката на всяко предложение се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести по формулата: К = К1 х кт1 + К2 х кт2 + К3 х кт3 където: от К1 до К3 са критериите за оценка на офертата, в т.ч.: К – комплексен коефициент. К1 – оценка на цена за изпълнение на строително-ремонтните работи съгласно приложената в конкурсната документация количествено-стойностна сметка. К2 – оценка на срока за изпълнение на обектите. К3 – оценка на предложената технология за изпълнение на поръчката; кт1, кт2, кт3, на коефициентите за тежестта на съответния критерий. К = К1 х 0,30 + К2 х 0,20 + К3 х 0,50 Забележка: Получената оценка за всеки критерий се закръглява с точност до 0.01.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/07/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички изисквания за изпълнение на поръчката и към участниците в процедурата са подборно описани в Документацията за участие в процудурата, публикувана на интернет адреса на община Пордим www.pordim.bg, раздел Профил на купувача. Цена на документацията за участие в процедурата - 10,00 лв. невъзстановими, заплатени в брой на касата на Община Пордим ли по банкова сметка на Възложителя: ТБ “Инвестбанк” АД – клон Плевен IBAN: BG94IORT 7380 8437 001000; BIC - IORTBGSF; Код за вид плащане: 447000 Документи за участие в общестевната поръчка може да бъде получена всеки работен ден от 08:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00ч. срещу квитанция за закупена документация от сградата на община Пордим - гр. Пордим, ул."Иван Божинов"1 - Информационен център. Подаването на оферта за участие не е обвързано със заплащане на документация.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/07/2015