Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Христо Ботев №62, За: Дарина Караначева, РБългария 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, стая №15

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.wik-stz.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.wik-stz.com/?p=1934.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка и монтаж на гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили, багери и мотопеди” за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора – за осигуряването на поддръжка и техническа изправност на автомобилите собственост на дружеството. Предметът включва доставка на гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили, багери и мотопеди, тяхното демонтиране и монтаж, както и баланса им. Подробното описание на видовете гуми, съответно свързаните с тях услуги е дадено в техническа спецификация (Приложение №1-7стр.). При извършване на доставката и услугите свързани с нея, Изпълнителят представя сертификат за изделието. Срокът за изпълнение на доставката и свързаните с нея услуги, след получена заявка да е 1 работен ден. Цялата информация относно обществената поръчка може да бъде открита в рубрика „Профил на купувача‘‘ на интернет адреса на дружеството.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

03420000

Описание:

Гуми (клейове)


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата на гумите, съответно свързаните с тях услуги ще се доставят/извършват периодично по заявка в зависимост от нуждите на Дружеството. Източник на финансиране – Възложителят ще използва собствени средства.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Базите на избрания за изпълнител.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Предлаганите изделия да отговарят на съответните национални и европейски стандарти. 2.Участникът да притежава сертификат за въведена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 в областта на продажба, монтаж, демонтаж, баланс и ремонт на автомобилни гуми. 3.Участникът да разполага с повече от една собствени или наети бази на територията на гр. Стара Загора. 4.Начин на образуване на цената: Сбор от единичната цена на гумата, цената за демонтажа и монтажа й, както и цена на баланса й - по зададена техническа спецификация /приложениe №1/, коeто можe да бъдe получено на горепосочения интернет адрес "Профил на купувача", опция "Публични покани". Цената е в български лева без ДДС. 5.Гаранционен срок на предлаганите гуми – минимум 12 месеца. 6. Начин на плащане: Плащането ще се извършва по банков път, в лева в 30 дневен срок след издаване на електронна фактура, която да съдържа номера на договора и неговия предмет. Електронната фактура следва да бъде изпращана в деня на доставката на адрес: fakturi@wik-stz.com. 7. Срок за изпълнение на поръчката – 12 /дванадесет/ месеца. 8.Срок на валидност на офертата - минимум 30 календарни дни. 9. Място и срок за получаване на офертите – Във „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора, ЦУ, ул. „Христо Ботев” №62, стая № 15, отдел „Обществени поръчки”, тел.: 042/601-476 на 28.07.2015 г., до 17:00 часа. 9.1. Дата, час и място на отваряне на офертите – В 10:00 часа на 29.07.2015г. в заседателната зала на ЦУ, намиращо се в гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” №62. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал.3 от ЗОП. 10.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, в който да се съдържат следните документи: - Данни за лицето, което прави предложението; ЕИК, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща лицето информация; - Копие на сертификата за въведена система за управление на качеството по ISO9001:2008 в областта на продажба, монтаж, демонтаж, баланс и ремонт на автомобилни гуми за участника. - Участникът да представи документ за собственост или договор за наем на базите с които разполага /повече от една/, на територията на гр. Стара Загора, за срока на действие на договора. - Попълнена от участника декларация, че предлаганите изделия отговарят на съответните национални и европейски стандарти. - Техническо предложение, подписано и подпечатано от представляващия дружеството – съдържащо следната информация: описание на обхвата и начина на изпълнение на поръчката; Гаранционен срок на предлаганите гуми -посочен в месеци (минимум 12 месеца); Срокът за изпълнение на доставката и свързаните с нея услуги, след получена заявка - 1 /един/ работен ден; - Ценово предложение – в български лева без ДДС, подписано от представляващия дружеството и подпечатано, по зададената техническа спецификация /приложение №1/. - Срок на валидност на офертата – минимум 30 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Ко=К1+К2, където Ко –комплексна оценка К1 е оценка на сумата от единичните цени в таблица № 6 А; К1=Ц1най-ниска цена : Ц1 предложена цена Х 70 точки К2 е оценка на сумата от единичните цени в таблица № 6 Б; К2=Ц2 най-ниска цена : Ц2 предложена цена Х 30 точки Сборът на точките получени за КО дава крайната състезателна оценка за всеки участник, като максималния брой точки е 100. Указания за попълване на таблиците в техническата спецификация: Участниците попълват всички таблици, с изключение на таблици № 6А и № 6Б /в тях стойностите се изчисляват автоматично/. След попълване на стойностите съгласно указанията, всички таблици /12бр./ се разпечатват (включително и тези, които програмата автоматично е изчислила) и се представят на хартиен носител, като всеки лист трябва да е подписан и подпечатан от представляващия участника. Оферта, в която липсва предложение за някоя от гумите /и/или услугите/ или ако е посочена цена за някоя от тях равна на нула, няма да бъде допусната до оценяване.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/07/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Ако участникът представи документи на чужд език, те трябва да бъдат съпроводени и в превод на български език. За резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, възложителят писменно ще уведоми участниците. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител се представя пълномощно.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/07/2015